Podatnik zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej w działalności ma obowiązek rejestrować za pomocą tego urządzenia każdą sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego. Wynika to wprost z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli natomiast z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Sprawdź PROCEDURĘ: Sprzedaż podlegająca obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej >

 

 

Brak prądu a stosowanie kas fiskalnych

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika więc, że w przypadku, gdy niemożliwe jest działanie kas fiskalnych chociażby z powodu braku prądu, nie jest możliwa także każda sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego. Zwrócił na to uwagę poseł Paweł Szramka w interpelacji poselskiej nr 32157.

- Sytuacja taka miała miejsce, gdy w wyniku wichur przechodzących nad Polską w dniach 18-19 lutego br. nastąpiły długotrwałe przerwy w dostawach prądu (bez prądu pozostawało ponad 1,1 mln gospodarstw domowych). Pojawiały się wówczas doniesienia o niemożności dokonania zakupów w pobliskich sklepach – zwraca uwagę Paweł Szramka. Jego zdaniem, podobne sytuacje mogą powtarzać się w przyszłości nie tylko ze względu na gwałtowne zjawiska atmosferyczne, lecz także ze względu na potencjalne „lockdowny energetyczne” spowodowane brakami w dostawach paliw do elektrowni.

Czytaj też: Zakończenie działalności - a co z kasą fiskalną? >

Poseł spytał więc, czy ministerstwo dostrzega ryzyko związane z niemożnością dokonania zakupów w wyniku długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej. Chciał również wiedzieć, czy planowane jest wprowadzenie przepisów, które pozwalałyby na dokonywanie sprzedaży w tego rodzaju kryzysowych sytuacjach, gdy niemożliwe pozostaje ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej?

 

Kasy mogą działać bez prądu, ale tylko przez określony czas

- Co do zasady, jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży – odpowiedział Artur Soboń, wiceminister finansów, sekretarz stanu.

Sprawdź też: Zasady stosowania nazw towarów na paragonach fiskalnych. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Łodzi >

Zaznaczył dodatkowo, że przepisy w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii przewidują, że kasa musi odpowiadać następującym kryteriom: posiadać zasilanie sieciowo-bateryjne, sieciowo-akumulatorowe, bateryjne lub akumulatorowe, które musi zapewnić wydruk minimum 200 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości co najmniej 30 wierszy druku i raportu fiskalnego dobowego, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego.

 

 

Zobacz również: Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek >>

Podobnie w przypadku kas online, których zasilanie akumulatorowe kasy umożliwia wydruk co najmniej 200 dokumentów fiskalnych i niefiskalnych o łącznej długości co najmniej 6000 linii po 48 godzinach od odłączenia zasilania zewnętrznego, z wyłączeniem przesyłania danych.

 

Awarie i brak prądu – zwolnienie na czas określony

Artur Soboń wskazał również, że w przypadku awarii mających charakter masowy istnieje możliwość zwolnienia, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, korzystając z możliwości zastosowania trybu odrębnego w procedowaniu tego aktu określonego w Regulaminie pracy Rady Ministrów. Rozwiązanie takie przewiduje możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na określonym terytorium, w okresie braku funkcjonowania u tych podatników kas rejestrujących z powodu zaniku energii elektrycznej. Warunkiem tego zwolnienia powinno być prowadzenie przez zwolnionych podatników zapisów pozwalających na określenie wartości sprzedaży i kwot podatku należnego. - W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w przypadku długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej, w przypadku sytuacji kryzysowej przewidziane są rozwiązania zabezpieczające prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących – zapewnia Artur Soboń.