- Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich dochowam wierności konstytucji RP, będę strzec wolności i praw człowieka i obywatela, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego i sprawiedliwości. Ślubuję, że powierzone mi obowiązki wypełniać będę bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością, że będę strzec godności powierzonego mi stanowiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej – ślubował dr hab. Marcin Wiącek podczas posiedzenia Sejmu.

Najbliższe plany nowego RPO

- Zaczynam pracę -  powiedział dziennikarzom w Sejmie. Jak podała PAP, wśród swoich pierwszych planowanych działań wymienił przygotowanie raportu dotyczącego problemów, jakie obnażyła pandemia. Wyjaśnił, że chce przygotować wykaz rzeczy, które należy zmienić w prawie i w praktyce. - Tak, abym miał materiał do tego, żeby się spotkać z odpowiednimi organami władzy publicznej po to, aby podyskutować o rozwiązaniach obowiązujących w trakcie pandemii, o problemach, których można by i można będzie uniknąć, jeśli nie daj Boże dojdzie do kolejnej fali pandemii - powiedział RPO.

Marcin Wiącek pytany o obostrzenia epidemiczne powiedział, że do ich wprowadzania wymagane są rzetelne podstawy w ustawach. - Uważam, że dyskusja nad tymi kwestiami powinna się toczyć w parlamencie i rozstrzygnięcia prawodawcze powinny przyjmować formę ustaw a nie rozporządzeń. I taki będzie mój apel, aby tego dotrzymać - dodał. Zapewnił, że będzie interweniował, jeśli kolejne obostrzenia zostaną wprowadzone rozporządzeniami.

Pytany zaś o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 lipca br. dotyczący systemu dyscyplinarnego sędziów w Polsce powiedział, że orzeczenie to powinno być wykonane. - On (wyrok - PAP) powinien być wykonany przede wszystkim przez ustawodawcę w drodze nowelizacji przepisów ustawy o SN i również niektórych przepisów ustaw o sądownictwie powszechnym - mówił RPO. I dodał: - W moim przekonaniu do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii w drodze ustawy, Izba Dyscyplinarna powinna wstrzymać swoją działalność.

Czytaj również: Senat: Marcin Wiącek może zostać nowym rzecznikiem praw obywatelskich

Kim jest nowy Rzecznik?

Marcin Wiącek (ur. w 1982 r.) jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych i kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od 2007 r. pracuje w Biurze Orzecznictwa NSA. Wcześniej był zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym. Przez około cztery lata był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka. Jest autorem ponad stu publikacji naukowych dotyczących w szczególności prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa administracyjnego oraz ochrony praw człowieka. Posługuje się językiem angielskim i francuskim. Nigdy nie należał do partii politycznej.

Prof. Wiącek będzie na stanowisku RPO następcą Adama Bodnara, którego ustawowa kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Bodnar pełnił swoją funkcję po upływie kadencji na mocy umożliwiającego to przepisu ustawy o RPO. Jak przypomniała PAP, w połowie kwietnia br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis, który pozwala pełnić obowiązki RPO po upływie kadencji do czasu objęcia stanowiska przez następcę jest niekonstytucyjny. Przepis utracił moc po upływie trzech miesięcy od publikacji wyroku. W związku z tym Bodnar pozostawał na stanowisku do zeszłego czwartku. Prof. Wiącek został wyłoniony w szóstej próbie wyboru następcy Bodnara przez parlament.

Zgodnie z konstytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela. RPO nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej, która nie da się pogodzić z godnością jego urzędu. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem. Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.