Instalacje fotowoltaiczne cieszą się nieustająca popularnością. Zainteresowanie fotowoltaiką wzrosło ostatnio wskutek planowanych w przyszłym roku zmian w zasadach rozliczania z zakładami energetycznymi. Ci prosumenci, którzy zdążą założyć instalację przed tymi zmianami, czyli do kwietnia 2022 r. będą mogli rozliczać się na starych zasadach, które wydają się korzystniejsze.

Przypomnieć jednak trzeba, że od 1 lipca 2021 r. obowiązują z kolei zmiany w przepisach podatkowych, które mają znaczenie dla pewnego grona osób. O co chodzi? Otóż, z tym dniem zaczął obowiązywać, dodany do ustawy o podatku akcyzowym art. 24e ust. 2, który przewiduje, że z obowiązku składania deklaracji podatkowych z tytułu tego podatku zwolnione są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy. Rozwiał on pewne wątpliwości, ale jak się okazuje nie wszystkie.

Zobacz również: Prawo do ulgi termomodernizacyjnej także dla małżonka >>

Otóż pewna podatniczka założyła na dachu swojego domu instalację fotowoltaiczną i powzięła wątpliwość, czy będzie ona zobowiązana do składania deklaracji podatkowych z tytułu zużywania na potrzeby własne i rodziny, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 1 MW. Taka instalacja podlega zwolnieniu z podatku i zarazem konieczności składania deklaracji w przypadku podatników nieprowadzących działalności gospodarczej.

Natomiast nasza podatniczka taką działalność prowadzi. Jest radcą prawnym. Podatniczka złożyła wniosek o interpretację, zadając pytanie czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w innym miejscu niż miejsce założonej instalacji, wytwarzająca i zużywająca energię elektryczną, wyprodukowaną za pośrednictwem instalacji na dachu domu, jest zobowiązana do składania deklaracji podatkowych z tytułu wytwarzania energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię mimo objęcia tego wytwarzania zwolnieniem z akcyzy?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku zużycia energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

 

Nowe przepisy ze zwolnieniem dla osób nieprowadzących działalności

W dniu 1 lipca 2021 dodano art. 24e do ustawy, zgodnie z którym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy, nie składają deklaracji podatkowych.

Dodatkowo, zgodnie z treścią par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego z dnia 28 czerwca 2021 r. zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

Na tle nowego brzmienia art. 24e ust. 2 ustawy powstała wątpliwość czy podatniczka będąca osobą prowadzącą działalność gospodarczą, która wytwarza energię elektryczną za pośrednictwem instalacji, zainstalowanej na prywatnym domu, zużywając ją na własne potrzeby (nie wykorzystując wytworzonej energii do prowadzenia działalności gospodarczej) nadal ma obowiązek składania deklaracji akcyzowych (formularz: AKC/H).

Podatniczka przedstawiając swoje stanowisko twierdziła, że nie ma ona obowiązku składania takiej deklaracji.

 

Fiskus zgadza się z podatniczką

Dyrektor KIS w interpretacji z 3 grudnia br. (nr 0111-KDIB3-3.4013.306.2021.1.PJ) przyznał rację podatniczce. Stanął na stanowisku, że zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych obejmuje również osoby fizyczne, które wprawdzie prowadzą działalność gospodarczą, ale energię elektrycznej pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 1 MW, która podlega zwolnieniu z podatku, zużywają na potrzeby własne i rodziny, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- Stanowisko przedstawione przez dyrektora KIS ocenić należy pozytywnie. Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do sytuacji, w której każda osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana byłaby do składania deklaracji podatkowej niezależnie od sposobu wykorzystywania energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych – podkreśla Paulina Biskup, radca prawny w Kancelarii JK. Legal.

 


Wytworzona energia zużywana na potrzeby własne i potrzeby działalności

Wątpliwości budzić może jednak sytuacja, w której osoba fizyczna w miejscu zamieszkania prowadzi również działalność gospodarczą i w związku z tym energię pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych zużywa na potrzeby własne i rodziny, ale także w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

- Wydając interpretację dyrektor KIS brał pod uwagę, że wszystkie zawierane przez wnioskodawczynię umowy związane z instalacją fotowoltaiczną nie są w żadnym stopniu związane z działalnością zawodową wnioskodawczyni, a instalacja, za pośrednictwem której wytwarzana jest energia elektryczna znajduje się na dachu domu jednorodzinnego i w żaden sposób nie jest powiązana z działalnością zawodową podatniczki – podkreśla Paulina Biskup.

Jej zdaniem, prowadzi to do wniosku, że w sytuacji, w której energia pochodząca z instalacji fotowoltaicznych będzie wykorzystywana chociażby w częściowym zakresie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, organy podatkowe będą stały na stanowisku, że wyłączenie przewidziane w art.24e ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym nie będzie miało zastosowania.  - Należy również zwrócić uwagę, że zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych dotyczy wyłączenie osób fizycznych, co oznacza, że nie korzystają z niego osoby prawne nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej – ocenia Paulina Biskup.

Podobnie uważa Piotr Kołodziejczyk, adwokat, doradca podatkowy, senior manager w EY. - Jak wynika z interpretacji, KIS zdaje się odczytywać art. 24e ustawy o podatku akcyzowym w sposób wiążący generowanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W takiej sytuacji, samo prowadzenie działalności gospodarczej, o ile nie jest ona powiązana z instalacją fotowoltaiczną, może nie skutkować automatycznie obowiązkiem składania deklaracji – podkreśla Piotr Kołodziejczyk.

Dodaje on, że teoretycznie zatem, obowiązek taki mógłby również nie zachodzić w przypadku osób prowadzących działalność w miejscu założenia instalacji fotowoltaicznej, o ile instalacja ta nie jest w żaden sposób powiązana z prowadzoną działalnością. -  Spełnienie warunku braku takiego powiązania wydaje się jednak być trudne w praktyce – i zapewne warto zawczasu potwierdzić to z fiskusem – radzi Piotr Kołodziejczak.