Temat po raz kolejny był dyskutowany, w tym tygodniu, podczas prezydium NRA i nadzwyczajnego posiedzienia plenarnego Rady. Przypomnijmy koronawirus już wpłynął na samorządowe wybory - w przypadku adwokatów zgromadzenia przesunięte zostały na wrzesień i październik. Kilka tygodni temu adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej, mówił Prawo.pl. że adwokatura przygotowuje się na sytuację zagrożenia związanego z niemożnością ich przeprowadzenia. 

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

Część adwokatów wskazuje przy tym na radców prawnych, którzy swoje organy już wybierają i doprowadzili m.in. do zmian przepisów poprzez tarczę antykryzysową 4. Tyle że, jak wyjaśniali członkowie NRA - w przypadku radców liczył się czas, bo ich procedura rozpoczyna się od przeprowadzenia w każdej z dziewiętnastu izb zebrań rejonowych. Dzieje się tak z uwagi na brzmienie art. 50 ust. 2 ustawy o radcach prawnych - z którego wynika, że jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych stanowią delegaci wybrani na zebraniach zwołanych dla poszczególnych rejonów, objętych działalnością danej izby. A obecnie w każdej z okręgowych izb liczba członków znacząco przekracza tę wielkość. Wybór delegatów z kolei pozwala na ukonstytuowanie się Zgromadzenia Delegatów, czyli organu kreującego pozostałe władze samorządu na poziomie okręgu, jak też wybierającego delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, który następnie powołuje organy samorządu na poziomie ogólnokrajowym.

Czytaj w LEX: Rezygnacja z wzorów pouczeń w postępowaniu cywilnym w związku z regulacjami z tarczy 4.0 – konsekwencje prawne >

 


W przypadku adwokatów, to podczas zgromadzenia izby adwokackiej wybierani są delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury, dziekan, prezes sądu dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny, przewodniczący komisji rewizyjnej oraz członkowie i zastępcy członków okręgowej rady adwokackiej, sądu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej. Ważny jest też artykuł 11 Prawa o adwokaturze, zgodnie z którym "kadencja organów adwokatury, organów izb adwokackich i zespołów adwokackich trwa cztery lata, jednakże są one obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów". Ważne jest też to, że bez wyboru delegatów nie jest możliwy KZA, a ten ma odbyć się pod koniec listopada. 

Czytaj w LEX: Koronawirus jako siła wyższa a umowy cywilnoprawne >

Czytaj: Radcy prawni wybierają władze, adwokatura... analizuje sytuację>>
 

Jeśli sytuacja pozwoli - wybory bez zmian

Jak mówi adwokat Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA ustalono, że jeśli przepisy i wprowadzone z powodu COVID-19 obostrzenia na to pozwolą zgromadzenia i Krajowy Zjazd Adwokatury odbędą się zgodnie z planem.  - Celem okręgowych rad adwokackich jest oczywiście sprawne zorganizowanie zgromadzeń, które powinny się odbyć w dotychczasowej formie z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa uczestników. Postanowiono jednak, że powinny się też przygotować na możliwość przeprowadzenia zgromadzeń online, a raczej hybrydowo - dodaje. 

Adwokat podkreśla, że nie wiadomo jaka sytuacja będzie za dwa miesiąca. - Stąd taka rekomendacja, by zgromadzenia organizować na dotychczasowych warunkach, z zachowaniem dystansu społecznego. Przy czym oczywiście sytuacja jest dynamiczna, może się to zmienić i zgromadzenia w normalnej formie nie będą możliwe. Z drugiej strony i przepisy tarczy antykryzysowej 4 oraz nasz regulamin dają możliwość zorganizowania ich online - mówi Anisa Gnacikowska.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej adwokata lub radcy prawnego za niewłaściwe prowadzenie sprawy sądowej >

Czytaj: Wybory do samorządu radcowskiego - Sejm przyjął poprawki Senatu>>
 

Z Krajowym Zjazdem Adwokatury łatwiej

Prawnicy podkreślają, że nieco łatwiejsza jest kwestia związana z przygotowaniem Krajowego Zjazdu Adwokatury. Uczestniczyć w nim ma bowiem ok. 400 osób, a w samej Warszawie do udziału w zgromadzeniu uprawnionych jest kilka tysięcy osób, w małych izbach kilkaset. 

Czytaj w LEX: Wymogi RODO kierowane do radców prawnych i adwokatów - przegląd obowiązków i wyłączeń >

- Co jednak ważne, warunkiem tego żeby odbył się Zjazd jest oczywiście wybranie - na miesiąc przed - delegatów we wszystkich izbach - mówi zastępca sekretarza NRA. Adwokatura - jak zapewnia - jest też w stałym kontakcie z ORA w Warszawie, gdzie mogą być największe problemy z zgromadzeniem, choćby ze względu na liczbę uprawnionych. - Z informacji, które obecnie mamy wynika, że sam model przeprowadzenia zgromadzenia nie jest jeszcze doprecyzowany. Ma być przeprowadzone 17 października – dodaje. 

Czytaj: Epidemia utrudnia wybory w samorządach prawniczych, szczególnie u radców>>

Co wywalczyli radcy?

Zgodnie z przyjętymi poprawkami dotyczącymi radców prawnych, przeprowadzane w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zebrania rejonowe, oraz wybory mogą odbywać się w miejscu określonym przez radę okręgową izby radców prawnych w sposób, który nie wymaga jednoczesnej obecności uprawnionych do głosowania. 

Czytaj w LEX: Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce - kompendium wiedzy >

 

Równocześnie - zgodnie ze zmianami - mają być ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. To Krajowa Rada Radców Prawnych ma określić sposób ich przeprowadzenia.  

Co ważne, jeżeli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w okręgowych izbach radców prawnych nie przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów samorządu radców prawnych lub wyboru osób pełniących funkcję w tych organach lub w samorządzie radcowskim, dotychczasowe organy i osoby pełniące funkcje w tych organach lub w samorządzie radcowskim działają do czasu wyboru oraz ukonstytuowania się nowych. Nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od zakończenia kadencji i nie dłużej niż do 5 października 2020 r. Przepis ma również zastosowanie do zastępców rzecznika dyscyplinarnego.

Czytaj w LEX: Rola pełnomocnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym >

W praktyce takie wybory mają odbywać się na wzór wyborów powszechnych - radcy przychodzą, wrzucają głos do urny i wybierają delegatów na zgromadzenie izby.