Ulga termomodernizacyjna obowiązuje w naszym systemie prawnym od 2019 r. i jest bardzo korzystna dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wielu wydatków poprawiających warunki termiczne nieruchomości, chociażby na ocieplenie ścian, poddaszy, wymianę okien i drzwi na energooszczędne, a także montaż paneli fotowoltaicznych. Ulga dotyczy bowiem wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego. Z ulgi może skorzystać właściciel i współwłaściciel nieruchomości.

 

 

Wydatki poniesione przed uzyskaniem prawa do nieruchomości

Wątpliwości co do możliwości skorzystania z tej ulgi miała pewna podatniczka, która najpierw poniosła wydatki termomodernizacyjne, a następnie uzyskała prawomocny wyrok potwierdzający nabycie prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia.

Sprawdź PROCEDURĘ: Ulga termomodernizacyjna – warunki >>>

W 2020 r. dokonała ona prac związanych z ociepleniem budynku mieszkalnego oraz zakupem i montażem stolarki okiennej. Sąd przyznał jej prawo własności nieruchomości poprzez zasiedzenie wydając prawomocny wyrok w grudniu 2021 r.

W złożonym w 2021 r. PIT-37 za 2020 r. nie mogła wykazać kosztów poniesionych na termomodernizację domu, ponieważ nie posiadała dokumentu potwierdzającego własność użytkowanego domu. Dopiero wyrok sądu przyznał podatniczce prawo własności nieruchomości poprzez zasiedzenie. Jednak zgodnie z wyrokiem sądu zasiedzenie nastąpiło w dacie 23 lutego 2016 r.

Czytaj też: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >>>

 


Podatniczka wystąpiła o interpretację, czy w takiej sytuacji przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych? Podatniczka argumentowała, że ma takie prawo, ponieważ mimo, że wyrok sądu wydany został już po poniesieniu przez nią wydatków, to jednak zgodnie z tym wyrokiem w dacie ich poniesienia była właścicielką.

Sprawdź też: Czy podatnik może ponownie odliczyć ulgę termomodernizacyjną, gdy skradziono mu pompę ciepła i musi zainstalować kolejną? >>>

Ważny jest skutek zasiedzenia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 01.09.2022 przyznał rację podatniczce, że stwierdzenie zasiedzenia po poniesieniu wydatków termomodernizacyjnych daje prawo do odliczenia, o ile w dacie ponoszenia wydatków nastąpił już skutek zasiedzenia (0115-KDIT2.4011.438.2022.2.ŁS). Stwierdził, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym poniesiono wydatki.

Czytaj: Ulga na zabytki nawet dla paneli solarnych na starym młynie>>

Dyrektor KIS stwierdził, że podatniczce przysługuje możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych w związku z opisaną modernizacją budynku mieszkalnego w celu zmniejszenia strat energii ciepła z ww. budynku. Zaznaczył przy tym, że wydatki podlegające odliczeniu w ramach omawianej ulgi należy rozliczyć w zeznaniu podatkowym (bądź jego korekcie) składanym za rok, w którym poniesiono te wydatki.

Eksperci: Po ustaleniu prawa do nieruchomości trzeba złożyć korektę zeznania

- Zasiedzenie nieruchomości następuje z mocy prawa, a wydany przez sąd wyrok ma jedynie charakter deklaratoryjny (potwierdzający) nabyte przez wnioskodawczynię prawo własności nieruchomości. Słusznie zatem przyjął Dyrektor KIS, że skoro zasadzenie nieruchomości nastąpiło z dniem 26 luty 2016 r. to wnioskodawczyni ma możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatków poniesionych w związku z modernizacją budynku mieszkalnego, skoro prace zostały wykonane w 2020 r., a zatem w okresie kiedy już była właścicielem nieruchomości – ocenia Karolina Kubista, adwokat w Kancelarii JKP. Legal.

Ekspertka dodaje, że prawa wnioskodawczyni do skorzystania z ulgi nie przekreśla zatem fakt uprawomocnienia się wyroku sądu stwierdzającego zasiedzenie dopiero w 2021 r., skoro nabycie prawa własności następuje ex lege. -Interpretacja Dyrektora KIS pozostaje zatem spójna z instytucją zasiedzenia uregulowaną w kodeksie cywilnym – stwierdza Karolina Kubista.

Podobnie ocenia przedmiotową interpretację kolejny ekspert. - Przedstawione stanowisko należy ocenić pozytywnie. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT, warunkiem skorzystania z prawa do ulgi termomodernizacyjnej jest tytuł własności lub współwłasności do nieruchomości. W sytuacji, gdy stwierdzenie zasiedzenia nastąpi już po terminie złożenia zeznania podatkowego, w którym te wydatki należy wykazać, otwiera się możliwość złożenia korekty zeznania i wykazania prawa do ulgi – podkreśla Rafał Kłagisz, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego.

Ekspert zauważa, że osoby, które ponosiły wydatki termomodernizacyjne, których prawa do nieruchomości nie są ustalone, mogą po uzyskaniu sądowego potwierdzenia prawa własności dokonać korekty. - Cenzusem czasowym jest okres przedawnienia zobowiązania podatkowego – wyjaśnia Rafał Kłagisz.

Przypomnijmy, że kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.