Na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego przewidziano zgodnie z aktualnym kalendarzem wyborczym 12 dni do dnia wyborów. Wybory odbędą się już 28 czerwca>>, termin mija więc 16 czerwca.

Więcej czasu mają osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych -  mogą one zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego do dnia 23 czerwca. Dodatkowo, dla wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów, termin mija 26 czerwca.

 

Zgłoszenia można dokonać w urzędzie gminy…

Każdy, kto ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, ma co najmniej 18 lat i posiada prawa wyborcze, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego. Wskazywany w zgłoszeniu adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres niż ten, pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy.

Jeśli wyborca chce oddać głos w innej gminie niż ta, w której jest w spisie wyborców – przed zgłoszeniem chęci głosowania korespondencyjnego powinien dopisać się do spisu wyborców w tej gminie.

Przed udaniem się do urzędu należy przygotować dokumenty: dokument tożsamości, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (wersja edytowalna formularza zgłoszenia), oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz adres, na który urząd ma wysłać pakiet wyborczy. Do urzędu można je zanieść osobiście lub wysłać pocztą. Usługa jest bezpłatna.

Pakiet wyborczy otrzyma wyborca od urzędu gminy najpóźniej 5 dni przed wyborami lub najpóźniej 2 dni przed wyborami – jeśli w dniu wyborów obowiązuje go kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

W pakiecie są następujące elementy:

 • karta do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,
 • koperta na kartę do głosowania,
 • instrukcja,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • koperta zwrotna,
 • nakładka na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – jeśli zamówiona została w zgłoszeniu.

 

…lub online

Można też skorzystać z e-usługi Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce, która jest dostępna na portalu www.GOV.pl. Niezbędny jest do tego profil zaufany.

Następnie na portalu www.GOV.pl trzeba wybrać e-usługę Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce, kliknąć przycisk Zgłoś zamiar głosowania, zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem, sprawdzić swoje dane i podać dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail, numer telefonu. Należy też wybrać, w jaki sposób chcesz odebrać pakiet wyborczy – możliwości są dwie: odbiór osobisty w urzędzie lub przesyłka na adres podany w zgłoszeniu. Ostatecznie trzeba wybrać urząd, do którego wysłane zostanie zgłoszenie, podpisać je elektronicznie i wysłać.

W przypadku ewentualnego przeprowadzenia drugiej tury wyborów i ponownego  głosowania – pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu dokonanym przed pierwszym głosowaniem

Zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzanych w Polsce w 2020 r. 

Czytaj też: Kalendarz wyborczy - znamy dokładne terminy na wykonanie czynności

Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej?

Portal gov.pl przygotował następującą instrukcję postepowania z pakietem wyborczym:

 1. Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.
 2. Wypełnij kartę do głosowania.
 3. Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę.
 4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej.
 5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej. 

Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy?

Najpóźniej do 26 czerwca 2020 r. należy:

 • wrzucić kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla spisu wyborców wyborcy,
 • zanieść kopertę zwrotną (lub poprosić o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy w godzinach pracy urzędu.

Jeśli to się nie uda, w dniu wyborów, w godzinach głosowania trzeba zanieść kopertę zwrotną, lub poprosić o to inną osobę, do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla spisu wyborców.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że niemal 24 tysiące osób do 15 czerwca zgłosiło online chęć głosowania korespondencyjnego.