Z informacji MF wynika, że Polska uzyskała zgodę KE na zastosowanie pomocy państwa, określonej w programie „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19”,  o którym mowa w przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Oznacza to możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu przeciwdziałania gospodarczym efektom COVID-19.

Kto może skorzystać z pomocy?

Resort finansów przypomina, że z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa. Mogą złożyć do właściwego organu podatkowego wniosek o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty lub
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.


Zobacz również: Można wnioskować o raty lub umorzenie podatków >>

Zasady udzielania pomocy publicznej

Wsparcie może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. MF podkreśla, że możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r. Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego wniosek o udzielenie ulgi i informacje potwierdzające spadek obrotów, powinien dołączyć uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Pomoc musi być udzielona przed 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r. Co istotne, jak podkreśla MF, pomoc nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji  – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19(2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str.1).

Wartość pomocy została określona szacunkowo w decyzji KE na 264 mln EUR (ok. 1,2 mld zł). 

 

Pozostałe ulgi bez zmian

Niezależnie od pomocy z programu „Polskie środki antykryzysowe - COVID-19”, możliwe jest wnioskowanie, na dotychczasowych zasadach, o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis. Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) mogą wnioskować o:

Resort finansów przypomina, że na czas epidemii, zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa. Zapewnia także, że wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z powołaniem okoliczności pandemii są  rozpatrywane w pierwszej kolejności.