W środę Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich (numer druku 336) przygotowaną przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, która przewiduje przyznanie w 2020 roku w sumie 40 mln zł dla około 11,6 tys. kół. Za rządową wersją ustawy głosowało 448 posłów, przeciw było czterech, 7 osób wstrzymało się od głosu. - Pomoc będą mogły otrzymać zarówno istniejące, jak i nowo zarejestrowane koła. To bardzo znaczące wsparcie, szczególnie w obecnej sytuacji pandemii – mówi Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Czytaj również: Pomoc dla kół gospodyń wiejskich kosztowała 16 mln zł >>
 

Ile kół działa w Polsce, na jakie wsparcie mogą liczyć

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała im osobowość prawną i umożliwiła tym kołom samodzielne działanie we wszystkich stosunkach prawnych. Ponadto ustawodawca stworzył możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich, pod warunkiem, że koła zarejestrują się w specjalnym rejestrze w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O dotację może ubiegać się jedynie jedno koło działające na trenie wsi. W efekcie z roku na rok wzrastała liczba rejestrowanych kół. Na koniec grudnia 2018 r. w ARiMR było zarejestrowanych 5048 kół, rok później - 8828 kół, na 29 kwietnia 2020 r, w rejestrze było już 9110 kół. Połowa zarejestrowanych kół, są to nowo powstałe organizacje. W efekcie w 96 proc. powiatów w Polsce działa już co najmniej jedno KGW zarejestrowane na podstawie ustawy z 2018 r. W  2019 r.  8619 kół  wnioskowały łącznie o ponad 29,8 mln zł.

Jak ubiegać się o pomoc

Pomoc finansowa dla KGW przyznana będzie w drodze decyzji prezesa ARiMiR. Wniosek będzie trzeba złożyć do kierownika biura powiatowego agencji właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez
agencję. Prezes agencji będzie ogłaszał na stronie www narastająco, do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy. Źródłem finansowania pomocy będą środki z budżetu państwa pochodzące ze zmiany przeznaczenia rezerw celowych oraz z rezerwy ogólnej. Podobnie jak w 2019 r. pomoc ta będzie przyznawana do wyczerpania środków finansowych.

Nowy pełnomocnik od kół

Nowelizacja przewiduje także powierzenie nadzoru  nad działalnością kół pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Takie stanowisko zostało utworzone w styczniu br. Została nim Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Do  jej zdań należy w szczególności współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działań wpływających na wzrost powszechności i rozwój lokalnych inicjatyw społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez pełnomocnika rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowela ma wejść w życie następnego dnia, po jej ogłoszeniu. Teraz trafi do prac w Senacie.