Komendant powiatowy odmówił przyznania policjantowi świadczenia motywacyjnego. Chodziło o 1500 zł miesięcznie. Powodem odmowy było niezakończenie postępowania sądowego na skutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko policjantowi. Takie rozstrzygnięcie sprawy spotkało się z wniesieniem odwołania, którym zajął się komendant wojewódzki. Utrzymał on jednak sporny rozkaz w mocy. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 120a ust. 7 pkt 2 ustawy o Policji, świadczenia motywacyjnego nie przyznaje się policjantowi, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne do czasu jego prawomocnego zakończenia. Nie zakończyło to jednak sprawy, ponieważ funkcjonariusz wniósł skargę. 

 


Subsydiarny akt oskarżenia po odmowie prokuratury

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wskazał, że problematyczną kwestią w sprawie było to, czy skierowanie do sądu subsydiarnego aktu oskarżenia może być uznane za wszczęcie postępowania karnego przeciwko policjantowi. Sąd wyjaśnił, że co do zasady wszczęcie postępowania musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania przygotowawczego w wyniku, którego oskarżyciel publiczny wnosi akt oskarżenia lub umarza postępowanie. Natomiast subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony, gdy prokurator nadrzędny nie widzi podstaw do skierowania do sądu aktu oskarżenia przeciwko danej osobie. Zgodnie bowiem z art. 55 par. 1 ustawy Kodeks postępowania karnego, w razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania, pokrzywdzony może wnieść akt oskarżenia do sądu.

Czytaj także: WSA: Była policjantka nie zwróci pieniędzy, bo sąd nie uznaje rozporządzenia >>>

Zarzuty mogą stawiać tylko organy ścigania

WSA wskazał, że prowadzenie postępowania sądowego na skutek wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia nie powinno być utożsamiane ze wszczęciem postępowania karnego przeciwko danej osobie. Stosownie bowiem do art. 10 par. 1 uKpk, do wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego jest obowiązany organ powołany do ścigania przestępstw. Sąd wskazał, że to właśnie w postępowaniu przygotowawczym rozstrzygana jest kwestia czy danej osobie postawione zostaną konkretne zarzuty, a więc czy zostanie przeciwko niej wszczęte i prowadzone postępowanie karne. Z kolei art. 14 par. 1 uKpk stanowi o wszczęciu postępowania sądowego, które następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego podmiotu. Oznacza to, że prowadzenie postępowania sądowego jest możliwe bez przedstawienia zarzutów, do czego uprawnione są tylko organy ścigania.

 

Nie było przeszkód do wypłaty dodatku

Sąd podkreślił, że nie można mieć wątpliwości, co do tego, że gdy oskarżyciel publiczny umorzy postępowanie prowadzone przeciwko danej osobie i uzyska ono cechę prawomocności, to pokrzywdzony może wnieść subsydiarny akt oskarżenia. Niemniej jednak jego wniesienie nie podważa prawomocności postanowienia umarzającego postępowanie. Tym samym, skoro art. 120a ust. 7 pkt 2 ustawy o Policji stanowi, że świadczenie motywacyjne nie przysługuje do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego, to wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia nie ma wpływu na możliwość przyznania świadczenia motywacyjnego. Mając powyższe na uwadze, WSA uchylił zaskarżony i utrzymany nim w mocy rozkaz personalny.

Wyrok WSA w Olsztynie z 29 kwietnia 2021 r., sygn. akt II SA/Ol 167/21