Regulamin - jak poinformowała Prawo.pl adwokatura - przewiduje m.in. przeprowadzenie i określenie zasad przebiegu zgromadzeń i KZA w formie zdalnej bądź hybrydowej. Upoważnia też Naczelną Radę Adwokacką do określenia standardów bezpieczeństwa komunikacji, na czas w którym nie można przeprowadzić zgromadzeń i zjazdu w formie sesji plenarnych. 

Projekt regulaminu został przygotowany przez zespół w składzie: Rafał Dębowski, sekretarz NRA – przewodniczący zespołu, Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Sylwia Grzybowska, adw. Aleksander Gut, adw. Artur Kmieciak, adw. Grzegorz Kopeć, adw. Tomasz Korczyński, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik oraz adw. Jerzy Zięba. Co ważne, 3 grudnia br. na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym NRA podjęto uchwałę, w której zarekomendowano przyjęcie zmienionego regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich i KZA przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury.

Tymczasem - co też ważne - 17 grudnia Sejm przyjął nowelizację ustawy covid-owej z 2 marca 2020 r., a w niej ustawową delegacja dla NRA do przyjęcia regulaminu zgromadzeń i KZA na czas epidemii. I jak mówią rozmówcy Prawo.pl, jeśli ustawa wejdzie w życie, NRA przyjmie taki "incydentalny" regulamin wraz z uwzględnieniem zgłoszonych w sobotę uwag. 

 

Problem z internetem i ... kontami mailowymi adwokatów 

Jak ustaliło Prawo.pl Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbył się z pewnymi problemami. Sporą część zajęły kwestie formalne. Były problemy z siecią internetową, co też spowodowało konieczność przerwy i ponownego logowania. Wątpliwości budziło też to czy powinien być jeden czat czy dwa. Rada miała również problemy z powiadomieniem wszystkich delegatów (w sumie w wydarzeniu brało ich 320). Były zgłoszenia, że nie wszyscy otrzymali loginy i hasła, a to z powodu m.in. posiadanych kont internetowych. - Nadal pewną normą jest to, że wielu adwokatów korzysta z darmowych kont internetowych, a to wiąże się z ich gorszą jakością i słabszym zabezpieczeniem - mówi jeden z rozmówców Prawo.pl. 

Uchwała została jednak przyjęta większością głosów, a ponadto adwokatura rozważa - jak ustalił Prawo.pl - wystąpienie do Senatu o wprowadzenie korekt do uchwalonej przez Sejm noweli ustawy covid-owej. Chodzi m.in. o doprecyzowanie kwestii powiadamiania wszystkich uczestników o listach mandatów i członków przed zgromadzeniem izby. 

Zdalny nadzwyczajny zjazd przechodzi do historii 

- Zakończony Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury przejdzie do historii, bo po raz pierwszy w historii polskiej adwokatury, odbył się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Dlatego zrozumiałe musi być to, że sporą część  Zjazdu zajęły kwestie formalne. Dyskutowaliśmy o tym jak mają wyglądać technikalia, kwestie formalne, komunikacja delegatów z Prezydium - to rzeczy ważne, które zabrały sporo czasu - mówi adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Dodaje, że w dyskusji zgłoszono szereg uwag i postulatów dotyczących treści samego projektu regulaminu. - Zwrócono uwagę na pewne kwestie, które powinny zostać zmienione. Komisja regulaminowa rekomendując przyjęcie regulaminu rekomendowała również NRA, która w razie przyjęcia przez parlament i podpisania przez prezydenta noweli, będzie musiała na czas epidemii COVID-owej uchwalić regulamin, by i te kwestia uwzględniła - dodaje. 

Sekretarz NRA wskazuje też, że  podjęta uchwała o przyjęciu regulaminu zdecydowaną większością głosów nie kończy pracy. - Śledzimy przebieg prac legislacyjnych w parlamencie, także pod kontem zgłoszonych podczas NKZA uwag i być może poprosimy Senat o wprowadzenie korekt do ustawy covidowej. Musimy ten materiał uważnie rozważyć i przedyskutować - dodaje.

Czytaj: W sobotę Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury>>

Adwokatura dostanie narzędzia do zakończenia wyborów? Propozycja wkrótce w Sejmie>>

Przyjęty regulamin, regulaminem ogólnym

Sekretarz NRA wskazuje równocześnie, że przyjęty przez NZKA regulamin jest regulaminem ogólnym, dającym prawo organizacji także zdalnych zgromadzeń w czasie stanów nadzwyczajnych.

- Bo jeśli przepisy wejdą w procedowanym przez parlament kształcie to delegacja ustawowa do uchwalenia regulaminu działania, trybu wyborów będzie po stronie NRA. I wtedy Rada przyjmie incydentalny regulamin dotyczący tylko tego okresu epidemii. Poza tym w marcu kolejny Krajowy Zjazd Adwokatury, tam też będziemy mogli wprowadzać ewentualne zmiany - wskazuje.

- Życie pokazało, że nie mieli racji ci, którzy twierdzili, że tak łatwo, bez problemowo, bez żadnego zamieszania można zwołać i zorganizować zgromadzenie zdalne. Trudności jest dużo, przy 320 delegatach to było nie lada wyzwanie, na prawdę zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, z wysyłaniem maili, sms-ów, telefonami, próbnymi logowaniami, by wszyscy dostali materiały i mogli się zalogować. Cieszę się, że nam się to udało - podsumowuje mecenas.

Sejm ustawę przejmuje - tak jak chciała adwokatura

W czwartek 17 grudnia, czyli dwa dni przed Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem Adwokatury, Sejm przyjął nowelizację ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a wraz z nią autopoprawkę zgłoszoną już po wpłynięciu regulacji do Sejmu. To w niej zawarto przepisy, które mają pomóc NRA, ale też komornikom. Ustawa ta jednak jeszcze nie obowiązuje, ponieważ musi być rozpatrzona przez Senat i podpisana przez prezydenta.

Co wprowadza? Między innymi, że to Naczelna Rada Adwokacka - nie jak obecnie wynika z przepisów KZA - określa sposób działania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także sposób przeprowadzenia w tym okresie wyborów, o których mowa w ust. 1a, wyborów organów samorządu adwokackiego oraz wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie adwokackim. Innymi słowy chodzi o to czym zajmie się nadzwyczajny zjazd. 

 


Takie samo rozwiązanie wprowadzono dla Krajowej Rady Komorniczej - to ona ma określić sposób odbywania posiedzeń oraz przeprowadzania wyborów w czasie zagrożenia koronawirusem.  

Zmiany mają też objąć słynny art. 14ha, zgodnie z którym kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że do ważności uchwały podjętej w takim trybie potrzebne jest powiadomienie wszystkich członków danego organu, o treści jej projektu i terminie oddania głosu oraz wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków tego organu. Przedstawiciele adwokatury wielokrotnie podkreślali, że te warunki mogą to być trudne do dotrzymania, szczególnie w przypadku zgromadzeń izb. 

Zmiany zakładają więc dodanie ust. 1a, zgodnie z którym:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia izby adwokackiej, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651), oraz wybory odbywające się w ich trakcie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  • 1b, który takie same rozwiązania wprowadza dla posiedzeń Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i organów izb komorniczych oraz wyborów przeprowadzanych w ich trakcie. 

Wprowadzono również, że wybory przeprowadzone w ten sposób i podjęte tak uchwały będą ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. "Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały uważa się za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych" - wskazano w przepisie.