Zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub dokonania całości albo części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli w okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Czytaj również: Koło gospodyń wiejskich nie odliczy VAT od zakupów >>

Istotne spełnienie przesłanek pozytywnych i niezaistnienie przesłanek negatywnych

Nie można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a stają się przydatne do czynności zwolnionych od VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez "podatników" w rozumieniu ustawy (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części pod warunkiem niezaistnienia określonej listy wyjątków, które pozbawiają podatnika tego prawa. Z prawa do odliczenia podatku mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

 

POLECAMY

Wątpliwości podatkowe samorządowej instytucji kultury

Gminny ośrodek kultury jako samorządowa instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury realizuje operację współfinansowaną w ramach wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Operacja składa się z dwóch działań - jednego o charakterze promocyjnym, drugiego - o charakterze kulturalnym. Istotny jest fakt, że powyższe działania nie mają charakteru komercyjnego, są bezpłatne zarówno dla wszystkich mieszkańców jak i turystów, poza tym nie przynoszą żadnych przychodów. Celem podjętych działań był zakup strojów wykorzystywanych podczas występów artystycznych oraz udziału w wydarzeniach kulturalnych lokalnego zespołu ludowego i chóru. W związku z tym zakupiono komplety strojów żeńskich, komplety strojów męskich, a także komplety strojów ludowych.

Wątpliwości zarządzających gminnym ośrodkiem kultury dotyczyły skutków podatkowych prowadzonych działań, a mianowicie władze zwróciły się do organu interpretującego z zapytaniem, czy w wyniku realizacji zadania mającego na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich gminny ośrodek kultury może odliczyć naliczony VAT od zakupionych towarów i usług związanych z realizacją projektu. Wnioskujący wychodzili z założenia, że nie ma możliwości odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w celu realizacji wskazanego projektu.

Brak prawa do odliczenia VAT przez GOK

Stanowisko wnioskodawcy zostało przez dyrektora KIS uznane za prawidłowe. Rozliczenie podatku naliczonego uwarunkowane jest wykorzystaniem nabytych towarów lub usług przez zarejestrowanego czynnego podatnika VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Jak wskazał organ interpretujący, istotny w świetle przepisów związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny w sprawie gminnego ośrodka kultury nie wystąpił. Skoro działania podjęte celem realizacji projektu będą niekomercyjne, bezpłatne dla wszystkich mieszkańców oraz turystów, tym samym nie przyniosą żadnych przychodów, warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż efekt zrealizowanego projektu nie zostanie wykorzystany do czynności opodatkowanych VAT. Co więcej zdaniem organu, jeśli towary i usługi nabywane w ramach realizacji zadania nie będą wykorzystywane przez samorządową instytucję kultury do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, prawo do odliczenia kwoty VAT naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji całej operacji w tym przypadku w ogóle nie występuje. Poza tym z tego samego tytułu gminnemu ośrodkowi kultury nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 16 listopada 2023r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.635.2023.1.OS