Chodzi o projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie z 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Przepis ten wprowadza nakaz poboru podatku u źródła (WHT) dla płatności powyżej 2 mln zł w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika, bez możliwości stosowania zwolnień lub obniżonych stawek podatku przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz przepisach stanowiących implementację Dyrektyw UE. Projekt rozporządzenia odracza stosowanie tego wyłączenia do 30 czerwca 2020 r.

 

Trzecie odroczenie terminu

- To nie pierwsze odroczenie stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT. Uprzednio Minister Finansów już dwukrotnie zawieszał stosowanie tego przepisu: najpierw do 30 czerwca 2019 r., a następnie do 31 grudnia 2019 r. Jeśli rozporządzenie zostanie podpisane i opublikowane to obecny stan prawny zostanie wydłużony do połowy 2020 r. – tłumaczy Paweł Toński, dyrektor zarządzający w Crido. Zaznacza jednak, że nowością, jaką wprowadza planowane rozporządzenie w stosunku do rozporządzenia z 31 grudnia 2018 r., jest bezterminowe wyłączenie stosowania art. 26 ust. 2e w stosunku do wynagrodzenia za usługi niematerialne, świadczone na rzecz Skarbu Państwa z związku z emisją obligacji oferowanych na rynkach zagranicznych.

Będzie nowelizacja ustawy

Rozporządzenie dotyczy wyłącznie przepisu nakazującego pobór WHT dla płatności powyżej 2 mln zł w danym roku podatkowym na rzecz danego podatnika natomiast nie wpływa na inne nowe przepisy w zakresie WHT, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Ekspert Crido wskazuje, że chodzi tu w szczególności o kwestie dotyczące obowiązku dochowania należytej staranności, zmiany definicji rzeczywistego właściciela czy odpowiedzialności płatnika.

Zobacz również: Podatek u źródła - ministerstwo zapomniało o podatnikach PIT? >>

Podatek u źródła też wymaga należytej staranności >>

Trudno skorzystać z preferencji w podatku u źródła >>

Paweł Toński zwraca uwagę, że projektowane odroczenie ma związek z planowanymi zmianami w przepisach dotyczących podatku u źródła. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa, nowelizacja ma wprowadzić m.in. ograniczenie mechanizmu zwrotu podatku wyłącznie do płatności pasywnych (z wyłączeniem usług niematerialnych) oraz ograniczenie zastosowania mechanizmu zwrotu podatku do płatności na rzecz podmiotów powiązanych. Na zamiar zmiany przepisów wskazuje wprost projekt uzasadnienia do rozporządzenia, z którego wynika, że z uwagi na planowaną nowelizację przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła (…) zaproponowano odroczenie stosowania art. 26 ust 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do momentu wejścia w życie wspomnianej nowelizacji. Z treści uzasadnienia wynika, że zmian w przepisach dot. podatku u źródła możemy spodziewać się już w pierwszej połowie 2020 r.