Komisja Europejska zarzuciła Polsce, że nakładając na przedsiębiorstwa transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów dyrektywy Rady. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z marca 2019 roku dotyczy kwestii przekroczenia przez pojazdy ciężkie jednego z parametrów pojazdów możliwych do naruszenia tj. nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t. TSUE uznał obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku osi do 11,5 t za sprzeczny z przepisami dyrektywy.

Czytaj w LEX: Zasady umieszczania obiektów budowlanych, w tym urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wewnętrznej >

Efektem uchwalenia przygotowanego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw będzie pełne wdrożenie wyroku TSUE i zapewnienie zgodności krajowego ustawodawstwa z przepisami dyrektywy 96/53/WE, co oznacza zapewnienie możliwości poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t po drogach publicznych w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.

 


Projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych znosi zezwolenia

Zdecydowana większość dróg publicznych w Polsce to drogi samorządowe. Na tych drogach samorządy, poprzez wprowadzenie organizacji ruchu na danej drodze publicznej i zastosowanie odpowiednich znaków drogowych, mogą dopuścić ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Czytaj w LEX: Budowa zjazdu - jak uzyskać pozwolenie >

Projektowana regulacja, zgodnie z postanowieniami dyrektywy, przewiduje generalną zasadę dopuszczającą ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t po wszystkich drogach publicznych w Polsce. Jedynym ustawowo określonym wyjątkiem są drogi gruntowe, po których dopuszcza się wyłącznie ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 t. Według szacunków 29% gruntowych dróg publicznych będzie ustawowo wyłączonych z ruchu ww. pojazdów najcięższych.

Jednak zarządcy dróg będą mogli wprowadzić własne zakazy.

Projekt przewiduje możliwość wprowadzenia zakazu poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo 8 t:

  • po określonej drodze publicznej lub jej odcinku – wówczas zakaz wprowadza właściwy zarządca drogi za pośrednictwem znaku drogowego,
  • w strefie obejmującej co najmniej dwie drogi publiczne lub ich odcinki –wówczas zakaz.

Konieczne będzie jednak spełnienie dwóch przesłanek:

  • stanu technicznego drogi uniemożliwiającego poruszanie się pojazdów ciężkich tzn. pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t oraz
  • okoliczności, w której droga przebiega przez lub w pobliżu obszaru, terenu lub obiektu, na który ruch pojazdów ciężkich może wywierać szczególnie negatywny wpływ tzn.: droga lub jej odcinek przebiega lub jej przebieg graniczy z obszarem na którym znajduje się.

Czytaj też: SA: Rowerzysta wjechał w dziurę na jezdni - winny zarządzający drogą>>
 

Strefy zakazu wprowadzone będą uchwałami

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie przepisu wskazującego elementy, które rada gminy (miasta) albo rada powiatu powinna określić w uchwale ustanawiającej strefę, w której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężkich.

Strefę, w której obowiązywać będzie zakazu poruszania się pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo 8 t, zwany dalej „zakazem poruszania się”, ustanowić może rada gminy (miasta) albo rada powiatu, jeśli strefa ta obejmuje wszystkie drogi publiczne lub ich odcinki znajdujące się w tej strefie.

Sprawdź w LEX: Jak uregulować sytuację, gdy schody wychodzą poza granice nieruchomości, wchodząc na nieruchomość sąsiednią - drogę gminną? >

Znaki drogowe i kary

Projekt proponuje, żeby granicę strefy, oznaczać znakami drogowymi, informującymi o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdów, które mogą poruszać się po drogach publicznych lub ich odcinkach objętych tą strefą.

Projekt przewiduje też wprowadzenie dodatkowego kryterium oceny wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych tzn. w ramach podnoszenia standardów technicznych dróg – dostosowanie drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.

Czytaj w LEX: Droga wewnętrzna jako forma dostępu do drogi publicznej >

Projekt przewiduje wprowadzenie kary administracyjnej za naruszenie zakazu ruchu w wysokości uzależnionej od procentu przekroczenia nacisku (od 5 do 15 tys. zł). Kary wymierzać będzie w ramach kontroli ruchu takich pojazdów Inspekcja Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej, straży gminnej (miejskiej), naczelnik urzędu celno-skarbowego albo zarządca drogi

Regulacje są korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na realizacji transportu drogowego.

Więcej informacji o projekcie TUTAJ na stronie Rządowego Centrum Legislacji