Sami adwokaci podkreślają, że temat ich wyborów to niekończąca się opowieść. Początkowo wydawało się, że wystarczy przesunąć zgromadzenia poszczególnych izb na jesień, po pierwszej fali COVID-19, przyszła jednak kolejna, a z nią uchwała NRA z 27 sierpnia br. w której rekomendowała izbom, by rozważyły powstrzymanie się od organizacji zgromadzeń. Wskazano w niej, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Przedstawiciele NRA spotkali się też z przedstawicielami ministerstwa, którzy obiecali pracę nad przepisami wspomagającymi zakończenie procedury wyborczej. Część izb nie czekając jednak na ewentualne zmiany w prawie, zgromadzenia przeprowadziła - tak jak Kraków czy Wrocław, korzystając z formuły hybrydowej. Inne czekają - tak jak np. Warszawa. 

W międzyczasie adwokatura podjęła też decyzję o przesunięciu krajowego zjazdu z listopada na marzec 2021 r. i zwołaniu - na 19 grudnia br. nadzwyczajnego zjazdu. Po co? Bo nie mogąc doczekać się na zmianę przepisów w ten sposób chciała przyjąć zmiany w regulaminie, by przeprowadzić zgromadzenia i koniec końców główny zjazd.

Czytaj: 19 grudnia odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury>>

Ministerstwo Sprawiedliwości idzie z odsieczą...także komornikom

Propozycja zmian, na którą z niecierpliwością oczekują adwokaci, a którą opisywało już Prawo.pl znalazła się w autopoprawce do projektu nowelizacji ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która 9 grudnia trafiła do Sejmu. Początkowo plany zmian obejmowały też radców prawnych, ale ci rzutem na taśmę, 7 listopada zorganizowali swój krajowy zjazd i wybrali nowe władze.  

Co proponuje resort? Między innymi, że to Naczelna Rada Adwokacka - nie jak obecnie wynika z przepisów KZA - określa sposób działania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także sposób przeprowadzenia w tym okresie wyborów, o których mowa w ust. 1a, wyborów organów samorządu adwokackiego oraz wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie adwokackim. Gdyby ten przepis wszedł w życie przed 19 grudnia nie byłoby konieczności przeprowadzenia nadzwyczajnego zjazdu. 

Takie samo rozwiązanie zaproponowano dla Krajowej Rady Komorniczej - to ona ma określić sposób odbywania posiedzeń oraz przeprowadzania wyborów w czasie zagrożenia koronawirusem.  

Zmiany mają też objąć słynny art. 14ha, zgodnie z którym kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że do ważności uchwały podjętej w takim trybie potrzebne jest powiadomienie wszystkich członków danego organu, o treści jej projektu i terminie oddania głosu oraz wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków tego organu. Przedstawiciele adwokatury wielokrotnie podkreślali, że te warunki mogą to być trudne do dotrzymania, szczególnie w przypadku zgromadzeń izb. 

Propozycje zakładają więc dodanie ust. 1a, zgodnie z którym:

  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia izby adwokackiej, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651), oraz wybory odbywające się w ich trakcie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
  • 1b, który takie same rozwiązania wprowadza dla posiedzeń Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i organów izb komorniczych oraz wyborów przeprowadzanych w ich trakcie. 

Co ważne resort sprawiedliwości chce też by wybory przeprowadzone w sposób i podjęte tak uchwały były ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. "Wymóg powiadomienia o projekcie uchwały uważa się za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych" - wskazano w przepisie. 

Wyjście naprzeciw postulatom, nadzwyczajny zjazd raczej będzie

Adwokat Rafał Dębowski, sekretarz NRA podkreśla, że ta autopoprawka nie budzi naszych wątpliwości i co do zasady realizuje postulaty adwokatury, zgłaszane jeszcze we wrześniu. Przyznaje równocześnie, że przyjęcie jej paradoksalnie wiąże się jednak z "formalnym kłopotem" polegający na tym, że kompetencja do uchwalenia regulaminu działania zgromadzeń i KZA w czasie epidemii przeniesiona zostanie na Naczelna Radę. 

- Ale jesteśmy na to przygotowani, w tym znaczeniu, że możemy w trybie pilnym zwołać posiedzenie NRA i uchwalić regulamin, który już mamy praktycznie gotowy - dodaje. 

Mecenas przypomina, że na 19 grudnia zaplanowano właśnie w celu uchwalenia regulaminu Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury. - I prawdopodobnie się odbędzie. Nie ma żadnej pewności kiedy zostaną uchwalone i przyjęte przepisy zawarte w autopoprawce. Jeśli do 19 grudnia zostaną przyjęte i podpisane przez prezydenta, to wówczas uchwalanie zmian może okazać się niepotrzebne. Ale grudniowy NKZA to możliwość spotkania delegatów i dyskusji. To także dla nas test  funkcjonalności systemu i proponowanych rozwiązań regulaminowych. To było bardzo złożone i skomplikowane przedsięwzięcie, więc zdobyte doświadczenia przydadzą nie w marcu 2021 na zwyczajnym KZA - mówi. 

Forma zdalna tak, ale zgodnie z prawem

Część adwokatów ma za złe obecnym władzom choćby fakt, że procedura wyborcza się przedłuża i nie podjęto kroków podobnych do tych, które podjęli radcy prawni. Do tego dochodzą spory o podejmowane stanowiska, czy w końcu tematy powracające z coraz większą siłą, jak kwestia zatrudnienia na umowę o prace, informowania o własnej działalności, czy choćby stawki dla adwokatów z urzędu. 

 

- Prawda jest taka, że z pewną zazdrością patrzymy na radców prawnych. Zdecydowanie potrafią się zorganizować, co też pokazali w ostatnim czasie. Wybory zostały przeprowadzane, niestety w wielu obszarach lepiej też sobie radzą na rynku prawnym - mówią rozmówcy Prawo.pl.  

NRA od początku broni jednak swojego stanowiska, że kroki które podejmuje muszą być przemyślane i przede wszystkim zgodne z prawem. A to choćby w kontekście możliwości zastosowania formuły e-zgromadzeń, czy zdalnych głosowań budziło wśród jej członków duże wątpliwości.

- Kontrola prawidłowości zgromadzeń będzie kontrolą następczą - i bynajmniej nie jest tak jak wskazuje część osób, że tylko Sąd Najwyższy może usunąć wadliwie podjęte uchwały z porządku prawnego. Przypominam - zaskarżenie uchwał w trybie przewidzianym prawem o adwokaturze jako sprzecznych z prawem, to inny tryb niż ustalenie nieważności uchwały z mocy prawa. Jeżeli podejmiemy uchwałę sprzeczną z prawem, to jest ona ważna i powinna być stosowana, dopóki SN w przewidzianym trybie jej nie wyeliminuje z obrotu prawnego. Nieważność uchwały z mocy prawa oznacza, że nie została skutecznie podjęta - wskazywał w rozmowie z Prawo.pl adwokat Dębowski.

I podawał konkretny przykład. - Wyobraźmy sobie, że okręgowa rada działając na podstawie nieważnej uchwały rozstrzygnie indywidualną sprawę. W kontroli sądowo-administracyjnej ważność takiej uchwały będzie musiała zostać oceniona przez sąd administracyjny - mówił.