Po prawie dwóch latach od wdrożenia ulgi, Ministerstwo Finansów chce objaśnić zasady stosowania ulgi na ekspansję (prowzrostowej). Konsultacje opublikowanego 28 września projektu objaśnień potrwają do 10 października. 

Chodzi o ulgę wprowadzoną w art. 18eb ustawy o CIT i art. 26gb ustawy o PIT, która polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym. Umożliwia odliczenie wydatków dwa razy – raz jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz w ramach samej ulgi (ale do limitu 1 mln zł).

Zobacz procedurę: Polski Ład – Ulga prowzrostowa >

Ulga tylko na wyjazd pracownika na targi

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że skoro w przepisach dotyczących ulgi użyto terminu "pracownik", to przedsiębiorca nie może odliczyć wydatków dotyczących osób np. współpracujących z firmą na postawie umowy zlecenie czy o dzieło. Zakaz dotycz też menedżerów pełniących swoje obowiązki na podstawie powołania. Co więcej, w przypadku osób zatrudnionych na umowę o prace, ulga przysługuje jedynie na zakup biletów lotniczych, koszty zakwaterowania i wyżywienia. Chodzi o wydatki zakwalifikowane jako koszty uczestnictwa w targach. 

Zobacz omówienie orzeczenia: Wydatki poniesione na reklamę w Internecie uprawniają do skorzystania z ulgi na ekspansję >

MF interpretuje w ten sposób przepisy, zgodnie z którymi, za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

  1. uczestnictwa w targach poniesione na: organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;
  2. działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
  3. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  4. przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
  5. przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Jak wyjaśnia MF, zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

- Zakresem ulgi na ekspansję nie są więc objęte koszty zakupu biletów lotniczych oraz zakwaterowania i wyżywienia, jeśli koszty te dotyczą osób działających na rzecz przedsiębiorstwa na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, umowy o dzieło, bądź kadry menadżerskiej pełniącej swoje obowiązki na podstawie powołania - tłumaczy resort.

Sprawdź też w LEX: Czy ulgę na ekspansję można stosować na etapie zaliczek? >

Wynagrodzenie pracownika poza zakresem ulgi

Ministerstwo dodaje, że koszty związane z wyjazdem na targi to jedyne pracownicze, jakie można odliczyć w ramach ulgi na ekspansję.

- Zakresem ulgi nie są więc objęte koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działania generujące koszty, scharakteryzowane w art. 18eb ust 2-5 ustawy CIT oraz art. 26gb ustawy PIT - twierdzi MF.

Z taką interpretacją nie zgadza się Michał Rodak, doradca podatkowy w Grant Thornton. 

- Ministerstwo wskazuje, że w ramach ulgi na ekspansję nie można rozliczać wynagrodzenia pracowników poniesionego na działania określone w katalogu kosztów kwalifikowanych, czyli np. wynagrodzenia pracownika, który poświęca czas na przygotowywanie ofert. Tymczasem żaden przepis o tym nie stanowi. Dlatego MF podchodzi do tego zagadnienia zawężająco, w sposób nieuprawniony. Co więcej, zostały już wydane interpretacje, które potwierdzają, że wynagrodzenia pracowników można rozliczać w ramach ulgi na ekspansję - mówi Michał Rodak.

Sprawdź w LEX: Czy w razie konieczności zwrotu odliczenia w ramach ulgi na ekspansję, podatnik zobowiązany jest zapłacić również odsetki? > 

Nowość
Nowość

Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz

Sprawdź  

Jak rozumieć wzrost przychodów

MF zaznacza, że warunkiem ulgi jest wzrost przychodów, ale muszą to być przychody ze sprzedaży konkretnych produktów, które podatnik promował. Nawet jeśli firma zwiększy całkowitą kwotę przychodów w okresie wymaganym do ulgi na ekspansję, a nie zwiększy przychodów ze sprzedaży produktów, których dotyczyły wydatki odliczone w ramach ulgi na ekspansję, to traci prawo do preferencji. 

- Dla możliwości zastosowania ulgi na ekspansję niewystarczające jest osiągnięcie wzrostu przychodów, o którym mowa w treści art. 18eb ust. 4 ustawy CIT oraz art. 26gb ust. 4 ustawy PIT, ze sprzedaży wszystkich produktów oferowanych dotychczas przez podatnika. Nie zachowuje więc uprawnienia do uwzględnienia dla celów podatkowych odliczonych uprzednio kosztów podatnik, który nie zwiększył wartości sprzedaży produktów, których dotyczyły koszty kwalifikowane - twierdzi MF.

A to oznacza, że trzeba będzie ustalić, w jakiej proporcji ma się ogół poniesionych przez podatnika wydatków do kosztów kwalifikowanych dotyczących produktów, które korzystają z preferencyjnego traktowania w ramach ulgi na ekspansję.

Przykład MF: Spółka przeprowadziła kampanię reklamową za 100. Pośród reklamowanych produktów znajdują się zarówno dotychczas nieoferowane produkty wytworzone przez spółkę, jak i towary innych przedsiębiorstw, które spółka jedynie dystrybuuje. Spółka uzyskała przychody wysokości 200, z czego 100 pochodziło ze sprzedaży samodzielnie wytwarzanych produktów dotychczas nieoferowanych, natomiast pozostała cześć przychodów została wygenerowana ze sprzedaży towarów jedynie odsprzedawanych. Spółka skorzysta z ulgi, ale przysługująca jej kwota odliczenia poniesionych wydatków kwalifikowanych wynosi 50, czyli 1/2 ogółu kosztów reklamowych. Współczynnik ustalono w oparciu o stosunek wpływów z tytułu sprzedaży produktów, które objęte są zakresem ulgi na ekspansję do całości przychodów ze sprzedaży asortymentu stanowiącego ofertę podatnika.

- MF jednoznacznie wskazuje, iż odliczenie w ramach ulgi na ekspansję dotyczy wyłącznie produktów ściśle powiązanych z katalogiem kosztów kwalifikowanych określonych w ustawach CIT oraz PIT. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi prowzrostowej, tak jak przy każdej preferencji podatkowej, mają obowiązki administracyjne. Nieuniknione jest więc prowadzenie ewidencji, z której ma wynikać, że koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów doprowadziły do zwiększenia przychodów ze sprzedaży tych konkretnych produktów, a nie do zwiększenia przychodów ogółem - mówi Małgorzata Boguszewska, adwokat, założycielka Kancelarii Adwokackiej Małgorzata Boguszewska i Wspólnicy.

Sprawdź w LEX: Z której z ulg podatkowych wynikających z przepisów CIT: ulga B+R, Ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na rozwój i ekspansję może skorzystać spółka z o.o., która prowadzi jedynie działalność handlową i planuje wprowadzić na polski rynek nowe rodzaje towarów handlowych? >

Jak rozumieć wzrost w okresie dwóch lat podatkowych

Małgorzata Boguszewska zwraca też uwagę, że MF w sposób korzystny dla podatników interpretuje określony w przepisach warunek zwiększenia przychodów "w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych". Jej zdaniem to zachęta dla podatników.

- Warunek wzrostu przychodów powinien być odnoszony do któregokolwiek z dwóch lat podatkowych przewidzianych dla badania realizacji wzrostu przychodów - twierdzi MF.

Przykład MF: Spółka wykupiła w 2022 r. kampanie reklamową. Przychód spółki w 2021 r. wyniósł 100, w 2022 r. - 90, a w 2023 r. - 150. Spółka odliczy ulgę, ponieważ zrealizowała warunek wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów w 2023 r. 

Zobacz w LEX: Polski Ład – z jakich ulg warto skorzystać, aby zmniejszyć obciążenie podatkowe firmy - szkolenie online​ >