Wnioskodawca nabył w drodze spadku dwie nieruchomości po zmarłym ojcu. Ich wartość określił na 622 tys. zł, a długi spadkowe wyniosły 482,6 tys. zł. Zmuszony więc był sprzedać odziedziczone nieruchomości, aby wykonać ciążący na nim obowiązek spłaty. Zrobił to w 2018 r., czyli przed upływem pięciu lat od nabycia nieruchomości. W efekcie zostało mu 264,6 tys. zł i taka kwota stanowiła jego faktyczne przysporzenie, jakie uzyskał w wyniku dziedziczenia spadku. We wniosku o interpretację zadał siedem pytań. M.in. chciał wiedzieć, czy nabycie majątku (nieruchomości i rzeczy ruchomych) w drodze spadku może podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, oraz czy następujące później odpłatne jego zbycie powinno podlegać ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Jego zdaniem, nabycie spadku nie podlega tej ustawie, bo to przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nakazują w tych okolicznościach ustalenie w określony sposób podstawy opodatkowania, stawki podatku, kwoty podatku lub pozwalają zwolnić z opodatkowania takie nabycie. W jego ocenie,  późniejsze odpłatne zbycie  powinno podlegać przepisom ustawy o PIT, ale przychód podlegający opodatkowaniu powinien być ustalany z uwzględnieniem faktu, że wcześniej nabycie przedmiotu zbycia już podlegała opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ponadto, według wnioskodawcy, przychód powstanie tylko wtedy, gdy zaistnieje nadwyżka przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spadku a wartością spadku. Bo tylko faktyczny przychód winien stanowić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, bo tylko on nie podlegał wcześniej opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Dziedziczenie i sprzedaż to dwie odrębne czynności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy tyko w zakresie pytania nr 1. Potwierdził, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, jej przepisów nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Jednak przepis ten nie ma zastosowania, gdy spadkobierca w związku z tym majątkiem w okresie późniejszym uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, np. sprzedaje otrzymane w spadku składniki majątkowe. Sprzedaż jest bowiem odrębną od nabycia czynnością prawną.

 

Według dyrektora KIS, przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn podlegało wyłącznie nabycie przez wnioskodawcę nieruchomości i wówczas nie miały zastosowania przepisy ustawy o PIT. Odrębną czynnością jest natomiast sprzedaż tych nieruchomości, do której to czynności mają już zastosowanie przepisy  ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z jej art. 10 ust. 1 pkt 8, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. A ponieważ ustawa nie precyzuje pojęcia „nabycie”, to też ‒ według organu interpretacyjnego ‒ należy rozumieć je szeroko. Skoro więc wnioskodawca nabył nieruchomości w dniu śmierci ojca, tj. w maju 2017 r., to ich sprzedaż w 2018 r. stanowi źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości 19 proc.  

Zobacz również: Od nowego roku znów trzeba będzie korygować przychody i koszty >>

Podatek kosztem podatkowym

Jak zaznaczył dyrektor KIS, w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, przychodem jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. W przypadku wnioskodawcy jest to cena określona w poszczególnych umowach sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (o ile takowe zostały poniesione). Do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć podatek od spadku w takiej części, w jakiej przypada na sprzedane nieruchomości (jeżeli dokonał jego zapłaty w związku z nabyciem spadku) oraz nakłady na te nieruchomości (jeżeli zostały one poniesione oraz o ile zostały one udokumentowane). Natomiast spłaconych długów spadkowych nie sposób zakwalifikować ani do kosztów odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o PIT, ani też do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy, dlatego też kwoty spłaconych długów spadkowych wnioskodawca nie może uwzględnić przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Interpretacja z 21 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.379.2019.1.MM