Kompetencje w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich mają być przeniesione od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego - do ministra minister rolnictwa i rozwoju wsi. Zmiany w projektowanej ustawie wiążą się również ze zmianą urzędu obsługującego Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych – będzie nim urząd obsługujący ministra rozwoju wsi.

Reprezentacja koła i wyłączenie jawności w rejestrze

W projekcie ustawy zostały doprecyzowane przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Obowiązujące przepisy zakładają, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W projekcie dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany zarząd, który je reprezentuje.

Nowelizacja ma zaiwerać przepisy w zakresie udostępnienia informacji z rejestru kół gospodyń wiejskich prowadzonego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wyłączono  jawność niektórych danych dotyczących członków kół gospodyń wiejskich -  numeru PESEL oraz miejsca stałego zamieszkania, ponieważ dane te uznaje się powszechnie za wrażliwe i tym samym podlegające ochronie.

 


Likwidacja koła i zmiana organu wpisowego

Projekt doprecyzowuje również zasady postępowania likwidacyjnego koła gospodyń wiejskich mające na celu m.in. utrzymanie bytu prawnego koła w sytuacji, gdy chociażby z przyczyn losowych, zmniejszy się liczba członków koła poniżej wymaganej, a koło ma dalej wolę działania. Koło będzie miało możliwość rozszerzenia listy członków do minimalnego stanu, wynikającego z przepisów ustawy w określonym terminie.

Wśród proponowanych przepisów jest też zmiana właściwości organu do podejmowania rozstrzygnięć w przedmiocie wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru oraz przyznawania pomocy finansowej. Organem wydającym decyzje o wpisie do rejestru danego koła oraz decyzje dotyczące przyznania pomocy finansowej ma być kierownik biura powiatowego ARiMR. Jednocześnie nadrzędnym organem w tym zakresie będzie dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

Decentralizacja zadań związanych z obsługą wniosków składanych przez koła gospodyń wiejskich pozwoli na usprawnienie ich rozpatrywania. Minister rozwoju wsi będzie mógł udzielić ARiMR dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa ARiMR pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokość zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Ustawa z 2018 roku dała kołom gospodyń więcej praw

Ustawa z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. 2021 r. poz. 165) umożliwiła organizacjom uzyskanie osobowości prawnej przez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, czym dała możliwość samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych.

Koła gospodyń wiejskich mają możliwość ubiegania się o pomoc finansową z budżetu państwa na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskiej. W ustawie budżetowej na 2021 rok przewidziano dla nich 22 mln zł.

Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne, niezależne od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządne społeczne organizacje mieszkańców wsi, wspierające rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działające na rzecz środowisk wiejskich.

Projekt nowelizacji ma być przyjęty przez rząd w drugim kwartale 2021 roku.