W oparciu o luksembursko-hiszpańską umowę podatkową oraz o dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, hiszpański organ administracji podatkowej zwrócił się do luksemburskiej administracji podatkowej z wnioskiem o przekazanie informacji dotyczących artystki zamieszkałej w Hiszpanii. Luksemburska administracja podatkowa nie dysponowała informacjami, których dotyczył wniosek. Aby wykonać pierwszy wniosek o przekazanie informacji, zobowiązała ona zatem spółkę luksemburską do dostarczenia kopii umów zawartych między tą spółką a innymi spółkami w przedmiocie praw artystki oraz innych dokumentów, w szczególności kopii odpowiednich faktur i informacji o rachunkach bankowych. Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem luksemburskim od decyzji nakazowej nie przysługiwał środek zaskarżenia. Prawo luksemburskie stanowi ponadto, że na posiadacza informacji może zostać nałożona grzywna w maksymalnej wysokości 250 tys. euro, jeżeli nie wykona on decyzji w terminie miesiąca.

Zobacz również: Fiskus wie o zagranicznych rachunkach polskich podatników >>

Aby wykonać drugi wniosek o przekazanie informacji, luksemburska administracja podatkowa zobowiązała bank luksemburski do udzielenia jej informacji o rachunkach bankowych, saldach rachunków i innych aktywach podatnika, jak również o aktywach, która posiada on w innych kontrolowanych przez niego spółkach.

Czytaj w LEX: Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - na wniosek i z urzędu >

Zdaniem rzecznik generalnej Juliane Kokott, decyzja, w której organ współpracujący, wezwany do udzielenia pomocy na podstawie dyrektywy 2011/16 zobowiązuje daną osobę do udzielenia informacji dotyczących podatnika lub osoby trzeciej, może zostać zaskarżona przez tę osobę, podatnika i zainteresowaną osobę trzecią przed sądami współpracującego państwa członkowskiego. Adresat decyzji nakazowej o udzieleniu informacji ma zgodnie z art.47 karty prawo do poddania tej decyzji kontroli zgodności z prawem przez sąd. Przede wszystkim dlatego, że taka decyzja stanowi Wobec niego akt wywołujący niekorzystne skutki. Rzecznik podkreśliła, że  zobowiązanie osoby trzeciej do przekazania danych osobowych podatnika stanowi w każdym przypadku ingerencję w jego prawo podstawowe do ochrony takich danych, także zainteresowany podatnik może poddać taką decyzję nakazową o udzieleniu informacji kontroli zgodności z prawem przez sąd.

Zobacz procedurę w LEX: Ryzyka wykorzystania przez administrację podatkową danych gromadzonych w trybie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami >