Chodzi o ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o partiach politycznych. Jej celem jest przeniesienie z rozporządzenia do ustawy uregulowania zakresu informacji zawartych w ewidencji partii politycznych oraz wprowadzenie obowiązku ujawniania tych danych w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie, przy jednoczesnym ograniczeniu jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji.

W tym celu, w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2018  r., poz. 580) określono zakres danych zawieranych w ewidencji partii politycznych. Jest on analogiczny jak w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji partii politycznych oraz szczegółowych zasad wydawania odpisów i wyciągów z ewidencji i statutów tych partii (Dz. U. poz. 235). Tym samym, ewidencja partii politycznych będzie zawierać, tak jak dotychczas:

  • datę zgłoszenia partii do ewidencji;
  • nazwę, skrót nazwy oraz adres siedziby partii;
  • wzorzec symbolu graficznego partii;
  • imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych;
  • imiona, nazwiska i adresy zamieszkania osób zgłaszających partię do ewidencji; datę wydania orzeczenia w przedmiocie wpisu partii do ewidencji;
  • datę, sygnaturę i sentencję orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego partii;
  • wzmiankę o podjęciu przez partię uchwały o samorozwiązaniu oraz imię i nazwisko wyznaczonego likwidatora;
  • datę wykreślenia partii z ewidencji.

Nowelizacja – utrzymując zasadę jawności ewidencji partii politycznych – wyłącza jawność informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych. Ponadto, zobowiązuje do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Warszawie jawnych informacji zawartych w ewidencji partii politycznych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zobacz również: Wyższe wynagrodzenia dla posłów, ministrów i szefów urzędów >>