Marszałek Sejmu ogłosiła w środę termin wyborów i głosować będziemy 28 czerwca. Decyzja zapadła dwa dni po publikacji uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która w Dzienniku Ustaw ukazała się 1 czerwca.

Marszałek Sejmu ogłosiła termin wyborów podczas środowej konferencji prasowej. Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów zostało jeszcze w środę opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Załącznikiem do postanowienia jest kalendarz wyborczy.  Oznacza to, że kampania wyborcza rozpoczęła się i zgodnie z kalendarzem zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach 7-21.

 

Terminy na wykonanie czynności wyborczych

Zgodnie z kalendarzem wyborczym:

Od dnia 3 czerwca 2020 r. jest czas na przekazanie przez Państwową Komisję Wyborczą za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa. Czytaj też: Jak zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich 2020?

Do dnia 5 czerwca 2020 r. ma nastąpić:

 • - zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • - zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami Prezydenta zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.;
 • - podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów;
 • - dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. nastąpić ma składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

Do dnia 9 czerwca 2020 r.:

 • - zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • - zgłaszanie ponownie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. oraz zawiadomiły one Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.;
 • - utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;
 • - składanie przez komisarzy wyborczych wniosków dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych

Do dnia 12 czerwca 2020 r.:

 • - podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika;
 • - zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
 • - zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

Do dnia 13 czerwca 2020 r. - zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą.

Do dnia 15 czerwca 2020 r.:

 • - powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych;
 • - powołanie przez Państwową Komisję Wyborczą okręgowych komisji wyborczych;
 • - podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Do dnia 16 czerwca 2020 r.:

 • - zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;
 • - sporządzenie spisów wyborców przez gminy;
 • - zawiadomienie konsulów przez wyborców wpisanych do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r" którzy zmieniają miejsce pobytu przed dniem głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. lub zamierzają głosować korespondencyjnie, w celu dokonania przez konsula odpowiedniej zmiany w spisie lub skreślenia wyborcy ze spisu wyborców albo w celu odnotowania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców;
 • - ustalenie przez kierujących redakcjami właściwych ogólnopolskich programów telewizyjnych, w tym TV Polonia, oraz radiowych, w drodze losowania, kolejności rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych

Od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. godziny 24.00 nastąpi nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze.

Od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. - przekazywanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwemu urzędowi gminy informacji o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Do dnia 19 czerwca 2020 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do dnia 21 czerwca 2020 r. - - możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej.

Do dnia 22 czerwca 2020 r.:

 • - odbieranie pakietów wyborczych osobiście przez wyborców we właściwych urzędach konsularnych, jeśli zadeklarowali to w zgłoszeniu zamiaru głosowania, jeśli w danym państwie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego;
 • - wysłanie przez konsulów pakietów wyborczych do wyborców wpisanych do spisów wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą

Do dnia 23 czerwca 2020 r.:

 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju

Do dnia 25 czerwca 2020 r.:

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

Do dnia 26 czerwca 2020 r.:

 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;
 • składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
 • wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
 • dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów

 

W dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 24.00 zakończy się kampania wyborcza.

Do dnia 27 czerwca 2020 r. nastąpić ma przekazywanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.

 

W dniu 28 czerwca 2020 r. godz. 7.00-21.00:

 • głosowanie
 • dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;
 • dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

 

Następstwa zarządzenia wyborów

Marszałek Sejmu zarządza wybory prezydenta RP w drodze postanowienia w sprawie zarządzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kalendarz wyborczy jest załącznikiem do postanowienia marszałka Sejmu. Wskazuje daty, kiedy upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym postanowienie marszałka Sejmu podaje się do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw najpóźniej w 3 dniu od dnia zarządzenia wyborów.

Obowiązująca od 2 czerwca, błyskawicznie podpisana przez prezydenta i opublikowana ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, określa, że  głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia, a także daje prawo startu nowym kandydatom. Włącza też ponownie Państwową Komisję Wyborczą oraz samorządy do organizacji wyborów.