Przypomnijmy, w połowie lutego, Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Malcie, Polsce i Słowenii z powodu sprzecznego z dyrektywą usługową całkowitego zakazu reklamy działalności przedstawicieli zawodów prawniczych. W przypadku Polski chodzi o adwokatów, taki zakaz znajduje się nadal w ich zasadach etyki. Chodzi o dyrektywę usługową, której celem jest usunięcie barier w handlu usługami w UE. Uprościła ona procedury administracyjne dla usługodawców, wzmocniła prawa konsumentów i przedsiębiorstw korzystających z usług oraz współpracę między państwami UE. Ponadto zobowiązuje ona państwa członkowskie do zniesienia wszystkich całkowitych zakazów dotyczących informacji handlowych, w tym wszystkich całkowitych zakazów dotyczących formy informacji handlowej, w odniesieniu do zawodów regulowanych. - Ograniczenia dotyczące reklamy usług prawnych utrudniają rozwój biznesu i pozyskiwanie klientów. Utrudniają one również rozwój reklamy w sieciach społecznościowych, utrudniając tym samym przejście do ery cyfrowej - zaznaczyła w swoim stanowisku KE. 

Czytaj też: Zawodowy pełnomocnik w social media - aspekty praktyczne >>>

Chodzi o par. 23 Kodeksu Etyki Adwokackiej, zgodnie z którym: adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu oraz współpracy z podmiotami pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego. Próbowano się z tym uporać już w czasie poprzedniej kadencji NRA, przyjęty został nawet projekt Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, gdzie zmieniono przepisy dotyczące informowania o wykonywanym zawodzie. Nie został jednak następnie, już po wyborach, przegłosowany, zresztą wynikało to też z tego, że środowisko adwokackie oceniało go krytycznie, pojawiały się też głosy, że zabrakło dyskusji nad nim.

Czytaj: KE "wytyka" Polsce zakaz reklamy adwokackiej, a Adwokatura kończy prace nad zmianami>>

Czytaj też: Wymogi RODO kierowane do radców prawnych i adwokatów - przegląd obowiązków i wyłączeń >>>

Prace na finiszu 

W piśmie skierowanym do Thierry'ego Breton'a, komisarza ds. rynku wewnętrznego, NRA pisze, że podejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu wprowadzenie zmian w zakresie przyjęcia przepisów dotyczących informacji handlowych, zgodnie z art. 24 dyrektywy usługowej oraz procedurą wymaganą do skutecznego przeprowadzenia zmian w odniesieniu do przepisów regulujących reklamę i informacje handlową. 

- Naczelna Rada Adwokacka dostrzegła konieczność dostosowania Kodeksu Etyki Adwokackiej do wymogów stawianych przez wspomniany artykuł dyrektywy usługowej i podejmuje konsekwentne działania zmierzające do zrealizowania tego celu poprzez implementowanie do Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu zmian w zakresie przyjęcia przepisów dotyczących informacji handlowych, zgodnie z art. 24 dyrektywy usługowej oraz procedurą przewidzianą w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334) (dalej: u.z.u.k.z.p.c.U.E.) i w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów - wskazano w piśmie. Dodając, że zakończenie tych działań planowane jest na  posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej 26-28 maja 2023 r.

Sprawdź w LEX: Swoboda wypowiedzi adwokata. Glosa do wyroku ETPC z dnia 23 kwietnia 2015 r., 29369/10 >>

Przypomniano, że w dniu 28 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. - Ustawa ta dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/958 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów. Zgodnie z brzmieniem art. 50a ust. 1 u.z.u.k.z.p.c.U.E. NRA zobowiązana jest do zapewnienia zgodności przepisów regulacyjnych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru. 

 

 

Dodano, że w tym celu powołano Zespół ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. - Zespół dokonał przeglądu zgodności obowiązujących przepisów regulacyjnych dotyczących możliwości korzystania przez adwokatów z informacji handlowych. Po ustaleniu konieczności zmiany obowiązujących norm w oparciu o procedurę przewidzianą w u.z.u.k.z.p.c.U.E. Zespół zaproponował następującą chronologię działań, która została następnie przyjęta przez Naczelna Radę Adwokacką: przeprowadzenie badań jakościowych oraz ilościowych, opracowanie projektu przepisów regulacyjnych odnoszących się do informacji handlowych wraz z uzasadnieniem, przeprowadzenie konsultacji projektu aktu normatywnego, zawierającego przepisy regulacyjne, opracowywanie wniosków z przebiegu konsultacji oraz ich wpływu na projektowane przepisy regulacyjne oraz podjęcie przez Naczelną Radę Adwokacką uchwały w przedmiocie przyjęcia projektowanych przepisów regulacyjnych - poinformowano. 

Jak dodano obecnie przygotowywane jest uzasadnienie projektu obejmujące m.in. ocenę zgodności przepisów regulacyjnych dotyczących informacji handlowych z zasadami proporcjonalności, uzasadnionego i niedyskryminującego charakteru. - Kolejny etap zaplanowany jest na marzec i kwiecień 2023 r. Będzie on obejmował konsultacje wewnętrzne i zewnętrzne projektu. Wyniki tych konsultacji posłużą do  ostatecznego ukształtowania projektu - dodano.

Czytaj: 
Adwokatura krok przed zmianami w zakresie reklamy - propozycje gotowe>>

W adwokaturze przyspieszenie z "reklamą", propozycje możliwe już we wrześniu>>

 

Zakaz reklamy do zniesienia? 

Przemysław Rosati, prezes NRA w piśmie skierowanym do komisarza podkreśla, że wstępny projekt, zgodnie z wymogami art. 24 dyrektywy usługowej, znosi wszelkie całkowite zakazy dotyczące korzystania z informacji handlowych przez adwokatów. - Najważniejszym celem Naczelnej Rady Adwokackiej jest bowiem to, by wprowadzane przepisy były zgodne z prawodawstwem unijnym, tj. były niedyskryminacyjne, uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym i proporcjonalne - dodał.

Zaznaczył, że NRA podejmuje wszystkie niezbędne działania mające na celu wprowadzenie zmian w zakresie przyjęcia przepisów dotyczących informacji handlowych. - Podkreślić przy tym należy, że jest to procedura wymagająca czasu, przede wszystkim z uwagi na konieczność przeprowadzenia ww. badań, które następnie musiały zostać opracowane w celu wyciągnięcia z nich stosownych wniosków. Dopiero na ich podstawie sporządzono wstępny projekt przepisów regulacyjnych, do którego aktualnie przygotowywane jest szczegółowe uzasadnienie - zaznaczono.