Nowela ustawy została podpisana przez prezydenta rok temu. Część zmian dotyczy m.in. funkcjonariusze wykonującym czynności operacyjno – rozpoznawcze. Wcześniej mogli oni obserwować, rejestrować przy użyciu środków technicznych obraz zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych podejmowanych na podstawie ustawy - także i dźwięk towarzyszący tym zdarzeniom. Wystarczyła do tego zgoda przełożonego. Po zmianach policjanci mogą rejestrować dźwięk i obraz w miejscach innych, niż publiczne. Jest to możliwe: w trakcie interwencji, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych, podczas wspierania działań jednostek organizacyjnych Policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach szczególnego zagrożenia, w warunkach wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz użycia specjalistycznej taktyki działań.   

Nowe przepisy wejdą w życie z  7 lutego 2020 r.

 

Czego dotyczy rozporządzenie?

Rozporządzenia reguluje kilka kwestii. M.in. pobieranie odcisków linii papilarnych lub wymazu ze śluzówki policzków – w  celu identyfikacji lub wykrywania sprawców przestępstw, oraz dokonywanie sprawdzenia prewencyjnego w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie, zdrowie osób lub mienia, a także przed nieuprawnionymi działaniami związanymi z zagrożeniem życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Czytaj w LEX: Kontrola prewencyjna - art. 15 ustawy o Policji >

Wprowadza również zasady postępowania w sytuacji konieczności zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym - m.in. przy ochronie imprez masowych lub zgromadzeń. 

Istotnym obszarem są też regulacje dotyczące obserwowania i rejestrowania (przy użyciu środków technicznych) obrazu lub dźwięku, w trakcie interwencji w miejscach innych niż publiczne, podczas prowadzenia działań kontrterrorystycznych, a także w policyjnych środkach transportu. 

Czytaj: Kłótnia w domu - już wkrótce policjant nagra interwencję​>>

W miejscach innych, czyli jakich 

Te zmiany budziły wątpliwości już podczas prac nad nowela ustawy. Jak podkreślali eksperci, kluczem do interpretacji nowych przepisów jest wyjaśnienia pojęcia miejsca innego, niż publiczne. Jacek Kudła, specjalista w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych mówił wówczas, że ocena ta jest możliwa tylko i wyłącznie przy całościowym uwzględnieniu zapisu. Nie ma przy tym wątpliwości, że miejsce inne, niż miejsce publiczne to także mieszkanie – ale tylko i wyłącznie w chwili podjęcia interwencji. 

 


- Rejestracja przy tym może następować od rozpoczęcia do zakończenia interwencji. Po zakończeniu interwencji jest niedopuszczalna. Niedopuszczalne jest stosowanie tego przepisu przez funkcjonariuszy wykonujących czynności operacyjno – rozpoznawcze, których celem jest podsłuch w mieszkaniu. W takim przypadku należy kategorycznie stosować art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o Policji. Policjanci CBŚP nie mogą wykorzystywać tego do czynności operacyjno – rozpoznawczych, w celu realizacji zadań operacyjnych, bo to nie zostało expressis verbis wymienione w przepisie - zaznaczał wówczas. 

Czytaj: Policjanci "pod przykrywką" z kartami płatniczymi>>

Eksperci podnosili też, że może dojść do sytuacji, w której nowe uprawnienia będą chcieli wykorzystać - np. funkcjonariusze CBŚP - do obejścia kontroli operacyjnej. W jaki sposób? Na przykład wykorzystując wsparcie służby kontrterrorystycznej do przeprowadzenie obserwacji (w sytuacjach, które nie są do tego uzasadnione), a następnie wykorzystać zdobyte nagrania w czynnościach operacyjno – rozpoznawczych. 

Czytaj w LEX:

Uprawnienia policji oraz gwarancje osoby poddanej czynnościom na podstawie art. 15d – ustawy o Policji >

Przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunków - art. 15e ustawy o Policji >