Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu likwidowania barier administracyjnych i prawnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców, do którego dotarło Prawo.pl. Zawiera on pakiet rozwiązań z różnych dziedzin prawa. Dotyczy także rozwiązań podatkowych. Projekt przewiduje dwie zmiany w regulacjach prawa podatkowego. Zmiany dotkną systemu SENT i podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zobacz również: Fiskus zapowiada kontrole handlu w internecie >>

 

Zmiany w monitorowaniu towarów

Projekt tarczy prawnej dotyczy nowelizacji przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Dodana ma zostać zasada, zgodnie z którą w przypadku stwierdzenia w trakcie analizy danych w rejestrze naruszeń podlegających zgodnie z ustawą karze pieniężnej organem właściwym do wymierzenia kary pieniężnej będzie naczelnik urzędu celno-skarbowego właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który dopuścił się naruszenia. Jeśli urząd ustali, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, co do zasady, nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o nałożenie kary pieniężnej.

 

Zmiany w CIT i przepisach o strategii podatkowej

Projekt tarczy prawnej przewiduje również zmiany w przepisach ustawy o CIT. Chodzi o kwestie dotyczące strategii podatkowej. Zgodnie z proponowaną zmianą w ustawie o CIT, pierwszą informację o realizowanej strategii podatkowej sporządza się za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Przepisy dotyczące strategii podatkowej obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Nakładają one na niektórych podatników CIT nowy obowiązek sprawozdawczy w postaci sporządzania i publikowana realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Za brak publikacji grożą dotkliwe kary finansowe.

Zobacz więcej: Podatnicy CIT muszą publikować strategie podatkowe >>