Resort sprawwiedliwości poinformował również, że trwają konsultacje dotyczące zmiany zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. - Dlatego na razie nie przesądzamy, jakie dokładnie zmiany zostaną wprowadzone do zarządzenia - wskazano. 

Czytaj: Z jednych sądów orzeczenie przez portal, z innych nie - trudny start e-doręczeń>>

Problemy z interpretacją

W czwartek - 8 lipca Prawo.pl pisało o tym, że sądy różnie podchodzą do kwestii doręczania pism procesowych, a konkretnie orzeczeń przez portal informacyjny sądów. W części - przykładem są sądy krakowskie - zarządzono by sędziowie korzystali na razie z drogi tradycyjnej, z kolei w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu rozszerzono katalog pism doręczanych przez portal. Problemy - jak mówią rozmówcy portalu - tkwią m.in. w braku doregulowania załącznika numer trzy do zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, zwanego zarządzeniem o biurowości lub instrukcją kancelaryjną. Załącznik zawiera katalog zamknięty pism sądowych, które mogą być zamieszczone w sądowym systemie teleinformatycznym i odnotowane w nim jako wydane, bez podpisu własnoręcznego.

Czytaj w LEX: Doręczanie pism sądowych za pośrednictwem portalu informacyjnego sądu - aspekty praktyczne >

 


- Natomiast pozostałe dokumenty - zgodnie z paragrafem 31 tego zarządzenia, powinny być podpisane i opieczętowane pieczęcią okrągłą. Co więcej wprowadzany przepis mówi o udostępnianiu „treść pisma” a nie udostępnianiu pisma. Innymi słowy jeśli jest podpis i pieczęć to jest to pismo, ale można wyciągnąć z niego samą treść, która może być opublikowana - tyle że dla prawników to jest coś zupełnie innego. Nie wiem z czego to wynika, czy z błędu, czy z niedbałości legislacyjnej, czy też jest zabiegiem celowym, bo już w ustępie 4 - dotyczącym skutków doręczenia wskazuje się na doręczenie "pisma" a nie jego treści - wyjaśniał sędzia Grzegorz Karaś z Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Zobacz procedurę w LEX: Doręczanie pism sądowych >

Przykładowo sądy w apelacji krakowskiej - według informacji Prawo.pl -  już na początku tygodnia otrzymały zarządzenie, by na razie nie doręczać przez portal informacyjny orzeczeń. Z kolei sędzia Wojciech Łukowski, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu, tak jak zapowiadał w rozmowie z Prawo.pl, na podstawie par. 21 zarządzenia ministra rozszerzył listę pism, które mogą być doręczane bez pieczęci i podpisu o pisma doręczane pełnomocnikom przez portal informacyjny na podstawie art. 15 zzs [9] ustawy covidowej.

Czytaj w LEX: System doręczeń z uwzględnieniem e-doręczeń (doręczeń elektronicznych oraz doręczeń przez Portal Informacyjny) >

Prezes Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi rozszerzył katalog pism sądowych bez własnoręcznego podpisu na odpisy wyroku za wyjątkiem odpisów wyroków będących tytułami wykonawczymi, odpisy postanowień, za wyjątkiem odpisów postanowień będących tytułami wykonawczymi, odpisy zarządzeń, odpisy uzasadnień orzeczeń i zarządzeń oraz odpisy protokołów i notatek urzędowych. Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe zarządził w przypadku doręczenia pism za pośrednictwem portalu informacyjnego, umieszczenie w prowadzonych w systemie informatycznym urządzeniach ewidencyjnych wygenerowanego elektronicznie dokumentu potwierdzającego doręczenia pisma adresatowi. Ma on być niezwłocznie wydrukowany i dołączony do akt sprawy.

Czytaj: Prezes Łukowski: Portal informacyjny gotowy na doręczanie pism pełnomocnikom>>

MS rozważa zmiany, będą szkolenia  

Pytane o sprawę Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało Prawo.pl, że obecnie trwają w resorcie konsultacje dotyczące zmiany zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. 

- Planowane jest, by pisma doręczane za pośrednictwem portalu informacyjnego były przed ich zamieszczeniem scalane do jednego pliku. Oznacza to, że doręczenie pism sądowych (wraz z pismem przewodnim) udostępniane będzie w portalu informacyjnym w postaci jednego pliku, a zapoznanie się z nim będzie miało skutki procesowe - dodano. 

Czytaj w LEX: Obowiązki adwokatów i radców prawnych w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych >

Poinformowano również, że na temat e-doręczeń przewidziano w 2021 r. szkolenia w ramach działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. - Dotyczą m.in. informatyzacji postępowania sądowego, w tym wnoszenia i doręczenia pism procesowych drogą elektroniczną oraz przeprowadzania posiedzenia na odległość. Adresaci szkolenia to sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w  wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego - wskazuje resort. Przewidziano je dla 200 uczestników.

Zobacz procedurę w LEX: Wnoszenie pisma przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego >

Mają być też zajęcia na temat elektronicznego postępowania rejestrowego, m.in. elektronizacji postępowania rejestrowego, a także wykorzystania technologii informatycznych, w sądownictwie, bezpieczeństwa informatycznego i pracy zdalnej. - Będą też poświęcone czynnościom sekretariatu wydziałów z wykorzystaniem technologii informatycznych, korespondencji elektronicznej czy Systemu Nagrywania Rozpraw - dodano. 

 

Pełnomocnicy też zagubieni 

Problem dostrzegają już pełnomocnicy. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie przygotowała stanowisko dotyczące e-doręczeń, które zostało przesłane do prezesów sądów apelacyjnych, Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich. 

- Z informacji, które do nas docierają, wynika że sędziowie nie do końca wiedzą jak stosować te przepisy. Do tej pory w portalu informacyjnym, jeśli chodzi o orzeczenia zamieszczane były jedynie pisma przewodnie o doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem, niemniej załącznik (odpis wyroku wraz z uzasadnieniem) nie był umieszczany w systemie łącznie z tym pismem. Wynikało to zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz działów administracji sądowej z dnia 19 czerwca 2019 r. Sama treść wyroku albo treść uzasadnienia wyroku bywała (choć nie zawsze) umieszczana jeszcze przed doręczeniem w portalu, ale nie było to pismo sądowe w rozumieniu par. 21 ww. zarządzenia. Mówiąc kolokwialnie - nie były podłączone dokumenty z pieczęciami czy podpisem - mówi adwokat dr Kamil Szmid, jeden ze współautorów projektu stanowiska.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Adres elektroniczny profesjonalnego pełnomocnika >

Jak dodaje, z tym się wiąże m.in. problem z liczeniem skutku e-doręczenia. - W naszej ocenie nie może być tak, że pobranie każdej treści uzasadnienia bądź pliku z portalu informacyjnego skutkuje doręczeniem, zwłaszcza jeśli nie jest to pismo sądowe choćby w rozumieniu ww. Zarządzenia. Taką podstawą powinno być otrzymanie pisma przewodniego wraz z podpiętym odpisem wyroku, wraz z uzasadnieniem i po - co ważne - wydaniu zarządzenia przez sąd o takiej formie doręczenia. Portal nie jest do tego odpowiednio dostosowano - mówi meceans. 

I on zwraca uwagę na wątpliwości w rozumieniu tego czym jest pismo sądowe. - W mojej ocenie powinno być to pismo przewodnie z podpiętym orzeczeniem i uzasadnieniem, o ile prezes sądu okręgowego lub apelacyjnego rozszerzył katalog pism sądowych bez własnoręcznego podpis (np. na odpisy wyroku z uzasadnieniem) - wskazuje adwokat. 

Dodaje, że potrzebne jest wydanie zarządzeń przez prezesów wszystkich sądów okręgowych i apelacyjnych, albo pilna zmiana zarządzenia Ministra Sprawiedliwości.