Ze zwolnienia skorzystać będą mogli podatnicy do ukończenia 26 roku życia, uzyskujący przychody:

  • ze stosunku służbowego,
  • stosunku pracy,
  • pracy nakładczej,
  • spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • z przychodów z umów zlecenia.

Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym: roczny limit wynosił będzie 85 528 zł.

W związku z tym, że zmiany wchodzą w życie w trakcie roku podatkowego, to w odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r., limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca może zapłacić podatek za pracownika lub zleceniobiorcę w związku z kartami multisport? >

Przy obliczaniu tej kwoty nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

O zasadach korzystania ze zwolnienia pisaliśmy tutaj: Przepisy o zwolnieniu młodych z PIT pełne rozbieżności >

 


Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Zobacz procedurę w LEX: Zerowy PIT dla młodych podatników >

Ustawa wprowadza też zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy i z działalności wykonywanej osobiście.