Chodzi o określenie zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń izb adwokackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do organów izb adwokackich i organów adwokatury w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii. - Zmiany w regulaminie potrzebne są do wykonania ustawowego obowiązku odbycia zgromadzeń izb adwokackich, co z kolei jest warunkiem odbycia Krajowego Zjazdu Adwokatury – zapowiadał Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Projekt regulaminu został przygotowany przez zespół w składzie: Rafał Dębowski, sekretarz NRA – przewodniczący zespołu, Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Sylwia Grzybowska, adw. Aleksander Gut, adw. Artur Kmieciak, adw. Grzegorz Kopeć, adw. Tomasz Korczyński, adw. Aleksander Krysztofowicz, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik oraz adw. Jerzy Zięba.

Co ważne, 3 grudnia br. na nadzwyczajnym posiedzeniu plenarnym NRA podjęto uchwałę, w której zarekomendowano przyjęcie zmienionego regulaminu odbywania zgromadzeń izb adwokackich i KZA przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury.

Czytaj: Adwokatura dostanie narzędzia do zakończenia wyborów? Propozycja wkrótce w Sejmie>>

Temat wyborów w adwokaturze ciągnie się od wielu miesięcy. Początkowo wydawało się, że wystarczy przesunąć zgromadzenia poszczególnych izb na jesień, po pierwszej fali COVID-19, przyszła jednak kolejna, a z nią uchwała NRA z 27 sierpnia br. w której rekomendowała izbom, by rozważyły powstrzymanie się od organizacji zgromadzeń. Wskazano w niej, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Przedstawiciele NRA spotkali się też z przedstawicielami ministerstwa, którzy obiecali pracę nad przepisami wspomagającymi zakończenie procedury wyborczej. Część izb, nie czekając jednak na ewentualne zmiany w prawie, zgromadzenia przeprowadziła - tak jak Kraków czy Wrocław, korzystając z formuły hybrydowej. Inne czekają - tak jak np. Warszawa. W międzyczasie adwokatura podjęła też decyzję o przesunięciu krajowego zjazdu z listopada na marzec 2021 r. 

 


Sejm ustawę przejmuje - tak jak chciała adwokatura

W czwartek 17 grudnia, czyli dwa dni przed Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem Adwokatury, Sejm przyjął nowelizację ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a wraz z nią autopoprawkę zgłoszoną już po wpłynięciu regulacji do Sejmu. To w niej zawarto przepisy, które mają pomóc NRA, ale też komornikom. Ustawa ta jednak jeszcze nie obowiązuje, ponieważ musi być rozpatrzona przez Senat i podpisana przez prezydenta.
Co wprowadza? Między innymi, że to Naczelna Rada Adwokacka - nie jak obecnie wynika z przepisów KZA - określa sposób działania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także sposób przeprowadzenia w tym okresie wyborów, o których mowa w ust. 1a, wyborów organów samorządu adwokackiego oraz wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie adwokackim. Innymi słowy chodzi o to czym zajmie się nadzwyczajny zjazd. 

 

Takie samo rozwiązanie zaproponowano dla Krajowej Rady Komorniczej - to ona ma określić sposób odbywania posiedzeń oraz przeprowadzania wyborów w czasie zagrożenia koronawirusem.  

Zmiany mają też objąć słynny art. 14ha, zgodnie z którym kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że do ważności uchwały podjętej w takim trybie potrzebne jest powiadomienie wszystkich członków danego organu, o treści jej projektu i terminie oddania głosu oraz wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków tego organu. Przedstawiciele adwokatury wielokrotnie podkreślali, że te warunki mogą to być trudne do dotrzymania, szczególnie w przypadku zgromadzeń izb. 

Zmiany zakładają więc dodanie ust. 1a, zgodnie z którym:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia izby adwokackiej, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651), oraz wybory odbywające się w ich trakcie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  • 1b, który takie same rozwiązania wprowadza dla posiedzeń Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i organów izb komorniczych oraz wyborów przeprowadzanych w ich trakcie. 

Wprowadzono również, że wybory przeprowadzone w ten sposób i podjęte tak uchwały będą ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. "Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały uważa się za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych" - wskazano w przepisie.