To kolejny taki przypadek w skali kraju. We wrześniu głośna była m.in. decyzja prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba, który zarządził natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego Piotra Gąciarka, który również odmówił orzekania z nowymi sędziami. Wcześnie podobnie skończyła się sprawa sędziego Adama Synakiewicza z Sądu Okregowego w Częstochowie.

Czytaj: 
Kolejna przerwa w orzekaniu - sędzia Gąciarek odsunięty za odmowę pracy ze źle powołanym sędzią>>
Sędziowie odmawiają orzekania z nominatami nowej KRS, władza wzmaga represje>>

Podobne pismo do prezesa swojego sądu skierowali sędziowie z Sądu Okręgowego w Olsztynie, Małgorzaty Tomkiewicz i Wiesława Kasprzyka. Odmówili orzekania z sędzią Tomaszem Koszewskim, którego dzień wcześniej, tj. 6 września, prezydent Andrzej Duda powołał na stanowisko sędziego sądu okręgowego. Wcześniej Koszewski orzekał w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, gdzie był uważany za stronnika prezesa Macieja Nawackiego (członka KRS w nowym składzie).
Sędziowie zaznaczali przy tym, że ich oświadczenie nie jest zrzeczeniem się z pełnionego urzędu sędziego.

11-stka z Krakowa żąda zmian składów

Sędziowie z Krakowa w piśmie, które udostępniono Prawo.pl, oświadczają że odmawiają rozpoznawania spraw z udziałem "każdego sędziego, którego kandydatura została przedstawiona Prezydentowi RP przez nową Krajową Radę Sądownictwa powołaną na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r."

Zapowiadają, że przypadku wydania zarządzenia o utworzeniu składu z "nowym" sędzią i nimi, będą żądać jego zmiany z wyłączeniem tych osób.

- W przypadku nieuwzględnienia takiego wniosku będziemy informować strony o konieczności zawieszenia postępowania i stosownie do sytuacji zawieszać takie postępowania bądź składać zdania odrębne, gdyż orzeczenie wydane w składzie z udziałem sędziego powołanego w wyżej opisanych warunkach będzie naruszało m.in. art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do sądu) ze względu na to, że wyda je organ nie będący "niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą - wskazano w piśmie. 

 

"Iustitia": wyrażamy najwyższy szacunek

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z okazji swojego 31-lecia przyjęło uchwałę, w której m.in. "wyraziło najwyższy szacunek dla wszystkich sędziów, którzy nie bacząc na grożące im represje, stosują wskazane powyżej orzeczenia trybunałów europejskich i sądów krajowych, w szczególności odmawiając orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze lub stwierdzając nieważność orzeczeń wydanych przez te osoby. Deklarujemy wszelką dostępną pomoc dla represjonowanych sędziów, także finansową - zapewniono. 

Zaapelowało też w związku z dobiegającą końca kadencją neo-KRS o jak najszybsze podjęcie prac nad nową ustawą o KRS oraz regulacją dotyczącą odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, spełniającą standardy wynikające z Konstytucji RP oraz prawa unijnego.   

Czytaj: Iustitia apeluje o respektowanie orzeczeń i zmianę przepisów o KRS>>