W skład zespoły weszli: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA (został jego przewodniczącym), adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Sylwia Grzybowska z Izby Adwokackiej w Gdańsku, adw. Aleksandra Guta, Izba Adwokacka w Krakowie, adw. Artur Kmieciak, Izba Adwokacka w Łodzi, adw. Grzegorz Kopeć, Izba Adwokacka w Katowicach, adw. Tomasz Korczyński, Izba Adwokacka w Warszawie, adw. Aleksander Krysztofowicz, Izba Adwokacka w Warszawie, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, Izba Adwokacka w Zielonej Górze i adw. Jerzy Zięba, Izba Adwokacka w Kielcach.

NRA uzasadnia, że "konieczność opracowania szczególnych zasad przeprowadzania zgromadzeń izb oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury wynika z faktu, że w aktualnym stanie zagrożenia epidemicznego nie we wszystkich izbach będzie możliwe przeprowadzenie zgromadzeń w formie stacjonarnej". 

 


Od rekomendacji przesunięcia zgromadzeń, po spotkanie w MS

Przypomnijmy, 27 sierpnia Naczelna Rada Adwokacka przyjęła propozycję prezydium Rady dotyczącą organizacji zgromadzeń izb adwokackich i zaplanowanego na listopad Krajowego Zjazdu Adwokatury. Zarekomendowała izbom rozważenie "powstrzymania się od organizacji zgromadzeń izb adwokackich" do czasu, w którym racjonalnie określony stan zagrożenia dla życia i zdrowia adwokatów członków izb, umożliwiać będzie ich przeprowadzenie. Wskazano, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Miałoby to nastąpić z uwzględnieniem "ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów".

Czytaj: MS obiecuje wsparcie dla radców w związku ze zjazdem>>

Uchwała regulowała także kierunek propozycji inicjatywy ustawodawczej. NRA proponowała przedłużenie kadencji organów Adwokatury i izb adwokackich - do 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do 30 września 2021 roku, postulowała by do uchwał zgromadzeń izb i KZA nie stosowały się warunki ważności uchwał określone w art. 14h ust. 2 tarczy antykryzysowej z 31 marca br. Zgodnie z nim w czasie COVID-19 kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Są jednak warunki. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków organu.

 

Trzecia postulowana zmiana miałaby umożliwić NRA uchwalenie regulaminu wyborów do organu samorządu adwokatów i organów izb adwokackich i działania tych organów, w czasie trwania pandemii.

4 września w tej sprawie odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ministerstwo podtrzymało, że w jego ocenie nie ma konieczności wydłużania kadencji, bo możliwość działania dotychczasowych organów, do czasów wyborów reguluje art. 11 Prawa o adwokaturze. Zapowiedziano też, że opracowane zostaną zmiany legislacyjne umożliwiające podejmowanie przez samorządy adwokackie decyzji online oraz dające Naczelnej Radzie Adwokackiej upoważnienie kompetencyjne do uchwalenia regulaminów odbywania zgromadzeń i Krajowego Zjazdu Adwokatury w innej formie, niż stacjonarna.  

Problem jest, trzeba się przygotować

Mecenas Dębowski w rozmowie z Prawo.pl, tuż po tym spotkaniu podkreślał, że z powodu COVID-19 w większości izb nie można bezpiecznie przeprowadzić zgromadzeń. Wskazywał równocześnie, że nie chodzi tylko o wybory.  

- Są one tylko jednym z wielu ważnych elementów. Zgromadzenie izby adwokackiej, w przeciwieństwie do systemu wyborczego samorządu radcowskiego to czas, w którym spotykają się w jednym miejscu wszyscy wykonujący zawód członkowie izby, którzy nie tylko słuchają wystąpień i dyskusji, ale także sami mają prawo czynnego udziału w dyskusji, zgłaszania wniosków, uwag do projektów uchwał i - co szalenie ważne - w tzw. kuluarach debatują, naradzają się, przekonują przed podjęciem decyzji. Dyskusje kuluarowe to nieodłączny element każdego zgromadzenia adwokackiego, stanowiące realizację zasady bezpośredniości podejmowania uchwał i dokonywania wyborów - mówił. 

Czytaj: Radcy prawni przygotowują się do organizacji zjazdu - wkrótce rozmowy z MS>>

Sekretarz NRA mówi, że przedmiotem prac legislacyjnych ma być przywrócenie podstawy prawnej do podejmowania decyzji w za pośrednictwem instrumentów porozumiewania się na odległość, bez warunków faktycznie uniemożliwiających podjęcie jakiejkolwiek uchwały w tym trybie oraz upoważnienie kompetencyjne dla NRA do uchwalenia regulaminów odbywania zgromadzeń i KZA w innej formie, niż obecnie obowiązujące stacjonarne. 

Potrzebne odpowiednie narzędzia informatyczne

Nad tym, czy są dostępne systemy umożliwiające przeprowadzenie zgromadzeń i KZA zdalnie - dyskusja trwa od dłuższego czasu. Część prawników uważa, że tak. Inni są bardziej sceptyczni. 

- Pracujemy nad pozyskaniem odpowiednich narzędzi informatycznych pamiętając, że udział w zgromadzeniu nie polega tylko na przysłuchiwaniu się transmisji obrad. Udział w zgromadzeniu wiąże się z prawem prezentowania poglądów, zadawania pytań, zgłaszania uwag i wniosków, korygowania treści propozycji uchwał, zabierania głosu w dyskusji, etc. - wskazywał mec. Dębowski i dodawał, że ma nadzieję, iż postulaty przedstawione przez prezydium NRA zostaną uwzględnione w procesie legislacyjnym.

Czytaj: NRA rekomenduje: Zgromadzenia i krajowy zjazd jeśli sytuacja pozwoli>>

Zmiany legislacyjne na przełomie września i października 

Jak poinformował z kolei adwokat Jacek Trela, prezes NRA przewidywany czas zmian  ustawowych to wrzesień/październik br. 

- NRA zadeklarowała jak najszybsze - w aktualnych warunkach - podjęcie działań w celu przeprowadzenia zgromadzeń, zjazdu i powołania władz na kolejną kadencję. Powyższy stan rzeczy będzie wymagał od NRA i rad okręgowych podjęcia działań w celu sprawnej ich organizacji - wskazał w specjalnym komunikacie.