Z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpił zakład pracy zatrudniający osoby fizyczne na podstawie umów zleceń. A ponieważ zatrudnia dużą liczbę zleceniobiorców (powyżej 20), to ‒ w myśl art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ‒ jest zobligowany do wypłaty w imieniu ZUS zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wnioskodawca chciał więc wiedzieć, czy jako zakład pracy wypłacający zasiłki z ubezpieczenia chorobowego jest zobligowany do obliczenia i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zaliczka na PIT od zasiłku chorobowego

Jego zdaniem, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), od kwoty wypłaconego przez zleceniodawcę zasiłku chorobowego związanego z wykonywanym zleceniem należy pobrać zaliczkę na podatek, a nie przerzucać ciężar podatkowy na zleceniobiorcę. Podstawą prawną obliczenia zaliczki z tytułu wypłaconego przez zleceniodawcę oraz przez pracodawcę zasiłku chorobowego jest art. 32 ustawy o PIT, a zasady obliczania zaliczki na podatek są jednakowe zarówno dla zasiłku chorobowego wypłaconego ze zlecenia, jak i z umowy o pracę.

 

Choroba bez kosztów uzyskania przychodu

Od zasiłków w razie choroby nie przysługują koszty uzyskania przychodu. Nie można też przy jej obliczaniu stosować ulgi podatkowej, gdyż przysługuje ona wyłącznie pracownikom (art. 32 ust. 3 w związku z art. 12 ust. 4). Zasiłek nie jest również podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniodawca wypłacający zasiłek chorobowy powinien wykazać go w informacji PIT-11, którą przekazuje zleceniobiorcy oraz urzędowi skarbowemu w terminie do końca lutego po zakończeniu roku podatkowego.

Zobacz również: Nauka przedsiębiorcy do rozliczenia, ale ciągle ryzykowna >>

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe zwracają uwagę na to, że świadczenia wypłacane zleceniobiorcy w czasie jego choroby (czyli zasiłek chorobowy) nie mieszczą się w dyspozycji art. 13 pkt 8 ustawy o PIT.

 

Sprawdź również książkę: MERITUM Podatki 2020 >>


Wypłata z ZUS przychodem z innych źródeł

Z interpretacji wynika, że wypłacone przez ZUS za pośrednictwem płatnika świadczenia stanowią dla tej osoby przysporzenie majątkowe, które należy kwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność karna skarbowa za niezłożenie w terminie informacji PIT-11 >

Według niego, stosownie do tego przepisu za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych (art. 20 ust. 2 ww. ustawy o PIT).

Zasiłki chorobowe czasami bez zaliczek

Oznacza to, że od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków chorobowych, wnioskodawca nie jest obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy, ma jedynie obowiązek wystawienia tym osobom informacji PIT-11, zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy o PIT.

Jak zaznaczył dyrektor KIS, w myśl art. 31 ustawy o PIT osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane „zakładami pracy”, mają obowiązek (jako płatnicy) obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek poboru zaliczki na podatek od wypłacanego zasiłku chorobowego istnieje wyłącznie w odniesieniu do zasiłków wypłacanych na rzecz pracowników, tj. osób pozostających z zakładem pracy w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Zatem przepis ten - wbrew twierdzeniu wnioskodawcy - nie ma zastosowania do zasiłków pieniężnych wypłacanych przez zleceniodawców.

Interpretacja z 7 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.357.2019.1.MU

 

Bestseller
Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź