Z opisanego we wniosku o wydanie interpretacji stanu faktycznego wynika, że w  grudniu 2017 r. wnioskodawca otrzymał od matki darowiznę w postaci mieszkania. W styczniu 2019 r. matka wnioskodawcy zmarła, a w lipcu sprzedał on to mieszkanie. Całą uzyskaną ze sprzedaży kwotę chce przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu, w którym zamieszkuje i jest zameldowany, realizując własne cele mieszkaniowe.

Kredyt został zaciągnięty w 2011 r., a wnioskodawca jest właścicielem tej nieruchomości wraz z małżonką na zasadzie wspólnoty małżeńskiej. Chciał więc wiedzieć, czy spłata tego kredytu w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie mieszkania, będzie uprawniać go do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Jego zdaniem, przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania, w okresie trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę domu, w którym realizuje własne cele mieszkaniowe, pozwala mu na skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

 

Cel mieszkaniowy to podstawa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe wskazując przy tym, że w myśl ww. art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe >

Przypomniał też, że cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania z tego  zwolnienia podatkowego wymienione zostały m.in. w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należą do nich wydatki poniesione na:

  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1 (tj. budowę m.in. własnego budynku mieszkalnego),
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
  • spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
  • w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Co ważne, jak podkreślił Dyrektor KIS, wyliczenie to ma charakter wyczerpujący. Oznacza to, że tylko realizacja w wymaganym terminie celów w nim wymienionych pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Czytaj w LEX: Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę - sposoby optymalnego rozliczenia PIT >

Organ interpretacyjny zwrócił też uwagę na art. 21 ust. 29 powyższej ustawy stanowi, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w zwolnieniu podatkowym uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a-c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę tego kredytu (pożyczki).

Czytaj: Darowizna pieniędzy musi być w formie przelewu lub przekazu>>
 

Czas decyduje o zwolnieniu

Zaznaczyć również należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia jest fakt wydatkowania środków z ich odpłatnego zbycia, począwszy od dnia sprzedaży i nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż, wyłącznie na enumeratywnie wskazane w ustawie cele mieszkaniowe. Istotne jest również, aby kredyt zaciągnięty został przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego oraz to, żeby kredyt bankowy został przeznaczony na cel mieszkaniowy wymieniony w ustawie.

Wydatkowanie więc przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (nabytego przez wnioskodawcę w drodze darowizny) w okresie trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę własnego budynku mieszkalnego, w którym realizuje swoje cele mieszkaniowe, uprawnia do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Spłata takiego kredytu spełnia bowiem warunki do uznania jej za wydatek na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy.

Interpretacja z 18 października 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.305.2019.3.JG.