Pytanie z 11 grudnia 2019 r., dotyczyło tego, czy można uznać za należycie obsadzony sąd, jeśli orzekający sędzia został wyłoniony już przez KRS w obecnym składzie. Jak poinformowano - po rozpoznaniu tego zagadnienia prawnego - Izba Cywilna SN odmówiła podjęcia uchwały.

Powołanie na uchwałę trzech Izb

W uzasadnieniu decyzji przypomniano, że 23 stycznia zapadła uchwała połączonych Izb SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. 

 


- Uchwała ta ma moc zasady prawnej, wiążącej wszystkie składy orzekające SN i rozstrzyga (...) w sposób wiążący zagadnienie prawne przedstawione w niniejszej sprawie, co w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego prowadzi do konieczności odmowy podjęcia uchwały - zaznaczono.

Trzy Izby SN wypowiadały się w sprawie udziału w składach orzeczniczych sędziów nominowanych przez obecną KRS. Z dokonanej przez SN wykładni prawa wynika, że nienależyty jest skład Sądu Najwyższego, jeśli bierze w nim udział sędzia wyłoniony przez Krajową Radę Sądownictwa ukształtowaną w trybie zapisanym obecnie w ustawie o KRS. Z kolei w sądzie powszechnym "nienależyta obsada sądu ma miejsce, gdy w składzie sędziowskim uczestniczy sędzia wyłoniony przez obecną KRS, jeżeli wadliwość procesu powoływania go prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardu niezawisłości i bezstronności".

Czytaj: 
RPO pyta o legalność powołania sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego>>

Gregorczyk-Abram: Zbliżamy się do wariantu tureckiego>>
Po wyroku TSUE pełnomocnicy będą ostro walczyć w sądach​>>

Uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia oraz do orzeczeń, które zostaną wydane w toczących się w tym dniu postępowaniach na podstawie Kodeksu postępowania karnego przed danym składem sądu. Wyjątkiem są orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN - uchwała ma zastosowanie do jej orzeczeń bez względu na datę ich wydania.

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości uchwała SN nie wywołuje skutków prawnych i została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Jedno z trzech pytań sądu w Katowicach

Pytanie, którym zajmowała się Izba Cywilna, to jedno z trzech skierowanych przez katowicki SA. 

 


W grudniu rzecznik dyscyplinarny sędziów informował, iż jego zastępca Przemysław Radzik wszczął postępowania dyscyplinarne wobec sędzi Aleksandry Janas i Ireny Piotrowskiej w związku z takim pytaniem do SN. Sędziom przedstawiono zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień poprzez "przyznanie sobie kompetencji do ustalania i oceny sposobu działania konstytucyjnych organów państwa". Do Izby Dyscyplinarnej SN wpłynęły także wnioski sędziego Radzika o zawieszenie obu sędzi.