Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.257.2019.1.JG, wyjaśnił, że zgodnie z ogólną zasadą, aby ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, należy przeanalizować, kiedy dojdzie do dostawy towarów. Wynika to z art. 19a ustawy o VAT. Organ podatkowy wyjaśnił, że dostawa towarów następuje z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Decydujący moment dostawy

W sytuacji, gdy towar jest wysyłany do nabywcy za pośrednictwem firmy kurierskiej, dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia – podkreślił dyrektor KIS. Dodał, że tym momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Okazuje się jednak, że podatnik może mieć wpływ na datę powstania obowiązku podatkowego. Organ podatkowy zwrócił bowiem uwagę na pewną ważną kwestię.

Przedsiębiorca, który wystąpił z wnioskiem o wydanie wskazanej interpretacji - w regulaminie sprzedaży miał zapis, który dotyczył momentu wydania rzeczy oraz momentu przejścia korzyści i ciężarów związanych z rzeczą. Wskazywał chwilę skutecznego dostarczenia towaru przez kuriera (w tym przyjęciu przez niego zapłaty za towar). Regulamin zastrzegał jednocześnie, że w sytuacji doręczenia towaru przez kuriera za pobraniem wszelkie ciężary i korzyści związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzą na kupującego z chwilą doręczenia towaru przez kuriera kupującemu i zapłaty przez kupującego kurierowi. W tym momencie też następowało wydanie towaru.

 

Momentem powstania obowiązku podatkowego dla dostawy towarów przesyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej – przy założeniu, że istnieją uregulowania w drodze regulaminu kwestii związanych z określeniem momentu przeniesienia własności produktu na kupującego – jest chwila wydania towaru klientowi przez kuriera – podkreślił organ podatkowy.

Zobacz również: Wraca pomysł nowej matrycy stawek i informacji stawkowych >>

Obowiązkowy split payment zastąpi odwrotne obciążenie VAT >>

Problematyczne dostawy ciągłe

Interpretacja, choć korzystna dla podatników, nie rozwiązuje jednak wszystkich wątpliwości. Problematyczne pozostają cały czas kwestie momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawach o charakterze ciągłym, dokonywanych na przełomie okresów rozliczeniowych. Sprawy trafiają do sądów administracyjnych. W prawomocnym od kilku dni wyroku z 28 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi orzekł, że przez dostawy o charakterze ciągłym należy rozumieć ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w okresie czasu dłuższym niż miesiąc, wynikającym z ustaleń kontrahentów, czy zawartych umów, w związku z którymi dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz określonych towarów, według przyjętego planu (sygn. akt I SA/Łd 11/19). Sprawa dotyczyła tu podatnika, który wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie momentu powstawania obowiązku podatkowego, daty zakończenia dostawy oraz wysyłek dokonywanych na przełomie okresów rozliczeniowych, w sytuacji zawierania długoterminowych umów na dostawy towarów z ustalonymi okresami rozliczeniowymi.

 


Obowiązek podatkowy w VAT – sporne rozumienie przepisu

Spór dotyczył się odmiennego rozumienia przez strony treści przepisów art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT, określających moment powstawania obowiązku podatkowego między innymi dla dostaw towarów, dla których ustalono następujące po sobie terminy rozliczeń. Zgodnie z tymi przepisami, dostawy towarów uznaje się za dokonane z upływem każdego okresu rozliczeniowego do momentu zakończenia dokonywania dostaw.

– Uważam, że powołane przepisy mają zastosowanie przy dokonywaniu odrębnych dostaw z uzgodnionymi pomiędzy stronami okresami rozliczeniowymi. Ograniczanie możliwości ich zastosowania jedynie do sytuacji, gdzie wyodrębnienie poszczególnych dostaw jest niemożliwe, nie ma oparcia w przepisach prawa. Ponadto, gdyby ograniczenie jedynie do wybranych typów dostaw było intencją ustawodawcy, to z pewnością zawarłby to w treści przepisów – tłumaczy Piotr Chojnacki, doradca podatkowy w kancelarii TA&TPT. Jego zdaniem, słuszne było stanowisko podatnika, który zamierzał realizować dostawy na warunkach CPT według nomenklatury incoterms 2010 (CPT - z ang. Carriage Paid To).

Rozliczenia polegały w tym przypadku na tym, że sprzedający opłacał przewóz do uzgodnionego miejsca, natomiast dostawa towaru miała miejsce w momencie przekazania go przewoźnikowi. W tym warunkach ryzyka związane z utratą towaru przechodzą z dostawcy na nabywcę w momencie ich przekazania pierwszemu przewoźnikowi. - Zakwalifikowanie dostawy towarów do niewłaściwego okresu rozliczeniowego, co może zdarzyć się zwłaszcza w przypadku dostaw realizowanych na przełomie okresów rozliczeniowych, prowadzi do odprowadzenia podatku w niewłaściwej wysokości, co z kolei wiąże się z wszystkimi negatywnymi konsekwencjami z tym związanymi – zauważa Chojnacki.

Wyrok sądu nadzieją dla podatników

Przywołany wyrok jest korzystny dla tych podatników, którzy dokonując co do zasady odrębnych dostaw towarów na rzecz swoich odbiorców, rozważają wprowadzenie okresów rozliczeniowych. Poza standardowym rodzajem dostaw, ten typ rozliczeń można zaobserwować również w przypadku magazynów konsygnacyjnych, gdzie dostawca wprowadza do magazynu swojego odbiorcy określony poziom towarów. Odbiorca pobiera towary wedle swojego zapotrzebowania i na koniec okresu rozliczeniowego przekazuje dostawcy raport pobranych towarów. Faktura wystawiana jest przez dostawcę na podstawie otrzymanego raportu. - Omawiany wyrok przedstawia stanowisko umożliwiające wprowadzenie uproszczeń polegających na określeniu jednej daty dostawy występującej na koniec okresu rozliczeniowego zamiast konieczności ustalania daty dokonania każdej dostawy odrębnie, a w przypadku faktur wystawianych w walucie obcej możliwość przeliczenia podstaw opodatkowania w oparciu o jeden kurs walutowy przy braku konieczności przypisywania kursu dla każdej dostawy oddzielnie – podkreśla ekspert.

Pozostaje mieć nadzieję, że dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej spojrzy przychylnie na kolejne przypadki wniosków o wydanie interpretacji w analogicznych sprawach. Wydanie pozytywnej interpretacji nie wiąże się przecież z powstaniem obszaru do nadużyć a pozwala na uproszczenie rozliczeń związanych z VAT.