- Chodzi o kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, które  w sposób nieuprawniony rozszerzają traktatowe kompetencje UE, naruszając postanowienia polskiej konstytucji i ignorując orzeczenia polskiego TK  - stwierdza we wniosku, który w listopadzie skierował do Trybunału Konstytucyjnego Prokurator Generalny. 

W sprawie, którą Trybunał ma zająć się 22 lutego, Prokurator Generalny zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie, w jakim "TSUE przyjmuje, że przepis ten umożliwia nakładanie kar pieniężnych za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego. Zaskarżył także art. 39 Statutu TSUE, który upoważnia Prezesa TSUE lub sędziego tego Trybunału do nałożenia na Polskę środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskie..

Jak wyjaśnia Prokuratura Krajowa, "chodzi o interpretację tych przepisów przyjętą w postanowieniach dotyczących kopalni Turów i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego".

Czytaj w LEX: Spór o kopalnię Turów, czyli stosowanie i efektywność środków tymczasowych w postępowaniach dotyczących naruszenia prawa unijnego >

Natomiast 19 stycznia TK rozpatrzy wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący orzeczeń wydawanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pyta w nim, czy dopuszczalne jest dokonywanie przez sądy krajowe albo międzynarodowe wiążącej oceny zgodności z Konstytucją RP wyboru nowych sędziów sądów. To już druga skarga ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w ostatnim czasie w sprawie prawa do sądu. Już 24 listopada wyznaczono termin rozprawy w pierwszej kwestii. Więcej>>
Sprawa dotyczy zgodności z Konstytucją RP art. 6 ust. 1 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Chodzi  o zbadanie, czy Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ma prawo podważać status nie tylko sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale także wszystkich nowych sędziów powołanych na urząd przez wybraną z naruszeniem prawa Krajową Radę Sądownictwa.

Czytaj: TK powie, czy trybunał w Strasburgu może oceniać status jego sędziów>>