RPO podkreśla, że sformułowanie art. 75 Karty Nauczyciela, w którym mowa o uchybieniu godności zawodu nauczyciela, jest pojęciem nieostrym. Należy za każdym razem uściślić jego właściwe znaczenie w zależności od indywidualnej sprawy pod kątem rozumienia, na czym to uchybienie polega oraz wskazania chronionej wartości i jej naruszenia.

Czytaj: 
Zmiany w nauczycielskich dyscyplinarkach już obowiązują>>
KRS rekomenduje Macieja Nawackiego do NSA>>

 

Nauczyciel ma prawo wyrażać poglądy

- Nauczyciele oraz uczniowie, tak jak wszyscy obywatele, mają prawo do wyrażania swoich poglądów, szczególnie w sprawach o doniosłym znaczeniu społeczny, w ramach korzystania z konstytucyjnej wolności słowa (art. 54), należy zaznaczyć, że w świetle przywołanych przepisów Karty Nauczyciela, korzystanie z tych wolności może być nie tylko wyrazem indywidualnej postawy, ale stanowić formę realizacji wskazanych wyżej obowiązków dotyczących kształtowania wśród uczniów postaw obywatelskich w poszanowaniu Konstytucji RP i zgodnie z ideą demokracji - podkreśla rzecznik praw obywatelskich.

 

 

W odniesieniu do potencjalnego naruszenia obowiązków nauczyciela określonych w art. 6 Karta Nauczyciela jest podobnie: katalog wskazanych w nim obowiązków jest oparty również na sformułowaniach o charakterze nieostrym i stanowi pewnego rodzaju klauzulę generalną odnoszącą się do społecznej wartości i szczególnej rangi zawodu nauczyciela oraz związanych z nimi oczekiwań dotyczących kwalifikacji nie tylko merytorycznych i obywatelskich. Podstawa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego powinna wskazywać na czym konkretnie polega uchybienie i wobec którego ze wskazanych w powołanym przepisie obowiązku.

- Wśród wymienionych w art. 6 Karty Nauczyciela obowiązków jest obowiązek kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka oraz dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji - tłumaczy RPO.