Przed każdymi wyborami wójt, burmistrz i prezydent miasta muszą sporządzić dla każdego obwodu głosowania spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spisu wyborców dokonuje się na podstawie rejestru wyborców. To zadanie zlecone gminy, które musi wykonać w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym.

Termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wyborach prezydenckich w 2020 roku upływa 23 czerwca. Dopisać można się w urzędzie gminy, w której chce się głosować, osobiście lub przez internet.

Czytaj też: Kalendarz wyborczy - znamy dokładne terminy na wykonanie czynności

Rejestr wyborców – na wszystkie wybory

Rejestr wyborców jest prowadzony przez każdą gminę. Obejmuje osoby, które mieszkają na stałe na terenie danej gminy. Z urzędu są w nim ujęte wszystkie osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy.

 

Osoby, które nie są zapisane w rejestrze wyborców, nie będą mogły głosować w nadchodzących wyborach. O tym, czy nazwisko wyborcy figuruje w rejestrze, można dowiedzieć się w urzędzie gminy. Jeśli nie widnieje tam, można zameldować się na pobyt stały, bo wtedy z urzędu ujmuje się taką osobę w rejestrze.

Można też złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - w urzędzie lub przez internet. Należy wypełnić wniosek, posiadać dokument tożsamości oraz jego kopię oraz dodatkowy dokument, który potwierdzi zamieszkiwanie w danej gminie, np. umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są dane osobowe. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może odmówić wpisania do rejestru wyborców.

Wpisać się do rejestru wyborców należy więc wtedy, jeśli chce się głosować we wszystkich wyborach w miejscu, gdzie się mieszka.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że przez internet do rejestru wyborców można zapisać się już tylko do niedzieli 21 czerwca do godz. 23.59. Po tym czasie będzie można wnioskować tylko osobiście w urzędzie.

-  Wpis do rejestru wyborów wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - Pamiętajmy, że jest to decyzja administracyjna, która musi być nam dostarczona. Aby uniknąć sytuacji, w której nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony, albo zostanie rozpatrzony negatywnie i konieczne będzie odwołanie od takiej decyzji, musimy dać sobie i urzędowi czas. Dlatego, z naszej e-usługi należy skorzystać do niedzieli - dodaje.

Do spisu wyborców – można jednorazowo, przed każdymi wyborami

Dopisanie do spisu wyborców jest z kolei możliwe przed każdymi wyborami, w zależności od tego, gdzie będzie się przebywać w dniu głosowania.

Spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Czytaj też: Terminy zmian w spisach wyborców i dostarczania pakietów nie mogą kolidować>>

MC: e-usługi są gotowe

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że online można dopisać się do obu wyżej wymienionych ewidencji. E-usługa Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców jest dla osób, które na stałe chcą zmienić miejsce głosowania.

Wpis nie następuje automatycznie, wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy.

Przygotować należy Profil zaufany, skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce stałego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Dodatkowym dokumentem może być umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, rachunek za prąd, na którym są dane, umowa o pracę, karta mieszkańca, itp.

Usługa jest bezpłatna. Urzędnik może wpisać wyborcę tylko do jednego rejestru. E-usługa jest wyłączana na pięć dni przed wyborami.

Dopisanie do spisu wyborców

Jeśli wyborca chce zagłosować, a w dzień wyborów nie będzie go w miejscu zameldowania – może dopisać się do spisu wyborców. Przygotować należy profil zaufany i adres, pod którym będzie się przebywać w dniu wyborów. Więcej informacji i instrukcja tutaj Dopisz się do spisu wyborców.

Usługa jest bezpłatna i też jest wyłączana na pięć dni przed wyborami.