Rzecznik dyscyplinarny prokuratury postawił prokurator Prokuratury Rejonowej Bożenie O. zarzut naruszenia rozporządzenia ministra sprawiedliwości Regulamin wewnętrzny prokuratury z czerwca 2017 r. Stanowi on, że na miejscu zdarzenia, którego skutkiem jest śmierć człowieka, a także innych wskazanych przez kierownika jednostki, czynności procesowe wykonują osobiście prokuratorzy lub kierują ich przebiegiem.

Czytaj: Sekcja zwłok - zleca lekarz, rodzina może żądać>>

Czytaj w LEX: Procesowe, kryminalistyczne i sądowolekarskie aspekty oględzin zwłok >>>

Prokurator O. będąc na dyżurze i po zawiadomieniu przez policję, z powodu złego samopoczucia nie dokonała oględzin zwłok Władysława R. A zachodziło podejrzenie, że śmierć nie nastąpiła z przyczyn naturalnych lecz była prawodopodobnie wynikiem przestępstwa. Nie wyznaczyła też innego prokuratora do przeprowadzenia i kierowania czynnościami procesowymi w miejscu zdarzenia, gdzie nastąpiła nagła śmierć.  

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym jako sąd I instancji 9 września 2021 roku częściowo uniewinnił obwinioną i wymierzył karę upomnienia.

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla krakowskiego okręgu regionalnego odwołał się od tego orzeczenia. Wniósł do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego o uchylenie tego orzeczenia, gdyż nie zgodził się się z uniewinnieniem od zarzutu zaniedbania w sprawie dotyczącej nagłej śmierci człowieka. 

Czytaj więcej: Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora >>>

Rażące i oczywiste naruszenie prawa

SN uznał, że obwiniona prokurator Bożena O. naruszyła rażąco prawo.  I na podstawie art. 137 par. 1 Prawo o prokuraturze zmienił wyrok i ukarał Bożenę O. upomnieniem co do części zaskarżonej przez rzecznika dyscyplinarnego. Wyrok, który zapadł 16 bm. jest nieprawomocny. Odwołanie można wnieść do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w terminie 30 dni.

Sędzia sprawozdawca Paweł Wojciechowski powiedział, że naruszenie prawa prokurator polegało na tym, że osobiście nie dokonała ani nie pokierowała oględzinami zwłok. A zatem nie wykonała obowiązku z art. 209 par. 2 i 3 kpk oraz Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratury.

Procedura: Przeprowadzanie sekcji zwłok w szpitalu - krok po kroku >>>

WZORY DOKUMENTÓW:

 

W wyniku błędnej interpretacji art. 137 par. 1 ustawy Prawo o prokuraturze sąd dyscyplinarny I instancji nie przypisał Bożenie O. przewinienia służbowego.

- Sąd I instancji błędnie ocenił dowody i wywiódł niewłaściwe wnioski - uznał SN. - Doszło do oczywistej i rażącej obrazy prawa. O tym czy obraza prawa jest rażąca decydują negatywne skutki godzące w interes uczestników postępowania lub innych podmiotów albo wymiaru sprawiedliwości - stwierdził sędzia Wesołowski. - Uchybienie prokuratora zawsze wywołuje dezaprobatę społeczną ponieważ godzi w zasadę zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego wyznaczają konkretne okoliczności faktyczne. Nawet najlżejsza nieumyślna wina i brak skutków prawnych nie uchybia szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego - dodał.

Naruszono interes stron

W realiach tej sprawy powtórnie umorzono postępowanie przygotowawcze. Śledztwo wykazało, że sposób przeprowadzenia oględzin zwłok na miejscu znalezienia nie był prawidłowy.  Umorzone postępowanie podjęto i przesłuchano policjantów. Przesłuchania funkcjonariuszy były konieczne z powodu nieobecności prokuratora. Przyczyniło się to do przedłużenia postępowania, co pozwala na przyjęcie, że doszło do naruszenia interesu uczestników postępowania lub wymiaru sprawiedliwości.

- Zaniechanie prokurator zostało dostrzeżone przez pełnomocnika procesowego, reprezentującego zmarłego i policjantów. Wizerunek prokuratury został więc narażony na szwank - podkreślił sędzia sprawozdawca.

Sygnatura akt II ZOW 29/22, wyrok Izby Odpowiedzialności Zawodowej z 16 stycznia 2023 r.