Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił komornik sądowy, który w ramach egzekucji komorniczej zamierza sprzedać  nieruchomość należącą do dłużników. Są oni właścicielami nieruchomości (po ½ części działki nr 1 i 2), którą nabyli w 2012 r. do majątku osobistego, a czynność nie była związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nieruchomość jest niezabudowana i nie były na niej wykonywane żadne prace budowlane. Nie była też przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze. Chciał więc wiedzieć, czy sprzedaż nieruchomości ‒ całości działek 1 oraz 2 w formie licytacji przeprowadzonej będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Zdaniem wnioskodawcy, sprzedaż w drodze licytacji będzie zwolniona z VAT. Dłużnicy kupili bowiem tę nieruchomość od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i do dnia dzisiejszego nie podejmowali żadnych prac związanych z przedmiotową nieruchomością do celów prowadzenia działalności gospodarczej, jak również nie wynajmowali jej i nie dzierżawili.

Problematyczne rozliczenie VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe powołując się na art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), zgodnie z którym organy egzekucyjne określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Oznacza to, że w myśl art. 8 ustawy ‒ ordynacja podatkowa są zobowiązani, na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na gruncie ustawy o VAT (art. 5 ust. 1 pkt 1), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ww. ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

 

Jak podkreślił dyrektor KIS, opodatkowanie danej czynności podatkiem od towarów i usług uwarunkowane jest łącznym spełnieniem dwóch przesłanek. Po pierwsze więc, konkretna czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, po wtóre – musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Jeżeli zatem osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku prywatnego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, to w takim przypadku uznać trzeba, iż nie prowadzi ona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy ‒ stwierdził organ interpretacyjny.

Zobacz również: Spadkobiercy przedsiębiorców mogą sporo zapłacić przez ustawę o sukcesji >>

Transakcje z majątku prywatnego bez VAT

Przy czym, jak zaznaczył, pojęcie „majątku prywatnego” nie występuje wprawdzie na gruncie analizowanych przepisów ustawy, tym niemniej zdefiniowane zostało ono w drodze orzecznictwa sądowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał tę materię m.in. w wyroku wydanym w sprawie sygn. C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), dotyczącej kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służącej jej do celów prywatnych. I uznał, że „majątek prywatny” to taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest ani przeznaczona, ani też wykorzystywana przez nią dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Dla uznania, iż nieruchomość stanowi majątek prywatny konieczne jest zatem, aby podatnik w całym okresie jej posiadania wykazywał zamiar wykorzystywania nieruchomości (lub jej części) wyłącznie do celów osobistych.

 

Bestseller
Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Według dyrektora KIS, sprzedaż w drodze licytacji komorniczej nieruchomości gruntowej dłużników nie będzie objęta przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (a nie, jak wskazał wnioskodawca, podlega zwolnieniu od VAT), gdyż dłużnicy nie wystąpią w charakterze podatników VAT. To będzie sprzedaż majątku osobistego, do którego unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Zatem wnioskodawca (komornik sądowy) nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku od towarów i usług od dokonanej dostawy w zakresie sprzedaży licytacyjnej ww. nieruchomości.

Interpretacja z 4 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.582.2019.2.BJ