Pismo zostało skierowane do wiceminister Katarzyny Frydrych. Przypomnijmy od soboty - 3 lipca, obowiązuje nowelizacja proceury cywilnej i tarczy antykryzysowej. Zgodnie z tą ostatnią - art. 15zzs[9] ust. 2 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich,  w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe, poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu. 

Czytaj: Trudne początki e-doręczeń - niejasne przepisy, nie w pełni funkcjonalny system>>

Co ważne, trwają prace nad zwiększeniem funkcjonalności portalu informacyjnego sądu. Aktualnie poprzez portal pisma mogą być obecnie udostępniane i odbierane, ale - jak wyjaśniają sędziowie - nadal trwają prace nad dalszymi funkcjonalnościami. O co chodzi? M.in. o  weryfikację odbioru pisma. Obecnie pracownik sądu musi wejść na portal, sprawdzić kiedy dokument zamieszczono, kiedy go odczytano, kiedy upłynie 14 dni do skutku doręczenia. Zmiana w tym zakresie - automatycznych przepływ danych - ma być możliwy we wrześniu.

Czytaj w LEX: Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne >

Ważna organizacja pracy

Prezes NRA zwraca uwagę, że od sprawnego i rzetelnego wykonywania przez pracowników sądowych czynności administracyjnych, związanych z funkcjonowaniem portalu, będzie zależało prawidłowe funkcjonowanie doręczeń w tym trybie.

- Uzasadnione jest, aby w każdym sądzie powszechnym do wykonywania tych czynności był przypisany konkretny pracownik, który będzie niezwłocznie i na bieżąco reagował na zgłaszane uwagi i problemy w działaniu portalu informacyjnego sądów powszechnych – zaznacza. 

Czytaj w LEX: System doręczeń z uwzględnieniem e-doręczeń (doręczeń elektronicznych oraz doręczeń przez Portal Informacyjny) >

Zwraca też uwagę, że przede wszystkim wymagane jest bieżące udzielanie dostępów do sprawy, niezwłocznie po pojawieniu się w sprawie pełnomocnika, bieżące udostępnianie pism sądowych, prawidłowe przyporządkowywanie pism do właściwych spraw, a także aktywne i niezwłoczne reagowanie na składane przez pełnomocników procesowych uwagi lub reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem portalu, względnie zgłaszane błędy w jego funkcjonowaniu.

Zobacz procedurę w LEX: Wnoszenie pisma przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego >

- Jedynie pełna współpraca pomiędzy sekretariatami a pełnomocnikami procesowymi spowoduje, że doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego będzie wywoływało skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego. Przede wszystkim nie będzie zaś powodowało negatywnych skutków dla stron postępowania - wskazuje w piśmie do wiceminister.

Czytaj w LEX: Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych >