Piotr P. – prokurator Prokuratury Rejonowej w Z. 21 września 2021 r. został zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku.

Zawieszenie to związane było z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym, które pozwoliło na ustalenie, że prokurator ten dopuścił się w pokoju hotelowym w L. dwóch deliktów dyscyplinarnych z art. 137 par. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o prokuraturze.

Czytaj też: Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora >

Ziele konopi w ciastkach

Chodziło o uchybienie godności urzędu, polegającego na poczęstowaniu B.D., wbrew przepisom ustawy, środka odurzającego w postaci ciastek zawierających ziele konopi innych niż włókniste z zawartością THC. A także na narażeniu B.D. na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez spowodowanie zaburzeń równowagi, zaburzeń procesów myślowych i halucynacji oraz podjęcie działania uniemożliwiającego udzielenie pokrzywdzonej pomocy medycznej.

Czytaj teżW Izbie Dyscyplinarnej trwa rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych prokuratorów i sędziów>>

Partyk Aleksandra: Kara dla prokuratora za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości nie może być rażąco łagodna >

W związku z tym Prokuratura Okręgowa w L. prowadzi śledztwo o czyn z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o czyn z art. 160 par. 1 k.k.

Czytaj też: Pojęcie znacznej ilości narkotyku >

We krwi prokuratora Piotra P. stwierdzono THC-COOH, będący metabolitem substancji o działaniu psychotropowym oraz alkohol etylowy w stężeniu 0,58 proc.
W listopadzie 2021 r. na wniosek Prokuratora Regionalnego Sąd Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym obniżył do 50 proc. wysokość wynagrodzenia Piotra P. na czas trwania jego zawieszenia w czynnościach służbowych.

Obniżenie wynagrodzenia o 50 proc.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd Dyscyplinarny wskazał, że obniżenie wynagrodzenia jest niezbędne dla wzmocnienia oddziaływania zabezpieczającego i wychowawczego stosowanych względem niego środków dyscyplinarnych, ze względów sprawiedliwościowych - trudno byłoby uznać za zasadne, żeby wysokość wynagrodzenia prokuratora odsuniętego od wykonywanych czynności była tożsama z tym, który obowiązki te musi wykonywać w pełnym zakresie.

Czytaj też: Zażalenia na decyzje i czynności prokuratora oraz organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze >

Na to postanowienie zażalenie złożył prokurator, zaskarżając je w części dotyczącej orzeczenia o wysokości obniżenia wynagrodzenia, zarzucając rozstrzygnięciu Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym. A także - błąd w ustaleniach faktycznych mający wpływ na jego treść – wyrażający się w niewłaściwej ocenie przez sąd okoliczności związanych z postawą uczestnika postępowania, sytuacją rodzinną, dotychczas pełnioną służbą i gotowością do dalszego jej pełnienia. Podczas gdy, prawidłowa ocena okoliczności w ocenie skarżącego, uzasadnia obniżenie wynagrodzenia w wysokości powyżej dopuszczalnego progu 50 proc.

76521/12; Wolność wyrażania opinii. Sankcja dyscyplinarna w postaci przeniesienia prokuratora do pracy w miejscowości położonej daleko od jego miejsca zamieszkania, EMİNAĞAOĞLU v. TURCJA - Wyrok ETPC >

Oddalenie zażalenia obwinionego

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej uznał, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Izba Dyscyplinarna zwraca uwagę, że w orzecznictwie wypracowano ratio legis środka represyjnego, polegającego na obniżeniu wynagrodzenia prokuratorowi zawieszonemu w czynnościach służbowych.

Według sędziego Jarosława Sobutki, sprawozdawcy - ograniczenie uposażenia ma za zadanie realne zwiększenie dolegliwości zastosowanego środka dyscyplinarnego. Represyjność obniżenia wynagrodzenia, wzmacniając funkcję zabezpieczającą i wychowawczą zawieszenia, ma bowiem wzbudzić refleksję nad nieodpowiedzialnym zachowaniem obwinionego poprzez ekonomiczne oddziaływanie i skłonić go do przestrzegania porządku prawnego.
Ponadto Izba wskazała, że obniżenie wynagrodzenia prokuratora, jest dyskrecjonalną decyzją tego sądu (do 50 proc. wynagrodzenia).

Przesłanki obniżenia wynagrodzenia

Sąd dyscyplinarny I instancji rozpoznając  wniosek o obniżenie wynagrodzenia prokuratorowi, który to został zawieszony w czynnościach służbowych, bierze przede wszystkim pod uwagę przesłanki odnoszące się do czynu będącego przedmiotem oceny, jego stopnia społecznej szkodliwości oraz związanej z tym czynem postawy obwinionego.

Sąd Najwyższy ma również na uwadze stanowisko judykatury, które wskazuje, że sytuacja rodzinna, zdrowotna czy majątkowa obwinionego pozostaje bez znaczenia dla oceny o stopniu obniżenia wynagrodzenia.

Dyscyplinarka dla prokuratora z naruszeniem Konwencji. Omówienie wyroku ETPC z dnia 9 marca 2021 r., 76521/12 (Eminağaoğlu) >

Sąd Najwyższy uznał, że decyzja podjęta przez Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia prokuratorowi Piotra P. była decyzją słuszną. Stwierdził, że nie może być w tej sprawie mowy o błędach sądu pierwszej instancji w ustaleniach faktycznych, mających wpływ na treść orzeczenia – skarżący sam zresztą wskazuje w swoim środku zaskarżenia, że nie kwestionuje zasadności ustaleń sądu, bowiem za słuszne uznaje ograniczenie wysokości wynagrodzenia w okresie braku wykonywania obowiązków służbowych.

 

 

Izba Dyscyplinarna nie zgodziła się ze skarżącym, że skoro zarzucane mu czyny nie mogą być uznane za czyny o dużej szkodliwości społecznej, to brak jest podstaw do maksymalnego obniżenia mu wysokości wynagrodzenia. Z punktu bowiem widzenia postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora, stopień społecznej szkodliwości zarzucanych w tej sprawie czynów uznać należy za wysoki. Dlatego, że czyny te, w przypadku uznania prokuratora za winnego ich popełnienia, zagrożone mogą być nawet, jak to sam podkreśla skarżący, karą wydalenia ze służby prokuratorskiej.

Izba obradowała w składzie: SSN Jarosław Sobutka (przewodniczący, sprawozdawca), SSN Adam Tomczyński oraz ławnik Bogdan Gutowski.
 

Sygnatura akt II DO 1/22, postanowienie Izby Dyscyplinarnej SN z 10 marca 2022 r.