Interpretacja dotycząca estońskiego CIT pozytywnie zaskoczyła wiele osób. Zdaniem ekspertów jest to pierwsza tego typu interpretacja, dotycząca udziału w spółkach cywilnych. Spółka z o.o. jest podatnikiem ryczałtu od dochodów spółek począwszy od br. Na moment składania zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania, w ocenie spółki, spełnione były wszystkie warunki umożliwiające ten wybór.

Czytaj w LEX: Działalność prowadzona w formie spółki cywilnej >>>

Warunek: Brak udziałów w innych spółkach

Spółka powzięła jednak wątpliwości ponieważ posiada udziały w spółkach cywilnych. Zapytała organy skarbowe, czy w takim przypadku ma prawo do wyboru ryczałtu od dochodów spółek, tj. czy nie został spełniony warunek wyłączający tę możliwość z art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT? A ponadto, jaką stawkę podatku powinna stosować w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziału w spółkach cywilnych, tj. czy stawkę określoną w art. 28o ust. 1 czy w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT?

Wskazała, że jednym z warunków skorzystania z ryczałtu jest nieposiadanie przez podatnika udziałów (akcji) w kapitale innej spółki bądź ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. A spółka posiada udziały w spółce cywilnej. W związku z tym jest wątpliwość czy został spełniony ten warunek. W jej opinii tak. Przedstawiła szeroką argumentację na poparcie swojej tezy.

Czytaj w LEX: Estoński CIT w praktyce >>>

Wskazała m.in., że art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT stanowi, że podatnik nie może posiadać udziałów (akcji) w kapitale innej spółki bądź ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. Spółka cywilna, nie jest podmiotem prawa, w związku z czym nie posiada ona oczywiście osobowości prawnej. Zatem warunek nieposiadania udziałów (akcji) w kapitale innej spółki nie znajdzie w jej przypadku zastosowania. Natomiast warunek nieposiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną także nie znajdzie zastosowania do posiadania przez podatnika udziałów w spółce cywilnej, gdyż spółka cywilna nie jest spółką niebędącą osobą prawną. Spółka cywilna nie jest również klasyfikowana jako spółka na gruncie ustawy o CIT. Jest to umowa prawa cywilnego, w ramach której wnioskodawca współpracuje z innymi podmiotami prawa w celu osiągnięcia zamierzonego celu. W związku z tym wnioskodawca nie posiada ogółu praw i obowiązków w tworze zwanym spółką cywilną, a jedynie udział we wspólnym majątku wspólników, który nie jest tożsamy z ogółem praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Fakt ten wynika również wprost z treści takich aktów prawnych jak kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych. Należy więc uznać, że spółka spełniła warunek określony w art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT i była uprawniona do wyboru ryczałtu od dochodów spółek.

Wskazała też, że zyski uzyskane przez spółkę, w jej ocenie, powinny podlegać opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek jako zyski wypracowane w okresie opodatkowania w tej formie. Zastosowanie znajdą stawki określone w art. 28o ust. 1 ustawy o CIT.

 

Maciej Guzek, Stefaniak Mariusz

Sprawdź  

Fiskus: Udziały w spółce cywilnej nie wyłączają prawa do ryczałtu

Dyrektor KIS w interpretacji z 26 października br. uznał stanowisko spółki za prawidłowe (nr 0114-KDIP2-1.4010.48.2022.2.MW).

Stwierdził, że spółki cywilne nie zostały wymienione w art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT jako podmioty, w których posiadanie udziałów (akcji) w kapitale innej spółki bądź ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną uniemożliwia skorzystanie z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Warunek nieposiadania udziałów (akcji) w kapitale innej spółki nie znajdzie w tym przypadku zastosowania, gdyż spółka cywilna, nie jest podmiotem prawa, w związku z czym nie posiada ona osobowości prawnej. To samo dotyczy warunku nieposiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. Spółka cywilna nie jest spółką niebędącą osobą prawną, ze względu na to, że wspólnicy spółki posiadają udział we wspólnym majątku wspólników, który nie jest tożsamy z ogółem praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej.

Zatem, posiadanie przez spółkę udziałów w spółkach cywilnych nie wyłącza na podstawie art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Sprawdź w LEX: Warunki podmiotowe opodatkowania estońskim CIT - procedura krok po kroku >>>

 

 

Odnosząc się do stawki podatku, dyrektor KIS wskazał, że zastosowanie znajdzie art. 28o ust. 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym ryczałt wynosi: 10 proc. podstawy opodatkowania - w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności i 20 proc. w przypadku pozostałych.

Eksperci: Ważna interpretacja, otwiera nowe możliwości biznesowe

- Generalnie cała sprawa rozbija się o fakt, że spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, a jedynie umową w rozumieniu prawa cywilnego. Jest ona jednak podatnikiem VAT – zauważa Aleksander Serwiński, doradca podatkowy.

Ekspert dodaje, że w rezultacie jest to formalna możliwość na organizację współpracy przy realizacji inwestycji czy wspólnej strategii biznesowej przez spółki, które wybrały estoński CIT.  - Jest to o tyle istotne, że do tej pory spotykałem się z poglądem, że również spółki cywilne, mimo że są spółkami tylko z nazwy, pozbawią nas prawa do ryczałtu od dochodów spółek. Interpretacja KIS-u jest więc o tyle istotna, że umożliwia ona nowe konfiguracje biznesowe i otwiera nowe możliwości inwestycyjne – ocenia Aleksander Serwiński.

Ekspert podkreśla, że jest to kolejna pozytywna interpretacja, która zwiększa atrakcyjność CIT-u estońskiego, który od stycznia tego roku i tak jest bardzo korzystnym rozwiązaniem podatkowym.   

Kolejny ekspert uważa, że interpretacja ta wpisuje się w raczej dominujący trend korzystnych rozstrzygnięć na rzecz spółek wybierających estoński CIT. - To kolejna wydana interpretacja dotycząca struktury udziałowej w spółkach opodatkowanych ryczałtem. Nie tak dawno, bo 21 października br. dyrektor KIS wydał interpretację (nr 0111-KDIB1-2.4010.519.2022.1.AK), która potwierdziła, że udziałowcem spółki może być fundator fundacji, tak długo jak w związku z pełnioną rolą nie będzie posiadać jakichkolwiek praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia (pieniężnego, niepieniężnego) jako założyciel (fundator) lub jako beneficjent fundacji – zauważa Adrian Kęmpiński, prawnik w Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy.

Ekspert wskazuje, że interpretacja ta dotyczy przepisu, który mówi o właścicielach (udziałowcach) spółki opodatkowanej ryczałtem (art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT), a nie o tym czy sama spółka może być jakkolwiek zaangażowana właścicielsko (art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT).

- W obu przypadkach cieszy racjonalność wykładni fiskusa, a nie przesadna profiskalność. O ile sama treść przepisów wydaje się nie budzić wątpliwości, o tyle ich wykładnia przez organy niejednokrotnie potrafi zaskakiwać - przykładem szereg interpretacji dotyczących wykorzystywania aut osobowych w spółkach opodatkowanych ryczałtem – podkreśla Adrian Kęmpiński.