Unia Metropolii Polskich zwraca uwagę na problemy z wykładnią i realizacją przepisów zawartych w rozporządzeniach Rady Ministrów, wydanych na mocy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Chodzi o realizację obowiązku zakrywania ust i nosa.

Czytaj też: Straż miejska poucza o maskach i dystansie, mandaty pod znakiem zapytania>>

 

Poważne wątpliwości z wyegzekwowaniem obostrzeń

Według samorządowców nie jest oczywiste, czy określone nakazy można traktować jako przepisy porządkowe, a np. straże gminne są podmiotem uprawnionym do stosowania postępowania mandatowego wobec ich łamania.

Zobacz też w LEX:
Czy kontrola przeprowadzana w straży miejskiej z tytułu nadzoru przez wojewodę musi odbywać się w siedzibie straży miejskiej?
Czy wójt musi powoływać komendanta straży miejskiej?

We wniosku do ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości, przedstawiciele UMP zaznaczają, że ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wskazuje, że naruszenie zakazów epidemicznych to delikt administracyjny i podlega karze administracyjnej, nakładanej w drodze decyzji przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- W związku z powyższym wystąpił problem, czy niestosowanie się do zakazów epidemicznych jest naruszeniem, które można kwalifikować jako czyn zabroniony w rozumieniu prawno-karnym? Jeśli tak, to za jakiego rodzaju wykroczenie należałoby karać sprawcę? – pytają.

Ich zdaniem zakazy epidemiczne zostały wprowadzone rozporządzeniem i nie mają charakteru „przepisów porządkowych”, więc stanowisko wskazujące na zasadność stosowania w tych przypadkach przepisu art. 54 Kodeksu wykroczeń budzi zastrzeżenia.

Zobacz też w LEX: Straże gminne (miejskie) a ochrona porządku publicznego>>

Postanowienia sądów odmawiają wszczęcia postępowań o ukaranie

Samorządowcy wskazują na ostatnie postanowienia sądów odmawiające wszczęcia postępowań o ukaranie za złamanie nakazu zasłaniania nosa i ust, np. postanowienie Sądu Rejonowego w Kościanie w z dnia 3 czerwca 2020 r. II W 71/20, gdzie w uzasadnieniach przytoczone są w/w argumenty.

We wniosku zaznaczono też, że art. 43 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wskazuje jako podmioty wyznaczone do realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego, w tym zakresie Policję, Straż Graniczną, Inspekcję Sanitarną itd. Służby straży miejskich (gminnych) zostały pominięte.

Tymczasem jako jednostki powołane w służbie społeczności lokalnej spotykają się one z łamaniem norm ustalonych przepisami władz państwowych. Starają się przekonywać osoby spotykane w komunikacji publicznej lub sklepach do przestrzegania obostrzeń związanych z obowiązkiem zasłaniania nosa i ust, ale wątpliwa podstawa prawna dla możliwości nakładania mandatów karnych na osoby łamiące nakaz, znacząco zmniejsza efektywność ich działań.