W pierwszych dniach kwietnia na stronie internetowej Sejmu pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk nr 2138 z 4 kwietnia 2022 r.). Dokument ten, liczący ponad 100 stron, zawiera liczne propozycje nowych usprawnień i przepisów doprecyzowujących, mających na celu przyśpieszenie prac organów KAS. Swoim zakresem przedmiotowym projekt ten objął zmiany takich ustaw jak: KPA, KPC, ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę o PIT, Ordynację podatkową, KKS, czy ustawę o KAS. Co ciekawe, Ministerstwo Finansów zdecydowało się umieścić w nim również pakiet nowelizacji w zakresie cen transferowych (TP), w tym przesunięcie kluczowych terminów raportowania TP, skądinąd znanych już podatnikom współpracującym z podmiotami powiązanymi. Wszystko wskazuje więc na to, że w grudniu br. czeka nas kolejny absorbujący czas w cenach transferowych oraz że Święta i okres okołoświąteczny 2021 r. nie były ostatnimi takimi z cenami transferowymi.

Zobacz również: Ostatnie takie Święta z cenami transferowymi >>

 

 

Polski Ład a ceny transferowe – nieliczne zmiany

Wejście w życie 1 stycznia 2022 r. Polskiego Ładu wywołało szereg kontrowersji, a głosy krytyczne formułowane pod jego adresem w licznych publikacjach. Postulaty jego pilnej nowelizacji czy wręcz likwidacji, nie schodzą z pierwszych stron gazet i portali branżowych. Co jednak ciekawe, obszar przepisów z zakresu cen transferowych nie doznał znaczących „nowoładowych” rewolucji. Podkreśla się nawet, że sporo z rozwiązań obowiązujących od początku br. zasługuje nawet na aprobatę i może wpłynąć na zmniejszenie zakresu obowiązków podatników. Kluczowe zmiany objęły w szczególności obowiązki sprawozdawcze, tj. oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File) i informację o cenach transferowych (TPR). Polski Ład ostatecznie „przeniósł” treść oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do formularza TPR. Zmienił on także terminy na sporządzenie Local File i wysłanie formularza TPR do właściwego urzędu skarbowego (a nie szefa KAS jak dotychczas). Wprowadził także rozszerzenie zwolnień ze sporządzania dokumentacji cen transferowych, zgodnie z którym podatnicy nie będą musieli przygotowywać dokumentacji za rok 2022 r. również dla niżej wymienionych rodzajów transakcji:

  • transakcji pożyczek, kredytów i emisji obligacji korzystających z mechanizmu „safe harbour”,
  • transakcji usług o niskiej wartości dodanej korzystających z tzw. mechanizmu „safe harbour”,
  • transakcji tzw. „czystych refaktur” – spełniających określone w ustawie - mocno wyśrubowane – warunki.

Co jednak najważniejsze, wprowadzone przez Polski Ład zmiany dotyczą roku podatkowego 2022. Pojawiły się zatem wątpliwości, w jakim terminie należy zrealizować wszelkie obowiązki z zakresu cen transferowych za rok podatkowy/obrotowy2021.

Sprawdź też: Polski Ład w cenach transferowych - odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia online >

 

W środowisku sporo zamieszania

Polski Ład, wprowadził więc środowisko doradców podatkowych w zakłopotanie. Z analizy przepisów które obowiązywały do końca 2021 roku wynikało bowiem (głównie z ustawy o CIT, ustawy o PIT, tarczy antycovidowej), że ustawodawca nie przewidział przedłużenia terminów na wypełnienie obowiązków w cenach transferowych za ww. rok 2021. Należy jeszcze raz podkreślić, że nowe przepisy i rozwiązania przedstawione powyżej, zostały wprowadzone do porządku prawnego przez Polski Ład, a zatem obowiązują one od 2022 roku. Tym samym obejmują one transakcje realizowane po 1 stycznia 2022 roku, a nie wcześniejsze (z 2021 r.). W związku z powyższym, jeszcze do niedawna, sądzono, że terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu TP obowiązujące polskich podatników dla transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi w 2021 roku wynosić będą 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, tj. upłyną już 30 września 2022 roku. Nowe terminy zaś będą obowiązywały dla zdecydowanej większości podatników dopiero od stycznia 2023 roku.

 


Co nowego w projekcie?

Opublikowany projekt nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie przedłużenia terminów na wypełnienie obowiązków z obszaru cen transferowych za 2021 r. Przewiduje on przedłużenie terminów na złożenie Informacji o cenach transferowych (formularz TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (składanych za rok podatkowy/obrotowy 2021 po raz ostatni oddzielnie). Zgodnie z nim termin 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego został zastąpiony nowymi mechanizmami. I tak, podatnicy będą musieli wypełnić swoje obowiązki sprawozdawcze w terminie przedłużonym:

  • do 30 września 2022 r. – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.,
  • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin przed przedłużeniem upływa od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: „[…] Podobne rozwiązania przewidziane na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 przewidziane były w ustawie Covidowej również w latach ubiegłych”. Oznacza to, że dla większości podatników, analogicznie jak w 2020 roku (w którym raportowano i dokumentowano transakcje kontrolowane z 2019 roku) i 2021 roku (dla analogicznych transakcji dokonanych w 2020 roku), termin na wypełnienie obowiązków cen transferowych przypadnie na 31 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej: Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych >

Inne obszary TP do zmian

W projekcie znalazła się także propozycja dodania ust. 3 w art. 31z2 ustawy Covidowej. Wynika ona ze zmian w art. 11n ustawy o CIT oraz art. 23z ustawy o PIT wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm.). We wspomnianych przepisach wprowadzono bowiem ust. 1a, który przewiduje zwolnienie z obowiązku sporządzenia Local File dla transakcji kontrolowanych zawieranych pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznych podmiotów powiązanych będących rezydentami jednego z państw członkowskich UE lub EOG oraz transakcji kontrolowanych pomiędzy takim zakładem a podmiotem powiązanym będącym polskim rezydentem. W świetle tych owych przepisów, jednym z warunków zastosowania takiego zwolnienia jest nieponiesienie straty podatkowej przez żaden z podmiotów powiązanych w zakresie przychodów lub kosztów przypisanych do zagranicznego zakładu w danym roku referencyjnym, za który jest sporządzana Local File.

Równie istotne pozostaje to, że projekt nie przewiduje zmian w tarczy antycovidowej w odniesieniu do pozostałych udogodnień z obszaru TP. W związku z tym polscy podatnicy będą nadal mogli w 2022 r. korzystać z takich mechanizmów jak chociażby opcji podpisania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przez osoby uprawnione do reprezentacji zamiast całego zarządu (wciąż poza pełnomocnikami).

 

 

Projekt to projekt, czekamy na ustawę

Należy podkreślić, że na dzień publikacji niniejszego artykułu przedstawione w nim rozwiązania, zawarte w projekcie ustawy, a nie ustawie, nie mają mocy prawnej. Biorąc jednak pod uwagę to, że resort uzasadnił propozycję zmiany terminów TP analogią do rozwiązań funkcjonujących w latach ubiegłych, nie należy się spodziewać dalszych zmian w tym zakresie. Pomimo wydłużenia terminów, zaleca się jednak podatnikom rozpoczęcie prac nad wszystkimi obowiązkami z zakresu cen transferowych w najszybszym możliwie czasie. Jednym z kluczowych powodów, dla których warto z odpowiednim wyprzedzeniem zająć się tymi kwestiami, jest rozszerzenie zakresu obowiązków dokumentacyjnych i raportowych za rok podatkowy/obrotowy 2021 o tzw.: „pośrednie transakcje rajowe”, co znacząco wpłynie na czasochłonność całego procesu.

Radosław Chudy, prawnik w GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k