Najwyższa Izba Kontroli, po przeprowadzeniu kontroli w 267 jednostkach,  mimo kilku zastrzeżeń, pozytywnie oceniła wykonanie ustawy budżetowej na rok 2018. NIK uznała również, że sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za 2018 rok było rzetelne.

Kontrolą objęto niemal wszystkich dysponentów części budżetowych, największe państwowe fundusze celowe, wybrane agencje wykonawcze i państwowe osoby prawne oraz inne jednostki realizujące wydatki publiczne, w tym 96 beneficjentów dotacji.

Kilka uwag od NIK

W 2018 r., podobnie jak przed rokiem, negatywnie ocenione zostało wykonanie planów dwóch państwowych funduszy celowych: Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Negatywną ocenę otrzymał też, niekontrolowany rok wcześniej, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego.  

 

Negatywna ocena dla CEPiK

Z raportu NIK wynika, że istotny wpływ na negatywną ocenę wykonania planu Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) miało niecelowe zlecenie za 12 mln zł Centralnemu Ośrodkowi Informatyki wykonania usługi stabilizacji systemu CEPIK 2.0  oraz zawarcie niekorzystnego porozumienia o rozwiązaniu umowy na budowę systemu CEPIK 2.0, na mocy którego zrzeczono się roszczeń z tytułu realizacji tej umowy, pomimo że wynagrodzenie, które otrzymał Centralny Ośrodek Informatyki znacznie przewyższało postęp rzeczowych prac.

Zobacz również: Samorządy alarmują: Stan finansów bliski krytycznego >>

Ocena wykonania budżetu

Łączne dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły w 2018 r. 443,4 mld zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w roku poprzednim o 45,4 mld zł. Dochody budżetu państwa wyniosły w 2018 r. 380 mld zł i były o prawie 30 mld zł wyższe od dochodów zrealizowanych w roku poprzednim oraz o ponad 24 mld zł wyższe  od prognozowanych.

Jak wskazała NIK, kolejny rok z rzędu wzrósł udział dochodów podatkowych w dochodach budżetu państwa. W 2018 r. wynosił on prawie 92 proc. Na wysokie wykonanie dochodów podatkowych złożyły się głównie wyższe od prognozy dochody z podatku od towarów i usług i podatków dochodowych. Wpłynęła na to zarówno korzystna sytuacja gospodarcza kraju, jak również wdrażane rozwiązania uszczelniające system podatkowy. Na wysokim poziomie utrzymywały się jednak zaległości podatkowe. Na koniec 2018 r. kwota zaległości podatkowych wyniosła 101,1 mld zł, chociaż tempo ich wzrostu było niższe niż w latach poprzednich. Wskaźnik realizacji zaległości z lat ubiegłych uległ obniżeniu i wyniósł 4,0 proc., podczas gdy w 2017 r. wynosił  4,6 proc. Z powodu bezskutecznej egzekucji organy egzekucyjne umorzyły w 2018 r. postępowania egzekucyjne w stosunku do zaległości na kwotę około 13 mld zł. Niska, podobnie jak w roku 2017, była relacja kwoty wyegzekwowanych zaległości podatkowych do ogólnej kwoty zaległości podatkowych na koniec roku 2018. W 2018 r. wyniosła ona 4,2 proc.