Decyzję w tej sprawie podejmuje komisja penitencjarna, opierając się na wskazanych kryteriach i przy zastrzeżeniu obowiązku stałej weryfikacji podstaw uzasadniających zastosowanie obostrzonych warunków izolacji. A kontrola tych okoliczności ma być dokonywana w miarę możliwości w ramach stałego procesu oceny, nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące. 

Ważne zmiany w zakresie "N" wprowadziła ustawa zmieniająca Kodeks karny wykonawczy z października 2015 r. Wyłączono wówczas automatyzm w nadawaniu tego statusu w sytuacji sprawców przestępstw popełnianych w zorganizowanej grupie. Zmiana była pokłosiem wyroków ETPC z 17 kwietnia 2012 r. w sprawach Piechowicz przeciwko Polsce oraz Horych przeciwko Polsce, w których Trybunał orzekł, że Polska często zbyt pochopnie nadaje status więźnia niebezpiecznego i zbyt długo stosuje związane z tym środki, takie jak izolacja od innych więźniów, ograniczenia w widzeniach z rodziną czy regularne kontrole, w tym uciążliwe i upokarzające kontrole osobiste.

Czytaj: Przedłużenie aresztu dotkliwe jak sam areszt - sąd jednak aresztowanego wysłuchać nie musi>>

Kryteria kwalifikowania do kategorii tzw. więźniów niebezpiecznych

W myśl obowiązujących przepisów za więźnia, osadzonego niebezpiecznego można uznać osobę, która popełniła jedno z bardzo poważnych przestępstw wymienionych w ustawie (m.in. zamach na niepodległość kraju, porwanie, przestępstwo z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych). Status ten może być przyznany recydywistom, którzy podczas poprzedniego pobytu w więzieniu m.in. byli organizatorami lub aktywnymi uczestnikami buntu, zaatakowali funkcjonariusza lub pracownika więzienia, znęcali się nad innymi więźniami, a także uciekli lub próbowali uciec z więzienia. Kolejna grupa osób, które mogą być uznane za więźniów niebezpiecznych to członkowie zorganizowanych grup przestępczych.

 


Konsekwencją przyznania statusu więźnia niebezpiecznego jest szereg ograniczeń dotyczących m.in. poruszania się, kontroli osobistej, spacerów, widzeń. Przy czym nowelizacja z 2015 r. wprowadziła istotną zmianę - możliwość traktowania więźniów indywidualnie, w tym podejmowania w konkretnych przypadkach decyzji o odstępstwach od ogólnych wymogów i obostrzeń.

Zgodnie z nowelizacją, o uznaniu skazanego za stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego decyduje komisja penitencjarna. Decyzja ta jest weryfikowana co najmniej raz na 3 miesiące. Za każdym razem komisja musi uwzględnić: właściwości i warunki osobiste skazanego, motywację i sposób zachowania przy popełnieniu przestępstwa oraz rodzaj następstw tego czynu, zachowanie podczas pobytu w więzieniu, stopień demoralizacji i - co istotne - postępy w resocjalizacji.

W przypadku członków zorganizowanych grup przestępczych komisja ma uwzględniać zagrożenie, które może wyniknąć z nawiązania kontaktów z członkami grupy.

Czytaj: Aresztowany będzie mieć łatwiejszy kontakt z obrońcą? Senat przejął inicjatywę adwokatów>>

"N" - czyli specjalne restrykcje 

Zgodnie z art.  88b. Kodeksu karnego wykonawczego skazani stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu odbywają karę w następujących warunkach:

  • cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki, przeprowadzania spacerów, widzeń, odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych i nauczania religii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne;
  • cele mieszkalne pozostają zamknięte całą dobę i są częściej kontrolowane niż te, w których osadzeni są skazani, wobec których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 par. 1 pkt 7;
  • skazani mogą uczyć się, pracować, bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauce religii oraz korzystać z zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu, tylko w oddziale, w którym są osadzeni;
  • poruszanie się skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się pod wzmocnionym dozorem i jest ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb;
  • skazanych poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym wyjściu i powrocie do cel;
  • spacer takich skazanych odbywa się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem;
  • sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli podmiotów określonych w art. 38 par. 1 ze skazanymi określa każdorazowo dyrektor zakładu karnego;
  • widzenia skazanych "N" odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń w obecności skazanych, wobec których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 par. 1 pkt 7;
  • widzenia mogą być udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób odwiedzających. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor zakładu karnego. Nie dotyczy to osób, o których mowa w art. 8 par. 3. Jednak na żądanie tych osób widzeń udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanymi. W czasie korzystania z widzeń skazani nie mogą spożywać artykułów żywnościowych i napojów;
  • skazani nie mogą korzystać z własnej odzieży i obuwia.

Co istotne komisja penitencjarna może uznać, że nie zachodzi potrzeba stosowania wszystkich tych warunków. Może odstąpić od stosowania jednego lub więcej z nich, a jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami przywrócić te, od których odstąpiono, lub zmienić ich zakres.