30 stycznia rozpoczęło się dwudniowe zgromadzenie izby warszawskiej, wybory władz samorządowych i delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury odbędą się w niedzielę, w sobotę przyjęto jednak szereg istotny uchwał - m.in. w kwestii, która wśród adwokatów budzi duże emocje, czuli zatrudnienia na umowę o pracę. 

Przypomnijmy, na dziekana ORA w Warszawie kandydują trzy osoby - dotychczasowy dziekan Mikołaj Pietrzak, adwokatka Agata Rewerska i adwokat dr Kamil Szmid. Z kolei na prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie kandydują dotychczasowy prezes dr Witold Kabański i adwokat Agnieszka Helsztyńska, a na Rzecznika Dyscyplinarnego  - adwokatka Anna Mika-Kopeć, oraz adwokaci Dawid Cupiał i dr Michał Piotr Jabłoński. Co ważne zgromadzenie odbywa się zdalnie, 30 stycznia w głosowaniach brało udział ponad 1700 uprawnionych. 

Czytaj: Tysiące głosujących, e-kącik malucha, wsparcia dla WOŚP - trwa zgromadzenie warszawskiej izby adwokackiej>>
 

Po pierwsze kwestia umowy o pracę 

W tej sprawie zgłoszone zostały dwa wnioski o podjęcie uchwały - adwokat Małgorzaty Sander oraz adwokatów dr Kamila Szmida i Karola Pachnika. Przegłosowano najpierw dalej idący wniosek mecenas Sander, a adwokat Szmid po tym głosowaniu wycofał się ze swoim wnioskiem, wskazując, że chodzi o te same kwestie, więc nie ma co tracić czasu na dalsze głosowania. 

Uchwała dotyczy wprowadzenia możliwości wykonywania zawodu na umowę o pracę, z wyłączeniem obron w sprawach karnych. I tak zgodnie z nią Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie rekomenduje "delegatom na Krajowy Zjazd Adwokatury do popierania związanych z tym kierunków aktywności samorządu adwokackiego, w tym zwłaszcza Naczelnej Rady Adwokackiej oraz jej organów" opowiadając się za wprowadzeniem takich rozwiązań.  Z uchwały wynika, że ewentualne prace NRA powinny uwzględniać dbałość o zachowanie niezależności adwokackiej w ramach stosunku pracy, w szczególności w zakresie wydanych opinii czy zajmowanych stanowisk w toku postępowania. 

Projekt - jak w niej wskazano - ma dopuszczać wykonywanie zawodu adwokata zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w kancelarii adwokackiej lub zespole adwokackim, w spółce cywilnej lub osobowej, w której wspólnikami są adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę, u innego pracodawcy, o ile adwokat działa jedynie dla tego pracodawcy w ramach stosunku pracy (prawnicy wewnętrzni), pod warunkiem poinformowania właściwej Izby i pracodawcy i ewentualnym udzieleniu dodatkowych wyjaśnień na żądanie Izby. 

 

Adwokaci chcą zmian w zakresie reklamy

Kolejna ważna uchwała to ta dotycząca ograniczenia zakazu reklamy. Wniosek złożyli adwokatki Monika Witkowska, Adriana Gostępska i mecenas Karol Pachnik. 

Zgodnie z nią zgromadzenie zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury do popierania zmian w zakresie ograniczenia zakazu reklamy, opowiadając się za umożliwieniem adwokatom korzystania z reklamy w granicach dobrych obyczajów i godności zawodu.

Czytaj: Nowy Kodeks Etyki Adwokackiej na finiszu, ale dzieli adwokaturę>>

- Reklama taka powinna być zgodna z prawem, nie naruszać tajemnicy zawodowej, a także odnosić się do faktycznie wykonywanej działalności adwokackiej - wskazano w niej. Autorzy uchwały podkreślili, że aktualnie forma, w jakiej adwokat może się ujawnić i rekomendować swoje usługi znacznie ogranicza jego możliwości w porównaniu z regulacjami obowiązującymi nie tylko radców prawnych, ale przede wszystkim nieprofesjonalne podmioty, które przejmują kolejne usługi od adwokatów. 

- Funkcjonujący w realiach obecnego rynku zakaz, ze względu na swoją surowość, przybiera postać dyskryminującego. W efekcie prowadzi to do pauperyzacji środowiska adwokackiego i coraz większej jego marginalizacji. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie podkreśla, iż obecny bezwzględny zakaz reklamy pozostaje sprzeczny z Dyrektywą 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą usług na rynku wewnętrznym. Nadto, zwraca uwagę, że rozwiązania dotyczące reklamy istnieją w wielu państwach europejskich (np. Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, Niemczech) - dodano. 

 

Priorytetem - przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Zgromadzenie ORA opowiedziało się również za powołaniem komisji ds. ochrony zawodu i zwalczania nieuczciwej konkurencji przy Radzie oraz w przedmiocie podjęcia prac nad uregulowaniem definicji usługi prawnej. Wniosek o podjęcie takiej uchwały złożyła adwokat Aneta Bęczkowska-Raczyńska. 

Komisja - jak wynika z uchwały - powołana ma być w celu ochrony profesjonalnego charakteru usług prawniczych świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez zabieganie o należyte ukształtowanie rynku usług prawniczych, z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji i szczególnych wymogów związanych ze świadczeniem usług zaufania publicznego. 

Do jej zadań będzie należało: 

  • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony rynku usług prawniczych;
  • zbieranie danych dotyczących usług świadczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ewentualnego występowania naruszeń konkurencji w zakresie świadczenia usług prawniczych;
  • opracowywanie opinii prawnych w zakresie projektów aktów prawnych, mających za przedmiot świadczenie usług prawnych;
  • współpraca z Naczelną Radą Adwokacką i innymi organami adwokatury w szczególności w zakresie, o którym mowa w pkt 1 -3.

 

Zwolnienia ze składek m.in. dla matek-adwokatek

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie zobowiązało także ORA do przygotowania uchwały finansowej wraz z preliminarzem finansowym na rok 2021 r. 

Zgodnie z nią od obowiązku uiszczania składki członkowskiej ma być zwolniony adwokat, przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od złożenia ślubowania oraz adwokatki i aplikantki adwokackie, które urodzą dziecko - również przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od następnego miesiąca po urodzeniu dziecka lub przysposobieniu dziecka oraz.. adwokaci w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. 

Warunkiem uzyskania takiego zwolnienia będzie zawiadomienie Okręgowej Rady Adwokackiej w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od daty rozpoczęcia korzystania z urlopu, urodzenia lub przysposobienia dziecka.

Założenia programowe na nową kadencję 

Podczas zgromadzenie przyjęta została również uchwała w sprawie założeń programowych na lata 2021-2025. Projekt opracowany i zgłoszony został przez grupę adwokatów - Agatę Rewerską, Mariole Łakomską, Kamile Zagórską i Sławomira Szczerkowskiego. 

Co znalazło się w założeniach? Ułatwienia wykonywania zawodu - poprzez centra co-workingowe w okolicach sądów dające możliwość pracy adwokatom i aplikantom adwokackim, a także gwarantujące swobodną i poufną atmosferę na spotkania z klientami oraz możliwość prowadzenia w nich spotkań mediacyjnych i negocjacyjnych – „Kawiarenki Adwokackie”, oraz m.in. rozbudowanie zdalnego systemu komunikacji z organami izby pozwalającego na załatwienie wszystkich spraw administracyjnych, w tym m.in. szybkiego aktualizowania listy adwokatów prowadzących sprawy z urzędu, podglądu stanu opłacenia składek oraz składki na OC, składania pism i wniosków, zapisywania się i odbywania szkoleń oraz gromadzenia punktów szkoleniowych. 

Jednym z punktów jest również podjęcie działań nakierowanych na poszerzenie rynku usług prawnych oraz zmiana systemu wynagrodzeń za czynności podejmowanych z urzędu. Program zakłada podniesienie jakości prowadzonych szkoleń, w tym wprowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb adwokatów (praktyków prawa) oraz aplikantów adwokackich (adeptów prawa). Istotne ma być także utrzymanie i rozszerzenie oferty szkoleń online, poszerzenie oferty szkoleń kilkugodzinnych, półdniowych, całodniowych, umożliwiających zdobycie większej ilości punktów PDZ oraz stworzenie systemu wsparcia koleżeńskiego w zakresie wykonywania zawodu. samorządu. Są to kwestie ważne i rzutujące na wykonywania naszego zawodu oraz efektywność funkcjonowania organów samorządowych.