We wtorek 8 marca br. Izba rozpozna sprawę prokurator Aleksandry Z.-H. z Kępna, której postawiono zarzut rażących opóźnień i innych zaniechań w czynnościach służbowych. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uniewinnił obwinioną, w odwołaniu rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary upomnienia.

CzytajTK odłożył do 30 marca decyzję w sprawie uprawnień TSUE do nakładania kar>>

Prokurator Małgorzacie K. z Jeleniej Góry rzecznik dyscyplinarny postawił zarzut niesubordynacji, niewykonania zleconych czynności w przydzielonych sprawach. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uniewinnił obwinioną, rzecznik dyscyplinarny wnosi o uchylenie tego orzeczenia (sygn. akt II DOW 40/21).

 

 

Kolejną sprawą prokuratorską jest sprawa Lesława K. z Wrocławia. Rzecznik dyscyplinarny postawił mu zarzut naruszenia prawa i godności urzędu z powodu popełnienia wykroczenia drogowego. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym wymierzył karę upomnienia, Prokurator Generalny wnosi o wymierzenie kary nagany i zmianę kwalifikacji prawnej czynu.

Czytaj teżDr Piaskowska: Polska dołącza do grupy państw ignorujących wyroki ETPC>>

Także we wtorek Izba pochyli się nad kasacją radcy prawnego Pawła L. z Białegostoku odpowiadającego za ujawnienie tajemnicy negocjacji. Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych utrzymał karę upomnienia, obwiniony wnosi o uchylenie tego orzeczenia lub uniewinnienie.

Czytaj też: Tajemnica zawodowa adwokatów i radców prawnych >

Sprawy sędziowskie

Natomiast 8 marca br. w drugiej instancji Izba Dyscyplinarna na posiedzeniu niejawnym rozpozna zażalenie sędziego Macieja R. z Elbląga w przedmiocie zawieszenia lub uchylenia zarządzenia prezesa sądu o natychmiastowej przerwie w czynnościach w związku z wydanym przez sędziego postanowieniem.

W uzasadnieniu zarządzenia prezes Sądu Rejonowego w Elblągu wskazał, że 8 listopada 2021 r. sędzia obwiniony w składzie jednoosobowym wydał postanowienie o umorzeniu postępowania karnego, powołując się na okoliczność rzekomego nieskutecznego uchylenia immunitetu prokuratorskiego przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Jak wskazał uchwała sądu dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym zezwalająca na pociągnięcie oskarżonej do odpowiedzialności karnej za zarzucane jej przestępstwo bowiem została utrzymana w mocy uchwałą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która w ocenie sędziego Macieja R. nie stanowi "sądu ustanowionego ustawą" jak i sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zostali powołani z rażącym naruszeniem m.in. prawa krajowego. Tym samym ww. podważył legalność funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości oraz ich umocowanie konstytucyjne.

Czytaj też: Prawotwórstwo sędziowskie w sferze jurysdykcji sądów administracyjnych >

Prezes Sądu Rejonowego w E. wydając wskazane zarządzenie podkreślił, że powyższe postanowienie stanowi podważenie legalności funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości.

Dodatkowo Prezes Sądu Rejonowego wskazał, że tezy podnoszone przez sędziego nie są bez znaczenia dla bezpieczeństwa państwa, interesu publicznego i praw obywateli, gdyż sprawa dotyczy oskarżonego w poważnej sprawie karnej funkcjonariusza publicznego, który z racji swojej prokuratorskiej służby jest zobowiązany do stania na straży praworządności. Tymczasem w sprawie "A.", w wyniku przestępczego procederu wielu pokrzywdzonych straciło oszczędności całego swojego życia.

Sędzia ma obniżenie wynagrodzenie o 40 proc. Izba Dyscyplinarna w I instancji przy jeden zdaniu odrębnym poparła zawieszenie sędziego w czynnościach.

Czytaj też: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych >

Sprawa kredytów sędziego

Przed Izba Dyscyplinarną ma stanąć w środę 9 marca br. sędzia Krzysztof G. z Aleksandrowa Kujawskiego. Odpowiada on dyscyplinarnie za zaciąganie kredytów finansowych, które spowodowały konflikt interesów.

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku wymierzył obwinionemu karę przeniesienia na inne miejsce służbowe - do Sierpca.

W odwołaniach Minister Sprawiedliwości i rzecznik dyscyplinarny wnoszą jednak o wymierzenie kary złożenia z urzędu (sygn. akt II DOW 3/21). Te same czyny objęte są wnioskiem immunitetowym, uwzględnionym nieprawomocną uchwałą.

Przedłużenie aresztowania i zbrodnia komunistyczna

Z kolei sędzia Małgorzata C.-H. z Zabrza odpowiada dyscyplinarnie za bezprawne przedłużenie rozpoznawania wniosku o tymczasowe aresztowanie bez zwolnienia zatrzymanego.

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie złagodził wcześniejszy wyrok nakazowy (kara nagany) i odstąpił od wymierzenia kary. Obwiniona wnosi o uniewinnienie lub umorzenie sprawy ( sygn. akt II DOW 45/21).

W czwartek Izba będzie rozpoznawać wniosek Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie sędziego w stanie spoczynku Janusza D. z Wrocławia w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej dotyczący czynu kwalifikowanego jako zbrodnia komunistyczna i zbrodnia przeciwko ludzkości.

Sędzia orzekał w sprawie dotyczącej protestów studenckich w marcu 1968 r. Sąd Najwyższy w sprawie odmówił uchylenia immunitetu. Jednak po zażaleniu IPN zostało uchylone.

Czytaj też: Przewinienia służbowe a uchybienia godności urzędu sędziów sądów powszechnych >

Warto podkreślić, że zabezpieczenie TSUE z 14 lipca 2021 roku zawiesiło rozpoznawanie przez Izbę spraw o uchylenie sędziom immunitetu. Natomiast w styczniu 2022 r. Komisja Europejska wysłała Polsce wezwanie do zapłaty 69 mln euro za działanie Izby Dyscyplinarnej  w ramach kary za niewykonanie postanowienia o zawieszeniu tej Izby.

Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce, że Izba Dyscyplinarna nie odpowiada wymogom sądu ustanowionego ustawą.