Projekt zakłada, że stawki minimalne wyniosą w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem zamówień publicznych w sprawach:

  • ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej – 3600 zł;
  • ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o zwrocie odwołania oraz ze skargi na inne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej – 900 zł.

Jak wynika z uzasadnienia, aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie nie zawierają regulacji dotyczących wynagradzania adwokatów i radców prawnychw postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem zamówień publicznych w sprawach ze skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej i ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. - Brak spraw, które można uznać za podobne do spraw z zakresu zamówień publicznych, uniemożliwia skorzystanie z regulacji zawartej w par. 20 rozporządzenia, stanowiącej, że wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju – czytamy w uzasadnieniu.

 

Stawki wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów muszą być określone

Zdaniem MS, brak określenia minimalnych stawek wynagrodzenia skutkuje niejednolitością orzecznictwa i niepewnością stron w zakresie kosztów postępowań w sprawach zamówień publicznych. Resort podkreśla, że powyższe stanowi istotne utrudnienie dla sądu, który każdorazowo zmuszony jest podejmować zabiegi interpretacyjne w celu określenia kosztów, a rozbieżności w stosowaniu obowiązujących regulacji są przedmiotem środków zaskarżenia, które dodatkowo angażują i tak już znacznie obciążonych sędziów do rozpoznawania kolejnych spraw. Wprowadzenie w tym zakresie stawek minimalnych ma więc uzupełnić lukę w przepisach i co istotne - doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa i zmniejszenia obciążenia wynikającego z konieczności rozpoznawania zażaleń na postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia pełnomocników.

Zobacz również: Obywatel zapłaci notariuszowi za wpis do księgi wieczystej, a za reformę zapłacą... sądy >>

Projektowany przepis obejmuje sprawy ze skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o zwrocie odwołania oraz skargi na inne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, nie będące wyrokami, to jest: postanowienia o umorzeniu postępowania (art. 568 Pzp), o odrzuceniu odwołania (art. 528 Pzp), jak również o kosztach postępowania odwoławczego (art. 557 Pzp.).