Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który Ministerstwo Finansów przekazało w tym tygodniu do konsultacji. Opinie można zgłaszać do końca sierpnia. 

Część z nich dotyczyć będzie indywidualnych interpretacji podatkowych. W projekcie zaproponowano dodanie nowego art. 14ha, zgodnie z którym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł wystąpić do innego organu posiadającego wiedzę o charakterze specjalistycznym z wnioskiem o zajęcie stanowiska w zakresie zagadnienia wymagającego wyjaśnienia. Wyłączeni zostaną: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej. Organ, do którego skierowany będzie wniosek, „zajmuje stanowisko w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o zajęcie stanowiska”.

Co ważne, raz wydana opinia innego organu będzie też wykorzystywana przy wydawaniu innych interpretacji indywidualnych dotyczących podobnego zagadnienia.

Sprawdź też: Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową - PROCEDURA krok po kroku >>

Czytaj również: Przepisy się zmienią, ale problem zawieszenia biegu przedawnienia zostanie >>

Nie wiadomo, jak fiskus wykorzysta opinię innego urzędu

Eksperci mają jednak szereg wątpliwości, czy poprawi to praktykę wydawania interpretacji.

- Co do zasady, powinna to być korzystna zmiana, która ma szanse położyć kres bezpodstawnym odmowom wydawania interpretacji lub pozostawieniom wniosków bez rozpatrzenia. Niepokojące jest jednak, że projektowane przepisy dają dyrektorowi KIS duże pole do uznaniowości. Powstaje też pytanie, w jaki sposób dyrektor KIS wykorzysta opinię innego organu oraz w jakim trybie i po co się o nią zwróci, skoro, wydając interpretacje nie przeprowadza i nie będzie przeprowadzał postępowania dowodowego – zastanawia się dr Jacek Matarewicz, adwokat, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Krytycznie odnosi się do nich również Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu postępowań podatkowych MDDP.

- W projekcie nowelizacji brak jest regulacji wskazujących na to, czy opinia innego organu posiadającego wiedzę o charakterze specjalistycznym będzie dla organu podatkowego wiążąca, czy też nie. Może zatem dojść do sytuacji, w których dyrektor KIS będzie wykorzystywać jedynie te opinie, które będą zgodne z przyjętą przez nich tezą, zaś inne opinie pozostaną w „szufladach” niewykorzystane – ostrzega Jakub Warnieło.

Czytaj też: Wybrane aspekty sądowej kontroli indywidualnych interpretacji podatkowych >>

Pytanie o klasyfikację PKWiU

Paweł Lewandowski, ekonomista zajmujący się doradztwem biznesowym, zwraca uwagę, że skarbówka od dłuższego czasu odmawia wydawania interpretacji w szerokim zakresie spraw. Poza tym wiele wydanych interpretacji nie daje podatnikom ochrony prawnej. 

Przykładem mogą być przedsiębiorcy rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, którzy mają wątpliwości, jaką stawkę stosować. Dyrektor KIS odmawia niejednokrotnie wydania interpretacji, argumentując, że stawka zależy od klasyfikacji PKWiU danej usługi, a dyrektor KIS nie jest  do takiej klasyfikacji uprawniony. Skarbówka, zanim udzieli odpowiedzi, najpierw każe podatnikowi zdobyć potwierdzenie kodu PKWiU w urzędzie statystycznym. Podatnik musi czekać na to zwykle kilka miesięcy. Jeśli zaś sam określi we wniosku o interpretację klasyfikację PKWiU, interpretacja nie zapewni mu ochrony. Organ podatkowy w trakcie ewentualnej kontroli może zakwestionować podany przez podatnika stan faktyczny.

Podobny problem dotyczy też m.in. interpretacji, w których podatnik pyta, czy może skorzystać z ulgi na badania i rozwój (B+R) lub IP Box. Dyrektor KIS odmawia odpowiedzi na pytanie, czy prowadzona przed podatnika działalność spełnia warunki uzyskania jej za działalność B+R, co jest warunkiem skorzystania z ulg. 

- Wydaje się, że w wyniku zmiany przepisów dyrektor KIS będzie mógł sam wystąpić do urzędu statystycznego o określenie np. klasyfikacji PKWiU danej usługi lub klasyfikacji PKOB budynku, co powinno skrócić okres oczekiwania oraz zwiększyć ochronę podatnika - mówi Paweł Lewandowski. 

Czytaj też: Dopuszczalność wydania interpretacji indywidualnej w zakresie raportowania schematów podatkowych - LINIA ORZECZNICZA >>

Możliwe wydłużenie okresu oczekiwania

Jakub Warnieło obawia się jednak, że efekt może być odwrotny.

- Mam wrażenie, że regulacja ta przede wszystkim doprowadziłaby do dodatkowego wydłużenia procedury wydawania interpretacji podatkowych - mówi ekspert MDDP.

Wyjaśnia, że interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii związanych z okolicznościami faktycznymi (co do których rzeczywiście często wymagana jest specjalistyczna wiedza pozapodatkowa), a jedynie ma wskazywać wykładnię przepisów podatkowych w konkretnym stanie faktycznym opisanym przez podatnika. Zatem, to organy podatkowe, a przede wszystkim dyrektor KIS,  powinny mieć w tym zakresie największą wiedzę, nawet gdy przepisy mające wpływ na interpretację prawa podatkowego znajdują się w ustawach pozapodatkowych.

- Czy zatem w ramach procedury interpretacyjnej rzeczywiście istnieje potrzeba zwracania się do innych organów z wnioskami o tłumaczenie przepisów pozapodatkowych? - zastawia się Jakub Warnieło.

Zwraca też uwagę, że projektowane przepisy nie precyzują, do których organów może zwrócić się fiskus. Z wydawania opinii wykluczeni zostali naczelnicy urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych oraz dyrektorzy izb administracji skarbowych. - Przy czym przepisy nie stoją już na przeszkodzie, żeby dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się o opinię chociażby do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. To z kolei wprowadzałoby de facto zupełnie nową formułę rozstrzygania spraw interpretacyjnych - mówi ekspert MDDP.

Jego zdaniem mogą również powstawać poważne wątpliwości, co do tego, jaki organ rzeczywiście posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną do przedstawienia swojego stanowiska w zakresie interpretacji przepisów. Może być tak, że opinie będą wydawane przez organy, które w rzeczywistości nie mają odpowiednich kompetencji do interpretowania przepisów. A ostatecznie mogą tracić na tym wnioskodawcy.

Czytaj też: Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej na przykładach >>

 

Nowość
Nowość

Małgorzata Niezgódka-Medek, Marek Szubiakowski

Sprawdź  

Ważne tylko przez pięć lat

Zmian dotyczących interpretacji jest więcej. Obecnie są ważne bezterminowo, po zmianie - tylko przez 5 lat. Te wydane przed 1 stycznia 2019 r. utracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 r. Te wydane po 31 grudnia 2018 r., a przed 1 stycznia 2024. - po pięciu latach od momentu ich wydania.

MF uzasadnia, że zapewni to jednolitość i pewność stosowania przepisów prawa podatkowego. Zmiana, uchylenie i stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji będą bowiem możliwie jedynie w okresie jej ważności.  Zapewni to też spójność z pozostałymi rozwiązaniami m.in. w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych (WIS), Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) i Porozumień Inwestycyjnych (PI).

- Znamy te rozwiązania z WIS i WIA. W mojej ocenie należałoby tu jednak przyjąć, w ślad za regułami wzorowanymi na ww. instytucjach, że interpretacja jest przedłużana z urzędu na wniosek podatnika, jeśli stan prawny i faktyczny nie uległ zmianie. Procedura wymagająca złożenia nowego wniosku i przejścia od nowa przez całą procedurę zdecydowanie pogarsza sytuację podatników, wprowadza nadmierny formalizm oraz nieuzasadnione obowiązki po stronie podatnika - mówi dr Jacek Matarewicz.

Czytaj też: Przesłanka wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - LINIA ORZECZNICZA >>

Wyższa opłata 

Wzrośnie też opłata za wydanie interpretacji. Tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy pytający o kwestie niedotyczące biznesu nadal będą płacić 40 zł. MF podaje przykład, że 40 zł nadal będzie wynosić opłata za wniosek dotyczący opodatkowania rodzinnej darowizny.

Zgodnie z projektem, dla przedsiębiorców opłata za wydanie interpretacji indywidualnej ma wynosić maksymalnie 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dla osób fizycznych ma to być maksymalnie 1 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jej wysokość ma określać rozporządzenie. 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu, opłaty mają być zróżnicowane w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Wyniosą:

  • 2800 zł dla największych podatników (w odniesieniu do których zadania wykonuje naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie);
  • 1400 zł dla podmiotów, w odniesieniu do których zadania wykonuje naczelnik urzędu skarbowego inny niż właściwy miejscowo;
  • 400 zł dla najmniejszych podatników, w odniesieniu do których zadania wykonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwego miejscowo oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- Należy jednak pamiętać, że obecnie płaci się osobno za każde pytanie zadane we wniosku o interpretację. Jeśli wnioskodawca zada np. 5 pytań, musi się liczyć z dużym wzrostem ceny - mówi Paweł Lewandowski.

WZORY DOKUMENTÓW: