Projekt ustawy, która wprowadziłaby kartę praw podatnika, przedstawili w trakcie niedawnej konferencji w Sejmie prof. Włodzimierz Nykiel, dr Janusz Cichoń, prof. Andrzej Gomułowicz, dr Małgorzata Sęk oraz dr Michał Wilk.

Karta dla podatnika

Z projektu wynika, że w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, organ doręczałby podatnikowi egzemplarz karty. Dzięki temu dokumentowi, miałby on możliwość poznania swoich praw, ale i obowiązków organu podatkowego. Głównym celem karty ma być odbudowanie wiarygodności w przestrzeni prawa podatkowego, poprawa relacji między podatnikiem a organami, zwiększenie społecznej akceptacji systemu podatkowego. Karta ma także pełnić funkcję porządkującą, edukacyjną i informacyjną.

Sprawdź w LEX: Najczęściej popełniane błędy w promocji biura rachunkowego i kancelarii podatkowej >

Specjalna ochrona podstawowych praw

Nowa ustawa miałaby zagwarantować ochronę:

  • prawa do dobrego prawodawstwa podatkowego,
  • prawa do zapłaty podatku w wysokości wynikającej z ustaw podatkowych,
  • prawa do domniemania rzetelności i dobrej wiary,
  • prawa do prywatności,
  • prawa do rzetelnego postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych,
  • prawa do zaskarżenia rozstrzygnięć w sprawach podatkowych,
  • prawa do naprawienia szkody.

Sprawdź w LEX: Raportowanie schematów podatkowych przez biura rachunkowe >

Projekt karty praw podatnika wprost odwołuje się do uprawnień rzecznika praw obywatelskich. Przewiduje, że zawodowy pełnomocnik będzie zgłaszał rzecznikowi przypadki rażącego naruszenia praw podatnika. Oceny, wnioski i rekomendacje rzecznika, a także informacje sądów i pełnomocników o rażącym naruszeniu praw podatnika byłyby podstawą do sporządzenia przez ministra finansów corocznej informacji składanej Sejmowi o poziomie przestrzegania praw podatnika. RPO miałby mieć także zagwarantowane prawo do wglądu do akt postępowania administracyjnego i sądowego w sprawach podatkowych, do udziału w postępowaniu,  do żądania wyjaśnień od organów podatkowych i formułowania ocen, wniosków  i rekomendacji.

Zobacz również:
Rząd szykuje zmiany w opodatkowaniu dochodów >>

Skarbówka nie odda nadpłaconego podatku >>