Ministerstwo Finansów, powołując się na prognozy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, podkreśla spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego w kolejnym roku do poziomu 2,2 proc., a w 2024 r. wzrost do poziomu 2,7 proc. Na skutek niedoborów energii oraz wojny prowadzonej na terenie Ukrainy na całym kontynencie europejskim inflacja ma utrzymać się przez dłuższy czas na wysokim poziomie, a prognozowany spadek rocznej inflacji nastąpi z poziomu 9,4 do 6,5 proc. w kolejnym roku, a do poziomu 5,1 proc. w 2024 r.

Czytaj w LEX: Dysproporcje w poziomie rozwoju gospodarczego regionów w Polsce - ujęcie dynamiczne >>>

Walka z globalną inflacją

Ministerstwo Finansów potwierdza, że rosnące stopy procentowe potęgują brak możliwości obsługi zadłużenia dla firm, rządów oraz gospodarstw domowych, z kolei prowadzone w dalszym ciągu rosyjskie działania wojenne nie prowadzą do odrodzenia globalnej gospodarki. Z tej przyczyny Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju twierdzi, że w celu zwalczania rosnącej inflacji należy zastosować politykę fiskalną nastawioną na tymczasową pomoc dla najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych oraz równolegle politykę pieniężną. W niektórych krajach, zgodnie z twierdzeniem Ministerstwa, istotnym bodźcem fiskalnym mogą być m.in. wydatki na obronność oraz wdrożenie planu Next Generation EU.

 

Co więcej, według prognoz OECD, na dalszy wzrost inflacji oraz spowolnienia gospodarczego w latach 2023 – 2024 wpłynie niełatwa dla rynku energii próba odbudowy zapasów gazu w Europie skutkująca wzrostem cen wskazanego surowca. Dodatkowo na zwiększenie presji inflacyjnej w dalszym ciągu oddziałuje światowy brak bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego też Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju proponuje wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego z równoczesnym przyspieszeniem zielonej transformacji, a najwłaściwszym działaniem, zdaniem OECD, będzie zastosowanie polityki strukturalnej (dywersyfikacji źródeł energii i zainwestowania w efektywność energetyczną) oraz odpowiedniej polityka zatrudnienia (zmniejszanie różnic we wskaźnikach zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz wspieranie konkurencyjności).

Zobacz również: Kontrolerzy celno-skarbowi są coraz skuteczniejsi >>

Inflacja w Polsce

Według prognoz, inflacja osiągająca szczyt na początku kolejnego roku będzie utrzymywać się na równie wysokim poziomie w 2024 r. Ministerstwo Finansów twierdzi, że zwiększona konsumpcja prywatna nie sprzyja ani zwiększeniu produkcji przemysłowej ani inwestycjom na wysokim poziomie. Jednakże, mimo mniejszego zaufania zarówno konsumentów, jak i przedstawicieli biznesu, zdaniem ministerstwa widoczny staje się wzrost płac, a polski rynek pracy znajduje się w dobrej kondycji. Aktualnie na polską gospodarkę w znacznym stopniu oddziałuje obecność ukraińskich uchodźców (ok. 1,3 mln) oraz gwałtowny spadek wolumenu bezpośredniego handlu z Ukrainą, Białorusią i Rosją.

 

 

- Rosyjska agresja na Ukrainę przynosi wiele niepewności na globalnych rynkach. Stawia przed Europą wyzwania o bezprecedensowej skali, jak kryzys energetyczny i utrzymująca się inflacja. Ten stan rzeczy znajduje odzwierciedlenie w najnowszej prognozie OECD. Biorąc pod uwagę trudne otoczenie geopolityczne tym bardziej należy docenić stabilne fundamenty polskiej gospodarki i dobrą kondycję finansów publicznych. W tym okresie wyzwań dla gospodarki ważne jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki gospodarczej, łagodzącej skutki wysokiej dynamiki cen, szczególnie dla najuboższych, mając jednocześnie na uwadze ograniczenia po stronie budżetowej – twierdzi Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

 


W kolejnym roku prognozowany realny wzrost gospodarczy w Polsce ma wynieść 0,9 proc., z kolei w 2024 r. – 2,4 proc. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na potrzebę zacieśniania polityki monetarnej oraz skierowania polityki fiskalnej na pomoc dla najsłabszych gospodarstw domowych i uchodźców, przy jednoczesnym unikaniu działań potęgujących inflację. Zgodnie z komunikatem, priorytetowe staje się również osiągnięcie bardziej ekologicznego i silniejszego wzrostu gospodarczego w Polsce na skutek prowadzenia inkluzyjnej polityki zatrudnienia, rozwijania cyfryzacji oraz zastosowania dekarbonizacji gospodarki ukierunkowanej na różnicowanie źródeł energii.